Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:521 · Visa register
Förordning (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2000-05-31
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:715
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:871
Upphävd: 2013-12-25
Statligt stöd 1 § En utbildning som anordnas av en enskild fysisk eller juridisk person kan enligt bestämmelserna i denna förordning få statligt stöd genom att utbildningen 1. ställs under statlig tillsyn, 2. förklaras berättiga eleverna till studiestöd enligt studiestödsförordningen (2000:655), om utbildningen är värdefull från nationell synpunkt, eller 3. berättigar till statsbidrag, om utbildningen är särskilt värdefull från nationell synpunkt. Utbildningar som får statligt stöd enligt första stycket kallas kompletterande utbildningar. Förordning (2001:246). 2 § Statligt stöd enligt 1 § första stycket får lämnas till utbildning som 1. utgör ett komplement till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, eller 2. har lägst genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller viss yrkeserfarenhet som antagningskrav, förutsatt dels att utbildningen inte kan leda fram till en examen som utbildningsanordnaren får utfärda enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, dels att utbildningen inte står under statlig tillsyn som utövas av Universitetskanslersämbetet. Förordning (2012:715). 3 § Stöd enligt 1 § första stycket 2 och 3 lämnas inom ramen för tillgängliga medel. 4 § Vid bedömningen av om en utbildning skall anses vara värdefull från nationell synpunkt skall särskilt beaktas om 1. utbildningen ökar tillgången på värdefull yrkesskicklighet inom ett yrke som det finns ett nationellt behov av, 2. utbildningen leder till ett arbete, utvecklar erforderlig kompetens i befintligt arbete eller förbereder för andra studier, 3. huvudmannen för utbildningen samverkar med det omgivande samhället, och 4. utbildningen har en från samhällssynpunkt lämplig regional placering. 5 § Vid bedömningen av om en utbildning skall anses vara särskilt värdefull från nationell synpunkt skall utöver vad som sägs i 4 § särskilt beaktas om utbildningen 1. ger en särskilt kvalificerad kompetens inom ett yrkesområde, 2. tillgodoser behov inom smala yrkesområden eller leder fram till udda yrken, 3. bidrar till att bevara traditionell yrkeskunskap, 4. bidrar till att bevara det svenska kulturarvet, och 5. bidrar till att utveckla ny kunskap inom ett framtidsyrke. 6 § Statligt stöd enligt denna förordning får inte lämnas för en utbildning som i annan ordning berättigar eleverna till studiestöd eller ger rätt till statsbidrag. Förutsättningar för stöd Utbildningens innehåll 7 § Utbildningen skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom utbildningen skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom utbildningen 1. främja jämställdhet mellan könen, 2. främja elevinflytande, och 3. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Utbildningen skall vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet. Statlig tillsyn 8 § För att få stå under statlig tillsyn krävs det utöver vad som sägs i 7 § att utbildningen har en omfattning om sammanlagt minst 200 timmar lärar- eller handledarledd undervisning under högst tre år och att huvudmannen för utbildningen 1. har en godtagbar plan som beskriver utbildningens innehåll och mål samt hur målen skall förverkligas, 2. har en ansvarig person som leder utbildningen, 3. har fastställda inträdesvillkor och urvalsgrunder som är godtagbara i förhållande till utbildningens nivå och inriktning, 4. har kompetenta lärare och handledare, 5. ger eleverna betyg eller intyg som beskriver utbildningens innehåll och de uppnådda målen efter avslutad utbildning, och 6. endast tar ut elevavgifter som bedöms skäliga i förhållande till utbildningens karaktär. Studiestöd 9 § För att en utbildning skall förklaras berättiga eleverna till studiestöd enligt studiestödsförordningen (2000:655) krävs det utöver vad som sägs i 1 § första stycket 2 och 7 § att utbildningen har ställts under statlig tillsyn och har en omfattning om minst 320 timmar lärar- eller handledarledd undervisning under minst fyra sammanhängande månader. Dessutom krävs det att huvudmannen för utbildningen 1. har en styrelse eller ledningsgrupp, 2. anordnar utbildningen efter godtagbara kursplaner, och 3. har en av styrelsen eller ledningsgruppen fastställd plan för hur kompetensutvecklingen av personalen och hur uppföljningen och utvärderingen av den egna verksamheten skall ske. Förordning (2001:246). Statsbidrag 10 § För att få statsbidrag krävs det utöver vad som sägs i 1 § första stycket 3 och 7 § att utbildningen har en omfattning om minst 800 timmar lärar- eller handledarledd undervisning per år och att utbildningen varar minst ett år. Dessutom krävs det att utbildningen har ställts under statlig tillsyn och uppfyller förutsättningarna för att förklaras berättiga eleverna till studiestöd enligt 9 §. Förordning (2000.1452). Korttidskurser 11 § En utbildning som ger en särskilt kvalificerad kompetens inom ett yrkesområde och som anordnas i anslutning till en lärlingsutbildning eller en utbildning som bidrar