Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1330 · Visa register
Utsädesförordning (2000:1330)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2000-12-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1194
Övrigt: Rättelseblad 2005:1225 har iakttagits.
Ikraft: 2001-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av utsädeslagen (1976:298). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i utsädeslagen. Krav för saluföring av utsäde 2 § Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast saluföras om det har certifierats. Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde av prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om utsädet har kvalitetskontrollerats på något annat sätt än genom certifiering. Bestämmelser om vilka krav som gäller för att få saluföra utsäde från ekologiskt heterogent material finns i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007. Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om 1. att visst utsäde av köksväxtarter får saluföras antingen som certifierat basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat kontrollerat standardutsäde, 2. att visst utsäde av foderväxter, oljeväxter och fiberväxter samt bevarandesorter av lantbruksväxter får saluföras antingen som certifierat basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat utsäde, 3. att visst utsäde av prydnadsväxter och fruktplantor får saluföras utan att vara certifierat eller kvalitetskontrollerat på annat sätt om det släpps ut på marknaden för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald, och 4. villkor för saluföringen av sådant utsäde som avses i 1-3. Förordning (2021:1194). 3 § Om certifiering har skett med stöd av undantagsregeln i 11 § andra stycket, får utsäde som avses i 2 § första stycket inte saluföras utan att tillstånd lämnats av Jordbruksverket. Tillståndet kan förenas med villkor. Om ett villkor inte uppfylls får tillståndet återkallas. Förordning (2005:1225). 4 § Utsäde av fröburna växtslag som är certifierat i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som är certifierad i något annat land inom Europeiska unionen samt utsäde som är certifierat i något land som med avseende på certifiering har godkänts av Europeiska unionen som tredjeland ska likställas med utsäde som är certifierat i Sverige om 1. villkoren i 8 § första stycket 1, 2 eller 5 är uppfyllda, och 2. utsädet uppfyller de särskilda krav som föreskrivs av unionen. Första stycket gäller också utsäde av sådana sorters lantbruksväxter som omfattas av bilaga 6, tillägg 1, avsnitt 1 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 21 juni 1999, under förutsättning att sorten inte är genetiskt modifierad. Förordning (2016:1181). 5 § Bestämmelserna i 2 § gäller inte 1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som exporteras till länder utanför Europeiska unionen, 2. sådant utsäde som avses i 4 § andra stycket och som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med tillägg av Schweiz, 3. utsäde i form av orensad vara avsedd för certifiering i Sverige, 4. utsäde som utgör material för förädlingsändamål, 5. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk, och 6. utsäde av släkten och arter enligt bilaga 2 som släpps ut på marknaden för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald. Förordning (2016:1181). 6 § Bestämmelserna i 2 § första stycket gäller inte heller utsäde av fröburna växtslag som skall säljas som icke slutligt certifierat utsäde till något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, i fråga om fröburna växtslag som avses i 4 § andra stycket, till Schweiz och certifieras i mottagarlandet. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för handel med sådant utsäde. Förordning (2002:339). 7 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om andra villkor för saluföring av utsäde än de som avses i 2 § samt om förbud mot saluföring av utsäde. Certifiering av utsäde 8 § Följande utsäden får certifieras: 1. utsäde av sådana sorters lantbruksväxter i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter, eller som är intagna i den schweiziska sortlistan och som avses i 4 § andra stycket, 2. utsäde av sådana sorters köksväxter i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan, i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 3. utsäde som endast är avsett för utförsel eller för reproduktion för utförsel, och 4. utsäde av sådana sorters fruktplantor i bilaga 2 som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att även annat utsäde än det som avses i första stycket får certifieras, om det finns särskilda skäl. Jordbruksverket får under samma förutsättningar även i det enskilda fallet besluta om sådan certifiering. Förordning (2017:1120). 