Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:976 · Visa register
Förordning (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1999-11-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1595
Ikraft: 2000-01-01
1 § Allmänna handlingar får utan att de upphör att vara allmänna överlämnas till och tills vidare förvaras hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning under förutsättning att handlingarna senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos 1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller 2. Svenska kyrkans beslutande församlingar. Riksarkivet ska efter att ha inhämtat synpunkter från mottagande organ inom Svenska kyrkan göra en sammanställning över de handlingar som överlämnas. Förordning (2009:1595). 2 § Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Bilaga Myndighet eller beslutande Mottagande organ inom Svenska kyrkan församling Kyrkokommunala myndigheter på lokal nivå Motsvarande församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan Kyrkokommunala myndigheter på regional nivå Motsvarande stift inom Svenska kyrkan Svenska kyrkans beslutande församlingar: - på lokal nivå Motsvarande församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan - på regional nivå Motsvarande stift inom Svenska kyrkan - kyrkomötet Svenska kyrkan Pastor Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där pastor funnits Pastorsämbetet Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där pastorsämbetet funnits Kyrkoherde Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där kyrkoherden funnits Kontraktsprost Församling, kyrklig samfällighet eller stift inom Svenska kyrkan som motsvarar den församling eller kyrkliga samfällighet eller det stift där kontraktsprosten funnits Biskop Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar det där biskopen funnits Domkapitel Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar det där domkapitlet funnits Domkyrkorådet i Lund Svenska kyrkan Kyrkofondens styrelse Svenska kyrkan Kyrkomötets besvärsnämnd Svenska kyrkan Ansvarsnämnden för biskopar Svenska kyrkan Svenska kyrkans centralstyrelse Svenska kyrkan