Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:445 · Visa register
Lag (1999:445) om exportbutiker
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1999-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:168
Ikraft: 1999-07-01
1 § I denna lag finns bestämmelser om exportbutiker på flygplatser. Lag (2014:1504). 2 § I denna lag förstås med obeskattade varor: a) varor som inte har beskattats i Sverige, och b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt, unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga. Lag (2016:272). 3 § Exportbutik får inrättas på en flygplats där flygtrafik bedrivs till en eller flera platser utanför EU:s skatteområde. Skatteverket meddelar efter ansökan flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats. Ett sådant tillstånd ska beviljas för en viss tid. Lag (2014:1504). 4 § I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde. Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestämmelse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje enskild resande: 1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror, 2. en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl, och 3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan. Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet. Vid tillämpning av denna lag förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-procent, starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin, vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl, starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent, cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck, övrig tobak: övrig tobak enligt 2 kap. 10 § lagen (2022:155) om tobaksskatt, nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lag (2022:168). 5 § Om cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt. Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (2022:156) om alkoholskatt. Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag. Lag (2022:168). 5 a § Om snus, tuggtobak eller övrig tobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt. Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lag (2022:168). 6 § Skatteverket får återkalla ett tillstånd enligt 3 §, om 1. tillståndshavaren inte längre är flygplatshållare, 2. det inte längre bedrivs trafik till någon plats utanför EU:s skatteområde, eller 3. tillståndshavaren begär det. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Lag (2014:1504). 7 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:1504). Övergångsbestämmelser 2014:1504 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har getts in till regeringen före ikraftträdandet. 2016:272 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2021:429 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.