till att bevara det svenska kulturarvet kan i särskilda fall komma i fråga för stöd enligt 1 § första stycket 1 eller 3, trots att utbildningens omfattning understiger det antal timmar som anges i 8 och 10 §§. Förordning (2000:1452). Antal elever 11 a § Antal årselevplatser på en utbildning får inte överstiga det antal platser som förklarats berättiga eleverna till studiestöd enligt 14 och 15 §§ eller till statsbidrag enligt 18 §. I 15 § tredje stycket anges vad som avses med årselevplats. Förordning (2000:1452). Ansökan 12 § Ansökan om statligt stöd ska lämnas till Myndigheten för yrkeshögskolan. Ansökan om statligt stöd i form av statlig tillsyn får lämnas löpande under året. Myndigheten får meddela föreskrifter om inom vilken tid som ansökan om statligt stöd enligt 1 § första stycket 2 och 3 ska lämnas. Förordning (2009:559). Beslut om statligt stöd 13 § Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statlig tillsyn och om statsbidrag. Förordning (2009:559). 14 § Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vid vilka läroanstalter och utbildningar som elever kan få studiestöd enligt studiestödsförordningen (2000:655). I beslutet ska myndigheten förklara om en viss utbildning berättigar eleverna till studiestöd enligt avdelning A 2 eller B 1 i bilagan till studiestödsförordningen. För att en utbildning ska kunna förklaras berättiga eleverna till studiestöd enligt avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen, krävs det att utbildningen har lägst genomgången gymnasieskola eller motsvarande utbildning eller viss yrkeserfarenhet som antagningskrav och att utbildningen bygger vidare på dessa kunskaper. Förordning (2009:559). 15 § Myndigheten för yrkeshögskolans beslut enligt 14 § första stycket ska för varje utbildning avse ett visst antal årselevplatser. Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet årselevplatser som kan berättiga eleverna till studiestöd enligt avdelning A 2 respektive avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655). Med årselevplats avses en elevplats i heltidsutbildning. Förordning (2009:559). 16 § Beslut om enbart statlig tillsyn får begränsas till att avse en bestämd tid. Beslut om statsbidrag och förklaring om att en viss utbildning berättigar eleverna till studiestöd skall begränsas till att avse en bestämd tid, dock högst fyra år. Statsbidrag utbetalas dock inom ramen för tillgängliga medel för ett år i sänder enligt vad som följer av 18 och 19 §§. 17 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska i sin författningssamling publicera en förteckning över vilka utbildningar som beviljats statligt stöd enligt denna förordning. I förteckningen ska också läroanstalten, utbildningens längd och antal årselevplatser anges enligt 15 § första stycket och 18 § första stycket. Förordning (2009:559). Beräkning och utbetalning av statsbidrag 18 § Statsbidraget ska beräknas av Myndigheten för yrkeshögskolan per årselevplats och bidragsår. Myndigheten ska inför varje bidragsår besluta om bidraget till utbildningen. I 15 § tredje stycket anges vad som avses med årselevplats. Med bidragsår avses det kalenderår för vilket bidrag lämnas. Förordning (2009:559). 19 § Statsbidraget består av ett grundbidrag och ett tilläggsbidrag. Grundbidrag skall lämnas med samma belopp per årselevplats till alla bidragsberättigade utbildningar. Tilläggsbidraget skall lämnas efter särskild prövning av utbildningens kostnader. Vid fastställande av tilläggsbidragets storlek skall särskilda hänsyn tas till utbildningens kostnader för lärare, handledare, lokaler och utrustning. 20 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska utan rekvisition vid början av varje månad under bidragsåret betala ut en tolftedel av statsbidraget. Förordning (2009:559). Statlig tillsyn 21 § Den statliga tillsynen utövas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Om det krävs särskilda kunskaper och erfarenheter för att kunna utöva tillsyn, ska Myndigheten för yrkeshögskolan begära hjälp av andra myndigheter. Förordning (2009:559). Byte av huvudman 22 § Om en kompletterande utbildning byter huvudman, ska detta anmälas till Myndigheten för yrkeshögskolan. Förordning (2009:559). Uppföljning och utvärdering 23 § Huvudmannen för en kompletterande utbildning är skyldig att för uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om sin skolverksamhet. Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning. Förordning (2009:559). Återkallande av det statliga stödet 24 § Myndigheten för yrkeshögskolan får besluta att statligt stöd enligt denna förordning ska upphöra, om utbildningen inte längre uppfyller kraven eller huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt denna förordning. Det statliga stödet kan bara återkallas om bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen. Förordning (2009:559). Överklagande 25 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om statlig tillsyn får dock inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2000:521 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. 2. Har upphävts genom förordning (2009:559). 3. Har upphävts genom förordning (2009:559). 4. Har upphävts genom förordning (2009:559).