Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:193 · Visa register
Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2000-04-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1548
Ikraft: 2000-05-01 överg.best.
1 kap. Inledande bestämmelser Förvaltade medel 1 § I denna lag finns bestämmelser om den statliga myndigheten Sjätte AP-fonden. Sjätte AP-fonden förvaltar de medel som den mottagit enligt punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1996:697) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden. Sjätte AP-fonden förvaltar också avkastningen av de medel som fonden förvaltar. Kostnader för verksamheten 2 § Sjätte AP-fonden skall med de medel som den förvaltar betala kostnaderna för sin verksamhet och för revision av sin förvaltning. 2 kap. Fondens ledning Styrelsen 1 § För Sjätte AP-fonden skall det finnas en styrelse. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter, som förordnas av regeringen. Av ledamöterna utses en till ordförande och en till vice ordförande. Ledamöterna skall vara bosatta i Sverige och får inte vara underåriga, i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Mandattid 2 § En styrelseledamot utses för tiden till dess balansräkning har fastställts under tredje året efter det då ledamoten utsågs. Regeringen får entlediga en ledamot i förtid. Om en ledamot entledigas eller om hans uppdrag av annat skäl upphör i förtid, skall en ny ledamot utses enligt 1 § för den återstående tiden. Sammanträden och beslut 3 § Fondens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall också kallas samman om en ledamot begär det. Styrelsen är beslutför om fler än hälften av antalet ledamöter är närva-rande. Ett ärende får dock inte tas upp till behandling om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Om någon ledamot i samband med beslutet anmäler skiljaktig mening, skall denna antecknas i protokollet. Jäv 4 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om 1. avtal mellan styrelseledamoten och fonden, eller 2. avtal mellan fonden och tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot fondens. Med avtal jämställs rättegång och annan talan. Uppdrag att handla på styrelsens vägnar 5 § Fondens styrelse får uppdra åt enskilda ledamöter eller tjänstemän hos fonden att var för sig eller två eller flera i förening avgöra ärenden som annars ankommer på styrelsens egen prövning. Styrelsen skall meddela föreskrifter om den befogenhet som ett sådant uppdrag medför. Om uppdraget avser beviljande av lån, skall grunderna för långivningen fastställas. Uppdrag enligt första stycket får när som helst återkallas eller inskränkas. Utan hinder av sådant uppdrag får styrelsen själv avgöra ärenden av varje slag. Ersättning m.m. 6 § Fonden får anställa den personal som behövs samt bestämma deras löner och övriga anställningsvillkor. 7 § Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till ledamöterna i fondens styrelse. 3 kap. Medelsförvaltningen Mål för placeringsverksamheten 1 § Sjätte AP-fonden ska, inom ramen för vad som är till nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension, förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Fondmedlen ska placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses. Lag (2022:787). 1 a § Sjätte AP-fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i 1 §. Lag (2022:787). 1 b § Sjätte AP-fonden ska fastställa närmare mål för sin placeringsverksamhet. Lag (2022:787). 1 c § Sjätte AP-fonden ska ha en värdegrund för förvaltningen av fondmedlen och riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i. Lag (2022:787). Samverkan 1 d § Sjätte AP-fonden ska samverka med Första-Fjärde och Sjunde AP-fonderna när det gäller redovisning av hur målet i 1 a § har uppnåtts. Samverkan ska omfatta åtminstone att fonderna tar fram gemensamma riktlinjer för redovisningen. Lag (2022:1548). Placering av fondmedel 2 § Sjätte AP-fonden får placera de medel som styrelsen förvaltar 1. i aktier i svenska och utländska aktiebolag, 2. i sådana konvertibler eller teckningsoptioner som har utfärdats av svenska och utländska aktiebolag, 3. som riskkapital i svenska och utländska ekonomiska föreningar samt 4. i andelar i svenska och utländska kommanditbolag. Fonden får inte förvärva så många aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att dessa uppgår till 30 procent eller mer av samtliga aktier i ett aktiebolag eller, om aktierna har olika röstvärde, att röstetalet för aktierna uppgår till 30 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Detta gäller inte förvärv av aktier i ett svenskt eller utländskt riskkapitalbolag. Av fondens tillgångar, värderade till marknadsvärdet, får högst tio procent vara utsatt för valutakursrisk. Fonden får inte vara komplementär i ett kommanditbolag. Lag (2007:709). 3 § Har upphävts lag (2007:709). 