Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:271 · Visa register
Lag (1999:271) om handel med begagnade varor
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 1999-05-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:730
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Syfte och tillämpningsområde 1 § Denna lag har till syfte att försvåra avsättningen av stulna eller annars olovligen åtkomna varor och att underlätta Polismyndighetens efterspaning av sådana varor. Lag (2014:730). 2 § Lagen är tillämplig på yrkesmässig handel med sådana begagnade varor som finns angivna i en av regeringen utfärdad förordning. Yrkesmässig handel innefattar även yrkesmässig auktionsförsäljning, annan yrkesmässig försäljning som riktar sig till allmänheten samt yrkesmässigt mottagande av begagnade varor för omarbetning eller annan liknande bearbetning. En obrukad vara skall anses som begagnad om den utbjuds av en privatperson till den som driver yrkesmässig handel med begagnade varor. I lagen avses med handlare den som är registrerad enligt denna lag. Registrering 3 § Den som avser att yrkesmässigt driva handel med sådana begagnade varor som avses i 2 § första stycket ska anmäla handeln för registrering hos Polismyndigheten. Anmälan enligt första stycket ska göras innan handeln påbörjas. Lag (2014:730). 4 § Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara registrerad är skyldig att på uppmaning av Polismyndigheten lämna de upplysningar som behövs för att bedöma om registreringsskyldighet föreligger. Om registreringsskyldighet bedöms föreligga ska Polismyndigheten uppmana den som bedriver handeln att fullgöra denna skyldighet. Den som inte följer en uppmaning enligt andra stycket får registreras av Polismyndigheten. Lag (2014:730). Handlarens skyldigheter 5 § En handlare är skyldig att föra anteckningar om förvärvade eller annars mottagna varor och att på begäran tillhandahålla Polismyndigheten dessa anteckningar och övriga handlingar som avser mottagna varor. Lag (2014:730). 6 § En handlare ska på begäran av Polismyndigheten undersöka om vissa begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren. Lag (2014:730). 7 § En handlare får inte ta emot begagnade varor av den som inte på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet eller är känd. En handlare får inte heller ta emot begagnade varor av den som är under 18 år om inte denne visar att han har rätt att förfoga över varan eller av den som är märkbart påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel. 8 § Begagnade varor som har tagits emot får inte lämnas ut eller bearbetas förrän tidigast en månad efter den dag då varorna togs emot. Polismyndigheten får medge en handlare undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Lag (2014:730). Bemyndiganden 9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om registrering och handlares anteckningsskyldighet. Tillsyn 10 § Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen efterlevs. Lag (2014:730). 11 § En handlare är skyldig att på begäran låta Polismyndigheten vid tillsynen granska bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de upplysningar om verksamheten i övrigt som behövs för tillsynen. Lag (2014:730). 12 § En handlare är skyldig att på begäran lämna Polismyndigheten tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Denna skyldighet att lämna tillträde gäller dock inte bostad. Lag (2014:730). 13 § Polismyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av denna lag skall efterlevas. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Straffbestämmelser 14 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. driver sådan yrkesmässig handel med begagnade varor som omfattas av denna lag utan att vara registrerad, 2. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 5 § eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet. Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa. 15 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 och 8 §§. Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa. 16 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande får inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet. Överklagande 17 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat föreskrivs. Övergångsbestämmelser 1999:271 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 då lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor upphör att gälla. 2. Den som vid ikraftträdandet är registrerad hos en lokal polismyndighet enligt förordningen (1981:403) om handel med begagnade varor skall anses registrerad inom myndighetens verksamhetsområde enligt den nya lagen. Den som vid ikraftträdandet driver handel på flera orter och endast är registrerad på någon av dem skall senast den 1 september 1999 registrera sig på alla övriga orter där han driver handel.