9 § En växtsort ska godkännas och registreras som en sort med officiell beskrivning i den svenska sortlistan om sorten vid en officiell provning visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig. Växtsorter av arter enligt bilaga 1 ska också ha ett tillfredsställande odlings- och bruksvärde. För bedömningen av om en växtsort av släkten och arter i bilaga 2 ska godkännas och registreras enligt första stycket ska Jordbruksverket låta utföra odlingsförsök enligt artikel 6 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller registrering av leverantörer och sorter samt den gemensamma sortlistan. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om de krav som växtsorter måste uppfylla för att godkännas och registreras i sortlistan samt om undantag från kravet på odlings- och bruksvärde för vissa växtsorter. Förordning (2016:1181). 9 a § En växtsort av släkten och arter i bilaga 2 får också registreras i den svenska sortlistan om den har en fastställd officiellt erkänd beskrivning. Förordning (2016:1181). 10 § Jordbruksverket prövar frågor om godkännande och registrering av växtsorter och deras benämning för införande i den svenska sortlistan. Ett sådant godkännande får återkallas och en sort får avregisteras ur sortlistan om villkoren för registrering inte längre är uppfyllda. Jordbruksverket prövar också frågor om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förfarandet för godkännande och registrering av växtsorter och om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning för införande i sortlistan. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en sort ska upprätthållas och om hur ett sortgodkännande kan förnyas, återkallas eller avregistreras ur sortlistan. Förordning (2016:1181). 10 a § Jordbruksverket får offentliggöra den svenska sortlistan elektroniskt eller på något annat sätt. Förordning (2016:1181). 11 § Utsäde får certifieras endast om utsädet efter undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetskrav och villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket. Enligt vad Jordbruksverket närmare föreskriver får utsäde certifieras i vissa fall även om den kvalitetsundersökning som avses i första stycket inte är slutförd. 12 § De kvalitetskrav som avses i 11 § första stycket får gälla 1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats, 2. utsädesodlingens läge och tillstånd under växttiden, 3. utsädets sortrenhet, 4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet, 5. utsädets renhet, 6. lagringsbetingelser, knölkvalitet samt användning och skötsel av maskiner och annan utrustning för odling och hantering av utsädespotatis, och 7. krav på odling eller produktion isolerad från marken, i krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat för släkten och arter i bilaga 2. Förordning (2016:1181). 13 § Jordbruksverket ska när det gäller utsäde av släkten och arter i bilaga 2 se till att en etikett framställs och fästs på sådant utsäde som ska saluföras som förökningsmaterial. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om etikettens utformning och innehåll enligt artikel 2 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG. Förordning (2016:1181). 13 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter för certifiering i fråga om 1. provtagning, 2. undersökning, 3. partistorlek, 4. märkning, och 5. försegling. Förordning (2016:1181). 14 § Utsäde får certifieras av Jordbruksverket eller, i fråga om annat utsäde än potatis, av sådan juridisk person som Jordbruksverket har förklarat behörig att certifiera utsäde. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket återkalla en behörighetsförklaring. Föreskrifter om villkor för att en juridisk person skall förklaras behörig enligt första stycket meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2005:1225). Fältbesiktningar 15 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om fältbesiktningar av utsädesodlingar och om godkännande av personer som skall utföra sådana besiktningar som ett led i certifieringen av utsäde. Jordbruksverket får i det enskilda fallet godkänna sådana personer. Förordning (2005:1225). Laboratorieanalys 16 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om godkännande av laboratorier som skall analysera utsäde av visst slag. Förordning (2005:1225). Annan kvalitetskontroll av utsäde än certifiering 17 § Kvalitetskontroll av utsäde av arter i bilaga 2 samt utsäde av prydnadsväxter skall avse utsädets 1. sortrenhet och sortäkthet, 2. sundhet, livs- och lagringsduglighet, och 3. renhet. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kvalitetskontrollen. 18 § En leverantör av ett sådant utsäde som ska kvalitetskontrolleras ansvarar för att utsädet uppfyller kraven enligt 17 §. Förordning (2016:1181). 19 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta om godkännande av leverantörer av sådant utsäde som skall kvalitetskontrolleras. Förordning (2005:1225). 19 a § Jordbruksverket ska utföra kvalitetskontroll i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 och rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014. Förordning (2016:1181). Leverantörsregister samt skyldighet att göra anmälan och föra journal 20 § Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en anmälan enligt första stycket ska gå till och vad denna ska innehålla. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten för leverantörer som endast saluför utsäde till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet. Förordning (2020:280). 20 a § För de ändamål som anges i 20 b § ska Jordbruksverket med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över leverantörer av utsäde av släkten och arter i bilaga 2. Registret får endast innehålla följande uppgifter: 1. leverantörens namn, adress och andra kontaktuppgifter, 2. de aktiviteter som utövas av leverantören i den berörda medlemsstaten, de berörda lokalernas adress och de viktigaste släkten eller arter som berörs, och 3. det nummer eller den kod som leverantören får i samband med att leverantören förs in i registret. Jordbruksverket ska informera en leverantör om att leverantören har registrerats och om alla eventuella ändringar av registreringen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och inom vilken tid sådan information ska ges. Förordning (2020:280). 20 b § Personuppgifter i registret får behandlas för att göra det möjligt att spåra material som släpps ut på marknaden av leverantörer som yrkesmässigt utövar minst en av följande aktiviteter, med avseende på utsäde av släkten och arter i bilaga 2: 1. reproduktion, 2. produktion, 3. bevarande eller behandling, 4. import, 5. saluföring. Förordning (2020:280). 20 c § Bestämmelserna i 20 a, 20 b och 24 d §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning. Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i registret. Förordning (2018:383). 21 § Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska föra journal över vissa utsädespartier. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka utsädespartier som ska journalföras, om hur en sådan journal ska föras och om vad den ska innehålla. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att föra journal för leverantörer som endast saluför utsäde till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet. Förordning (2020:280). Införsel och import av utsäde 22 § Utsäde av arterna i bilaga 1 får föras in i landet endast om utsädet enligt 4 § är likställt med utsäde som är certifierat i Sverige. Jordbruksverket får föreskriva undantag från första stycket. Förordning (2002:339). 23 § Utsäde av prydnadsväxter får endast föras in i landet om utsädet uppfyller de krav som ställs upp enligt 17 och 18 §§ i denna förordning. Förordning (2016:1181). 23 a § Utsäde av släkten och arter i bilaga 2 får endast importeras om utsädet uppfyller de krav som ställs upp i denna förordning och i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (2016:1181). 24 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som för in utsäde i landet ska anmäla detta. För införsel av utsäde gäller även bestämmelserna i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. Förordning (2012:292). Undersökningar och kontroller 24 a § Jordbruksverket ska utföra laboratorieundersökningar och andra undersökningar av utsädesvarornas kvalitet i växthus eller ute på fältet, utom för de släkten och arter där leverantören ansvarar för att sådan kontroll utförs enligt 18 §. När det gäller släkten och arter där leverantören ansvarar för att kontroll utförs enligt 18 §, ska Jordbruksverket utföra kvalitetskontroller. Jordbruksverket ska regelbundet kontrollera att sorter av släkten och arter i bilaga 2 överensstämmer med sortbeskrivningen. Förordning (2020:280). 24 b § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kontroll av utsäde av släkten och arter i bilaga 2 samt om att en leverantör får utföra sådana kontroller. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollerna ska dokumenteras och om hur denna dokumentation ska sparas. Jordbruksverket får besluta om vilka protokoll som, om det saknas protokoll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet eller andra internationellt erkända protokoll, ska användas vid provtagning och tester som ska utföras enligt Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner. Förordning (2016:1181). Publikation och överföring av personuppgifter 24 c § Kungörelser i ärenden om intagning i den svenska sortlistan ska föras in i en publikation som ges ut av Jordbruksverket. Jordbruksverket ska så snart som möjligt underrätta Europeiska kommissionen om att en sort förts in i sortlistan, samt om alla andra ändringar av denna lista. Förordning (2016:1181). 24 d § Jordbruksverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i den publikation som avses i 24 c §. Förordning (2017:1120). Tillsyn 25 § Jordbruksverket utövar tillsyn över att denna förordning och de föreskrifter om certifiering, annan kvalitetskontroll och saluföring av utsäde som har meddelats med stöd av förordningen följs. Jordbruksverket har också de befogenheter som följer av 4 § utsädeslagen (1976:298). Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn. Förordning (2021:1194). Överklagande m.m. 26 § Beslut av en juridisk person som avses i 14 § får överklagas till Jordbruksverket om beslutet har meddelats med stöd av denna förordning eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:992). 27 § Jordbruksverket får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt utsädeslagen (1976:298) eller enligt denna förordning. Förordning (2005:1225). 28 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av utsädeslagen (1976:298) meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2005:1225). Övergångsbestämmelser 2020:280 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020 i fråga om bilaga 1 och i övrigt den 31 maj 2020. Bilaga 1 Förteckning som avses i 2 § första stycket Artbenämning Lantbruksväxter Stråsäd Nakenhavre Avena nuda L. Havre och rödhavre Avena sativa L. (även A. byzantina K. Koch) Purrhavre Avena strigosa Schreb. Korn Hordeum vulgare L. Ris Oryza sativa L. Råg Secale cereale L. Sorghum Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Hybrider mellan Sorghum bicolor subsp. bicolor och Sorghum bicolor subsp. drummondii Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Sudangräs Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Rågvete (hybrider mellan Triticum och Secale) x Triticosecale Wittm. ex A. Camus Vete Triticum aestivum L. subsp. aestivum Durumvete Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Speltvete Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Kanariegräs Phalaris canariensis L. Majs utom puffmajs (popcorn) och sockermajs Zea mays L. med undantag av convar microsperma Koern. och convar. sacchata Koern. Foderväxter 1. Gräs Brunven Agrostis canina L. Rödven Agrostis capillaris L. Storven Agrostis gigantea Roth Krypven Agrostis stolonifera L. Ängskavle Alopecurus pratensis L. Knylhavre Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl Plattlosta Bromus catharticus Vahl Alaskagräs Bromus sitchensis Trin. Bermudagräs Cynodon dactylon (L.) Pers. Hundäxing Dactylis glomerata L. Rörsvingel Festuca arundinacea Schreber Finsvingel Festuca filiformis Pourr. Fårsvingel Festuca ovina L. Ängssvingel Festuca pratensis Huds. Rödsvingel Festuca rubra L. Hårdsvingel Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Rajsvingel (hybrider mellan Festuca och Lolium) x Festulolium Asch. & Graebn. Italienskt rajgräs (inkl. westerwoldiskt rajgräs) Lolium multiflorum Lam. Engelskt rajgräs Lolium perenne L. Hybridrajgräs Lolium x hybridum Hausskn Knölflen Phalaris aquatica L. Turftimotej, Vildtimotej Phleum nodosum L. Timotej Phleum pratense L. Vitgröe Poa annua L. Lundgröe Poa nemoralis L. Sengröe Poa palustris L. Ängsgröe Poa pratensis L. Kärrgröe Poa trivialis L. Gullhavre Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. 2. Baljväxter Sågväppling Biserrula pelecinus L. Fodergetruta Galega orientalis Lam. Rosenväppling Hedysarum coronarium L. Rödvial Lathyrus cicera L. Käringtand Lotus corniculatus L. Vitlupin Lupinus albus L. Blålupin Lupinus angustifolius L. Gullupin Lupinus luteus L. Pigglusern Medicago doliata Carmign. Skivlusern Medicago italica (Mill.) Fiori Mattlusern Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Humlelusern Medicago lupulina L. Klotlusern Medicago murex Willd. Tagglusern Medicago polymorpha L. Rynklusern Medicago rugosa Desr. Blålusern Medicago sativa L. Snäcklusern Medicago scutellata (L.) Mill. Tornlusern Medicago truncatula Gaertn. Mellanlusern Medicago x varia T. Martyn Sand Esparsett Onobrychis viciifolia Scop. Gulserradella Ornithopus compressus L. Serradella Ornithopus