4 § Fonden får handla med optioner och terminer eller andra likartade finansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar eller för att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker. 5 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning, får fondmedel placeras hos Riksbanken, en bank eller ett kreditmarknadsföretag. I samma syfte får fondmedel placeras i statsskuldväxlar, skattkammarväxlar, bankcertifikat, företagscertifikat samt andra värdepapper med hög likviditet, avsedda för den allmänna marknaden. Lag (2007:556). 6 § Om det är uppenbart att Sjätte AP-fonden annars skulle lida en avsevärd förlust får fonden, i avsikt att skydda en fordran, på offentlig auktion eller på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt för fordran eller överta egendom som betalning för fordran. Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan förlust. Lag (2007:556). Fast egendom m.m. 7 § Fonden får förvärva fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att skaffa lokaler som behövs för verksamheten eller för att bereda bostad åt någon som är anställd hos fonden. Krediter 8 § För att tillgodose ett tillfälligt penningbehov får Sjätte AP-fonden ta upp kredit hos en kreditinrättning eller hos Första-Fjärde AP-fonderna. Förvaltningsuppdrag 9 § Sjätte AP-fonden får uppdra åt värdepappersinstitut eller annan kapitalförvaltare att förvalta vissa fondmedel. 4 kap. Redovisning och revision m.m. Räkenskapsår 1 § Fondens räkenskapsår är kalenderår. Årsredovisning 2 § Fonden skall före den 15 februari varje år lämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning och balansräkning samt förvaltningsberättelse. Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed. I årsredovisningen skall placeringstillgångarna marknadsvärderas. Resultatuppföljning 3 § Fonden ska samtidigt med att årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till regeringen enligt 8 § också överlämna en egen utvärdering av styrelsens förvaltning av fondmedlen (resultatuppföljning) med utgångspunkt i de närmare mål för placeringsverksamheten som fastställts enligt 3 kap. 1 b §. Lag (2022:787). Revisorer 4 § Regeringen skall utse två revisorer att granska Sjätte AP- fondens förvaltning. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad. En av de auktoriserade revisorer som utses enligt första stycket eller en av de revisorer som regeringen enligt 6 kap. 5 § första stycket lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) skall utse för Första-Fjärde och Sjunde AP-fonderna skall vara gemensam för Första-Fjärde, Sjätte och Sjunde AP- fonderna. Den revisor som är gemensam skall samordna revisionen av förvalt-ningen hos Första-Fjärde, Sjätte och Sjunde AP- fonderna. Revisorerna får vid fullgörandet av sitt uppdrag anlita biträde. 5 § Revisorerna förordnas för tiden till dess balansräkning har fastställts nästa gång. Regeringen får entlediga en revisor i förtid. Om en revisor entledigas eller om hans uppdrag av annat skäl upphör i förtid, skall för den återstående tiden en ny revisor förordnas i hans ställe. 6 § Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till revisorerna. Revisionsberättelse 7 § För varje kalenderår skall revisorerna lämna en revisionsberättelse, som skall överlämnas till fonden inom fjorton dagar efter det att årsredovisningen har kommit revisorerna till handa. Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen och resultatet av revisorernas granskning och inventering av de under fondens förvaltning stående tillgångarna samt uppgift om huruvida det finns någon anmärkning mot årsredovisningen, fondens bokföring eller i övrigt mot fondens förvaltning. Om det finns anledning till anmärkning skall den anges i revisionsberättelsen. Revisorerna får också framställa de erinringar i berättelsen som de anser påkallade. En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt finner ett särskilt uttalande påkallat får ange detta i revisionsberättelsen, om han inte lämnar en särskild sådan berättelse. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning 8 § Sedan revisionsberättelsen har kommit fonden till handa, skall styrelsen genast överlämna årsredovisningen och revisionsberättelsen till regeringen, som senast den 1 juni samma år skall fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 5 kap. Övriga bestämmelser Regeringens sammanställning och utvärdering 1 § Bestämmelserna i 7 kap. 1 § lagen (2000:192) om allmänna pensions-fonder (AP-fonder) om sammanställning av årsredovisningar och utvärdering av förvaltningen av fondmedlen skall tillämpas även på Sjätte AP-fondens årsredovisning och förvaltning. Anmälningsskyldighet 2 § Ledamöter i Sjätte AP-fondens styrelse, revisorerna för fonden samt de arbetstagare och uppdragstagare hos fonden som styrelsen i fonden bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt första stycket skall ske. Övergångsbestämmelser 2000:193 Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder.