Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:382 · Visa register
Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1999-05-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:1161
Övrigt: Rättelseblad 2005:352 har iakttagits.
Ikraft: 1999-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:236
Upphävd: 2015-06-01
Allmänna bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 2 § Termer och begrepp som används i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har samma betydelse i denna förordning. 3 § Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och bestämmelserna i denna förordning är tillämpliga på verksamheter där farliga ämnen förekommer i eller överstiger de mängder som anges i den lägre kravnivån i bilagan till denna förordning. Verksamheterna enligt första stycket är indelade i två kravnivåer beroende på vilka farliga ämnen som avses och i vilken mängd dessa förekommer. Anmälan 4 § En anmälan enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall utöver vad som anges i lagen innehålla uppgift om 1. verksamhetsutövarens namn, säte och adress, 2. verksamhetens adress, 3. namn och befattning på den som ansvarar för verksamheten om denne är någon annan än verksamhetsutövaren, och 4. mängd och fysikaliskt tillstånd för de farliga ämnen som förekommer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vad en anmälan skall innehålla. Förordning (2008:1018). 5 § Anmälningsplikt enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor gäller inte för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § nämnda lag. Handlingsprogram 6 § Ett handlingsprogram enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall vara skriftligt och skall innehålla uppgift om de mål och allmänna handlingsprinciper som verksamhetsutövaren har ställt upp för hanteringen av riskerna för allvarliga kemikalieolyckor samt uppgift om en säkerhetsorganisation för verksamheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vad handlingsprogrammet skall innehålla. Förordning (2008:1018). Tillståndsprövning 7 § Det är förbjudet att utan tillstånd anlägga eller ändra en verksamhet som omfattas av den högre kravnivån enligt bilagan till denna förordning. Vid tillståndsprövning tillämpas bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2013:263). Säkerhetsrapport 8 § För de verksamheter som omfattas av den högre kravnivån enligt bilagan till denna förordning skall en säkerhetsrapport enligt 10 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor upprättas. 9 § I säkerhetsrapporten skall ingå 1. uppgift om vem som har utarbetat rapporten, 2. ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor skall förebyggas enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 3. en intern plan för räddningsinsatser enligt 12 § lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 4. underlag för sådana planer som anges i 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och 5. uppgift om lager och de farliga ämnen som förekommer eller kan förekomma där. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vad säkerhetsrapporten skall innehålla. Förordning (2008:1018). Planer för interna räddningsinsatser 10 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om innehållet i de interna planerna för räddningsinsatser enligt 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor som gäller för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport. Förordning (2008:1018). Information 11 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter enligt 14 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor om innehållet i information som gäller för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får även meddela föreskrifter om hur informationen skall lämnas. Förordning (2008:1018). Tillsyn 12 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är central tillsynsmyndighet enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Förordning (2008:1018). 13 §Länsstyrelsen och kommunerna skall på begäran lämna den information om tillsynsarbetet som behövs för att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skall kunna utföra sitt samordnande, uppföljande och utvärderande ansvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om verkställighet av första stycket. Förordning (2008:1018). 14 § Ett exemplar av anmälan, säkerhetsrapporten och den interna planen för räddningsinsatser enligt 7, 10 och 12 §§ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall av länsstyrelsen sändas till berörda kommuner vars verksamhet berörs av anmälan, säkerhetsrapporten eller den interna planen för räddningsinsatser. Övergångsbestämmelser 2002:650 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2002. 2. För verksamhet som har påbörjats före den 30 juli 2002 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande: - för verksamhet på den lägre kravnivån skall anmälan inges till tillsynsmyndigheten senast före utgången av år 2002, - för verksamhet på den högre kravnivån skall säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2006. Förordning (2005:817). 2005:352 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2005. 2. För verksamhet som har påbörjats före den 30 juni 2005 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande: - handlingsprogram skall upprättas och anmälan inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 september 2005, - säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser skall inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2006. 2007:716 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. 2. För verksamhet som har påbörjats före den 1 januari 2008 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande: - handlingsprogram ska upprättas och anmälan ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2008, - säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008. Bilaga Denna bilaga består av DEL 1 som innehåller en förteckning av farliga ämnen och DEL 2 som innehåller en förteckning av särskilda kategorier av farliga ämnen. Följande gäller för tillämpningen av denna bilaga. 1. Gas är varje ämne som har ett absolut ångtryck på 101,3 kPa eller högre vid 20 grader C. Vätska är varje ämne som inte definieras som gas och som inte uppträder i fast form vid 20 grader C och normaltryck, 101,3 kPa. 2. En beredning som innehåller ett ämne som är upptaget i denna bilaga skall jämställas med ämnet om beredningens klassificering överensstämmer med ämnets såvida inte annat anges i bilagan. 3. Med klassificering och riskfraser avses i denna bilaga de klassificeringar och riskfraser som vid varje enskilt tillfälle skall tillämpas enligt tilllämpliga föreskrifter utgivna av Kemikalieinspektionen och Statens räddningsverk. För ämnen och beredningar som inte omfattas av klassificeringsreglerna i nämnda föreskrifter, men som ändå förekommer eller skulle kunna förekomma vid en verksamhet, och under de förhållanden som råder vid verksamheten innehar eller kan inneha motsvarande egenskaper beträffande möjligheter att orsaka allvarliga olyckshändelser, skall de klassificeringsförfarandena som anges i föreskrifterna användas. 4. Om ett ämne eller en beredning som är upptagen i del 2 uppvisar egenskaper som medför flera klassificeringar, skall den klassificering som motsvarar den lägsta mängden farligt ämne gälla. Vid tillämpning av summeringen i punkt 8 skall dock det valda gränsvärdet alltid motsvara den aktuella klassificeringen. För ämnen i kategori 4 och 5 skall ADR- klassificeringen ha företräde framför riskfrastilldelningen. 5. När ett ämne eller en grupp ämnen som ingår i del 1 även kan hänföras till del 2, skall endast de mängder som anges i del 1 beaktas. 6. För föremål som innehåller explosiva ämnen eller beredningar är det ämnets eller beredningens kvantitet som skall gälla om den är känd. Om denna kvantitet inte är känd skall hela föremålet betraktas som explosivt. 7. Den mängd farligt ämne som skall beaktas vid tillämpningen av föreskrifterna är den maximala mängd som förekommer eller kan förekomma. Farliga ämnen som förekommer i en verksamhet endast i mängder som är lika med eller understiger 2 procent av den angivna mängden, i del 1 och del 2 i denna bilaga, skall inte tas med i beräkningen av den totala mängd som förekommer om de är placerade inom verksamheten så att de inte kan utlösa en allvarlig olyckshändelse någon annanstans inom den. 8. Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma flera ämnen som anges i denna bilaga i mängder som understiger de gränsmängder som anges för varje ämne skall en summering göras för att fastställa om verksamheten omfattas av bestämmelserna. Denna summering görs enligt följande formel: (Summatkn) qx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn där qx betecknar den förekommande mängden farligt ämne x för "ämne 1" t.o.m. "ämne n" i förteckningarna över ämne och kategorier av ämnen i denna bilaga och Qx betecknar den i denna bilaga angivna gränsmängden för respektive ämne eller kategori av ämnen. Denna formel tillämpas för a) summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i del 1 och som är klassificerade som giftiga eller mycket giftiga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 1 eller 2 i del 2, b) summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i del 1 och som är klassificerade som oxiderande, explosiva, brandfarliga, mycket brandfarliga eller extremt brandfarliga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 i del 2, och c) summering av ämnen och beredningar som anges i del 1 och som är klassificerade som miljöfarliga (R50 inklusive R50/53 eller R51/53), tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategori 9 i del 2. Om någon av summorna under punkterna a, b eller c är lika med eller större än ett (1) skall verksamheten omfattas av bestämmelserna. 9. Om en verksamhet omfattas av denna förordning på grund av att ändringar skett i föreskrifter som avser de klassificeringar i riskfraser eller riskgrupper som anges i bilagan, eller omfattas på en annan kravnivå än tidigare genom sådana ändringar, gäller följande. a) Handlingsprogram skall upprättas och anmälan inges till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att verksamheten kommit att omfattas av förordningen. b) Säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser skall inges till tillsynsmyndigheten senast ett år efter det att verksamheten kommit att omfattas av kravet på säkerhetsrapport. DEL 1 - FARLIGA ÄMNEN Farliga ämnen Mängd i ton för tillämpning av lägre högre kravnivån kravnivån Gödningsmedel som är blandade eller sammansatta och som är baserade på ammoniumnitrat (innehåller ammoniumnitrat tillsammans med fosfat och/eller pottaska) i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat är - mellan 15,75 och 24,5 viktprocent, och vilka antingen innehåller sammanlagt högst 0,4 procent brännbara/organiska material eller uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG, eller - 15,75 viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material, och vilka i samtliga fall kan undergå självunderhållande sönderfall i enlighet med Förenta nationernas "trough test" enligt dess rekommendationer om transport av farligt gods: Manual of Tests and Criteria, del III, punkt 38.2. 5 000 10 000 Gödningsmedel som är baserade på ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat överstiger - 24,5 viktprocent, med undantag för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 procent, eller - 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat, eller - 28 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/ eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 procent, och som i samtliga fall uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG. 1 250 5 000 Ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat - är mellan 24,5 och 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,4 procent, eller - överstiger 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,2 procent. Vattenlösningar med ammoniumnitrat i vilka ammoniumnitrat- koncentrationen överstiger 80 viktprocent. 350 2 500 Gödningsmedel som inte uppfyller kraven på i bilaga II i direktiv 80/876/EEG samt kasserat material från tillverkningsprocessen, ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat, ammoniumnitratbaserade gödningsmedel som returneras eller har returnerats från slutanvändaren till en tillverkare, en anläggning för tillfällig lagring eller upparbetning för att omarbetas, återvinnas eller behandlas för säker användning. 10 50 Gödningsmedel som är sammansatta och baserade på kaliumnitrat, vilka består av kaliumnitrat i pelletform eller granulatform. 5 000 10 000 Gödningsmedel som är sammansatta och baserade på kaliumnitrat, vilka består av kaliumnitrat i kristallin form. 1 250 5 000 Arsenikpentoxid, arsenik (V) syra eller dess salter 1 2 Arseniktrioxid, arsenik (III) syra eller dess salter 0,1 0,1 Brom 20 20 Klor 10 25 Nickelföreningar i inhalerbar pulverform (nickelmonoxid, nickeldioxid, nickelsulfid, trinickeldisulfid, dinickeltrioxid) 1 1 Etylenimin 10 20 Fluor 10 20 Formaldehyd (= 90 %) 5 50 Väte 5 50 Väteklorid (kondenserad gas) 25 250 Blyalkyler 5 50 Extremt brandfarliga kondenserade gaser (inklusive gasol) och naturgas 50 200 Acetylen 5 50 Etylenoxid 5 50 Propylenoxid 5 50 Metanol 200 200 4,4'-metylenbis (2-kloranilin) eller dess salter, i pulverform 0,01 0,01 Metylisocyanat 0,15 0,15 Syre 200 200 Toluendiisocyanat 10 100 Karbonyldiklorid (fosgen) 0,3 0,75 Arseniktrihydrid (arsin) 0,2 1 Fosfortrihydrid (fosfin) 0,2 1 Svaveldiklorid 1 1 Svaveltrioxid 15 75 Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner (inkl. TCDD) beräknade som TCDD-ekvivalenter 0,001 0,001 Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner beräknas med hjälp av följande viktningsfaktorer: 2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDD 0,001 OCDF 0,001 (T=tetra, Pe=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, O=okta) CANCEROGENA ÄMNEN vid koncentrationer som överstiger 5 viktprocent: - 4-aminobifenyl och/eller dess salter, - bensotriklorid, - benzidin och/eller dess salter, - bis(klormetyl)eter, - klordimetyleter, - 1,2-dibrometan, - dietylsulfat, - dimetylsulfat, - dimetylkarbamoylklorid, - 1,2-dibrom-3-klorpropan, - 1,2-dimetylhydrazin, - dimetylnitrosamin, - hexametylfosfortriamid, - hydrazin, - 2-naftylamin och/eller dess salter, - 4-nitrodifenyl, samt - 1,3-propansulton 0,5 2 Petroleumprodukter: – bensin och nafta, – fotogen (inklusive flygbränslen), – gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta eldningsoljor och blandkomponenter för gasoljor), – tunga eldningsoljor 2 500 25 000 DEL 2 - SÄRSKILDA KATEGORIER AV FARLIGA ÄMNEN SOM INTE SÄRSKILT ANGES I DEL 1 Kategorier av farliga ämnen Mängd i ton för tillämpning av lägre kravnivån högre kravnivån 1. Mycket giftiga (riskfras R26, R27 eller R28) 5 20 2. Giftiga (riskfras R23, R24 eller R25) 50 200 3. Oxiderande (riskfras R7, R8 eller R9) 50 200 4. Explosiva Här avses ett ämne, preparat eller föremål som omfattas av ADR (riskgrupp 1.4). 50 200 5. Explosiva Här avses ett ämne, preparat eller föremål som omfattas av ADR (riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6), eller riskfras R2 eller R3. 10 50 6. Brandfarliga Här avses brandfarlig vätska med en flampunkt lika med eller över 21 grader C och under eller lika med 55 grader C (riskfras R10). 5 000 50 000 7 a. Mycket brandfarliga 1. Här avses brandfarlig vätska med en flampunkt under eller lika med 55 grader C i det fall vätskan hanteras under sådana betingelser att den kan förorsaka en allvarlig kemikalieolycka, t.ex. högt tryck eller hög temperatur. 50 200 2. Här avses brandfarlig vätska i det fall den kan självantända i luft (riskfras R17). 50 200 7 b. Mycket brandfarliga Här avses brandfarlig vätska med en flampunkt under 21 grader C men som inte är extremt brandfarlig (riskfras R11). 5 000 50 000 8. Extremt brandfarliga 1. Här avses brandfarlig gas i såväl gasform som överkritisk form samt brandfarlig vätska med en flampunkt under 0 grader C och en kokpunkt under eller lika med 35 grader C (riskfras R12). 10 50 2. Här avses brandfarlig vätska som hanteras vid en temperatur som är högre än dess kokpunkt. 10 50 9. Miljöfarliga ämnen Riskfraser: - R50: "mycket giftigt för vattenlevande organismer" (inklusive R50/53), 100 200 - R51/53: "giftigt för vattenorganismer, kan ge långsiktiga skadeverkningar på vattenmiljön". 200 500 10. All klassificering som inte omfattas av det som anges ovan i kombination med följande riskfraser - R14 "reagerar våldsamt vid kontakt med vatten" (inklusive R14/15) 100 500 - R29 "avger giftiga gaser vid kontakt med vatten". 50 200 Förordning (2013:1161).