sativus Brot. Foderärt, Kokärt Pisum sativum L. (partim) Alexandrinerklöver Trifolium alexandrinum L. Smultronklöver Trifolium fragiferum L. Glandelklöver Trifolium glanduliferum Boiss. Rosenklöver Trifolium hirtum All. Alsikeklöver Trifolium hybridum L. Blodklöver Trifolium incarnatum L. Saltklöver Trifolium isthmocarpum Brot. Sumpklöver Trifolium michelianum Savi Rödklöver Trifolium pratense L. Vitklöver Trifolium repens L. Doftklöver Trifolium resupinatum L. Spärrklöver Trifolium squarrosum L. Grävklöver Trifolium subterraneum L. Pilbladsklöver Trifolium vesiculosum Savi Bockhornsklöver Trigonella foenum-graecum L. Purpurvicker Vicia benghalensis L. Åkerböna Vicia faba L. Ungersk vicker Vicia pannonica Crantz Fodervicker Vicia sativa L. Luddvicker Vicia villosa Roth 3. Övriga arter Kålrot Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Fodermärgkål Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Honungsört Phacelia tanacetifolia Benth. Svartkämpar Plantago lanceolata L. Oljerättika Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Betor Foderbeta Beta vulgaris L. var. crassa Mansf. Sockerbeta Beta vulgaris L. var. altissima Döll Olje- och fiberväxter Jordnöt Arachis hypogaea L. Sareptasenap Brassica juncea (L.) Czern. Raps Brassica napus L. (partim) Svartsenap Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Rybs Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Hampa Cannabis sativa L. Safflor Carthamus tinctorius L. Kummin Carum carvi L. Sojaböna Glycine max (L.) Merr. Bomull Gossypium spp Solros Helianthus annuus L. Oljelin, Spånadslin Linum usitatissimum L. Vallmo, Opievallmo Papaver somniferum L. Vitsenap Sinapis alba L. Potatis Potatis Solanum tuberosum L. Köksväxter Allium cepa L. Lök - Cepa-gruppen Schalottenlök - Aggregatum-gruppen Piplök Allium fistulosum L. Purjolök Allium porrum L. Vitlök Allium sativum L. Gräslök Allium schoenoprasum L. Dansk körvel Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Blekselleri - Dulce-gruppen Rotselleri - Rapaceum-gruppen Sparris Asparagus officinalis L. Beta vulgaris L. Rödbeta (inklusive - Rödbeta-gruppen Cheltenhambeta) Mangold - Mangold-gruppen Brassica oleracea L. Grönkål - Sabellica-gruppen Blomkål - Botrytis-gruppen Huvudkål (rödkål och vitkål) - Capitata-gruppen Brysselkål - Gemmifera-gruppen Kålrabbi - Gongylodes-gruppen Savojkål - Sabauda-gruppen Broccoli - Italica-gruppen Palmkål - Palmifolia-gruppen Portugisisk kål - Tronchuda-gruppen Brassica rapa L. Salladskål - Pekinensis-gruppen Rova - Rapifera-gruppen Chilipeppar, paprika Capsicum annuum L. Friséesallat Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Cikoriasallat - Foliosum-gruppen Sallatscikoria - Sallatscikoria-gruppen Rotcikoria - Sativum-gruppen Vattenmelon Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Melon Cucumis melo L. Cucumis sativus L. Slanggurka - Slanggurka-gruppen Druvgurka - Druvgurka-gruppen Jättepumpa (inklusive Cucurbita maxima Duchesne vinterpumpa) Pumpa, squash Cucurbita pepo L. Cynara cardunculus L. Kronärtskocka - Scolymus-gruppen Kardon - Kardon-gruppen Morot Daucus carota L. Foeniculum vulgare Mill. Sötfänkål - Azoricum-gruppen Sallat Lactuca sativa L. Tomat Solanum lycopersicum L. Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill Bladpersilja - Foliosum-gruppen Rotpersilja - Tuberosum-gruppen Blomsterböna Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Buskböna - Buskböna-gruppen Störböna - Störböna-gruppen Pisum sativum L. Märgärt - Märgärt-gruppen Sockerärt - Sockerärt-gruppen Spritärt - Spritärt-gruppen Raphanus sativus L. Rädisa - Rädisa-gruppen Rättika - Rättika-gruppen Rabarber Rheum rhabarbarum L. Svartrot Scorzonera hispanica L. Aubergin, äggplanta Solanum melongena L. Spenat Spinacia oleracea L. Vintersallat Valerianella locusta (L.) Laterr. Bondböna Vicia faba L. Zea mays L. Popmajs - Microsperma-gruppen Sockermajs - Saccharata-gruppen Förordning (2021:1194). Bilaga 2 Förteckning som avses i 2 § andra stycket Artbenämning Äkta kastanj Castanea sativa Mill. Citronsläktet Citrus Hassel Corylus avellana L. Kvitten Cydonia oblonga Mill. Fikon Ficus carica L. Kumquatsläktet Fortunella Smultronsläktet Fragaria Valnöt Juglans regia L. Äpplesläktet Malus Oliv Olea europaea L. Pistaschmandel Pistacia vera L. Citrontörne Poncirus Mandel Prunus amygdalus Batsch Aprikos Prunus armeniaca L. Sötkörsbär Prunus avium L. Surkörsbär Prunus cerasus L. Plommon Prunus domestica L. Persika Prunus persica (L.) Batsch Japanskt plommon Prunus salicina Lindley Päronsläktet Pyrus Vinbärssläktet Ribes Hallonsläktet Rubus Blåbärssläktet Vaccinium Förordning (2004:749).