Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1319 · Visa register
Förordning (1999:1319) om mjölkkvoter
Departement: Landsbygdsdepartementet
Utfärdad: 1999-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:85
Ikraft: 2000-01-15 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:270
Upphävd: 2015-06-01
Allmän bestämmelse 1 § Denna förordning rör tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter och kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. Förordning (2009:85). Definitioner 2 § Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i rådets förordning (EG) nr 1234/2007. Förordning (2009:85). 3 § Med mjölkkvot avses en individuell referensmängd mjölk. En mjölkkvot är en leveranskvot eller en direktförsäljningskvot. Med leveranskvot avses den kvantitet mjölk av egen produktion som ett företag under ett kvotår kan leverera till en uppköpare utan skyldighet att betala avgift. Med direktförsäljningskvot avses den kvantitet mjölk av egen produktion som ett företag under ett kvotår kan sälja direkt till konsumenter eller den kvantitet andra mjölkprodukter av egen produktion som ett företag under ett kvotår kan överlåta direkt, utan skyldighet att betala avgift. Med kvotår förstås tidsperioden den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Förordning (2004:295). Regioner 4 § För systemet med mjölkkvoter skall följande regionindelning gälla: Region 1: stödområdena 1, 2 a, 2 b och 3 enligt vad som framgår av bilagan till förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige Region 2: övriga landet. En leveranskvot får överlåtas eller på annat sätt överföras endast inom samma region. Om det finns särskilda skäl får Statens jordbruksverk medge undantag från andra stycket. Nationell reserv 5 § Den nationella reserven utgörs av mjölkkvoter som inte är fördelade på producenter. Den nationella reserven handhas av Jordbruksverket som prövar frågor om överföringar till eller från reserven. Tilldelning av mjölkkvot 6 § En producent kan, i den utsträckning det finns tillgång, tilldelas en mjölkkvot ur den nationella reserven. 7 § Vid fördelningar av leveranskvoter skall särskild hänsyn tas till företag i region 1 så att den sammanlagda kvotmängden i den regionen efter fördelningarna motsvarar minst regionens produktion under år 1994. Ett företags direktförsäljningskvot skall fastställas med utgångspunkt från påvisad framtida direktförsäljning av mjölk eller andra mjölkprodukter. Ytterligare föreskrifter om tilldelning av mjölkkvoter meddelas av Jordbruksverket. Omvandling av mjölkkvot 8 § Frågor om omvandling av en leveranskvot till en direktförsäljningskvot eller av en direktförsäljningskvot till en leveranskvot prövas av Jordbruksverket enligt föreskrifter som meddelas av verket. Flyttning av mjölkkvot m.m. 9 § Ansökan om flyttning av en mjölkkvot och om byte av producent eller uppköpare skall göras hos Jordbruksverket. Närmare föreskrifter om frågor som avses i första stycket meddelas av Jordbruksverket. Överlåtelse av mjölkkvot 10 § En producent får överlåta en mjölkkvot endast till en annan producent. Den del av en mjölkkvot som utnyttjats under ett kvotår får överlåtas endast med verkan tidigast från och med det påföljande kvotåret. Ansökan om registrering av överlåtelse av mjölkkvot skall göras hos Jordbruksverket. En överlåtelse av en mjölkkvot blir giltig först då den har registrerats. Ytterligare föreskrifter om överlåtelse av mjölkkvot meddelas av Jordbruksverket. Överföring av mjölkkvot 11 § Om ett företag överlåts eller upplåts helt eller delvis i samband med fastighetsöverlåtelse eller arrende, överförs företagets mjölkkvot eller en proportionell del av kvoten till förvärvaren eller arrendatorn. Närmare föreskrifter om överföring av mjölkkvot när en fastighet överlåts eller när ett arrende nytecknas eller upphör meddelas av Jordbruksverket. 12 § Om vid ett jordbruksarrende arrendeförhållandet upphör på grund av någon omständighet som ligger utanför arrendatorns kontroll, skall mjölkkvoten fördelas mellan jordägare och arrendator enligt föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket. Om arrendet inte omfattar ekonomibyggnader eller om arrendeförhållandet inte varat ett helt kvotår skall kvoten inte fördelas. Kvoten skall fördelas enligt första stycket endast om parterna inte har kommit överens om något annat. 13 § Om ett företag inte kan drivas vidare till följd av att den eller de fastigheter som hör till företaget exproprieras eller överlåts för annat ändamål än jordbruk, får den producent som lämnar fastigheten och som avser att fortsätta med mjölkproduktion flytta mjölkkvoten till sin nya produktionsplats. Beslut om sådan överföring meddelas av Jordbruksverket efter ansökan från producenten. 14 § En mjölkkvot som inte till någon del utnyttjats under ett kvotår skall överföras till den nationella reserven utan att någon ersättning lämnas till producenten. 15 § Om producenten återupptar mjölkproduktionen inom två år efter det att en överföring enligt 14 § har skett, skall producenten efter ansökan hos Jordbruksverket återfå kvoten senast den 1 april som infaller efter ansökan. För att behålla rätten till mjölkkvoten skall producenten inom sex månader från det att kvoten överfördes till den nationella reserven meddela Jordbruksverket att han vill ha möjlighet att återfå kvoten. Förordning (2004:295). Avgift 16 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som skall betalas vid en produktion som överskrider mjölkkvoten. Förordning (2004:295). Tillsyn och kontroll m.m. 17 § Jordbruksverket utövar tillsyn och kontroll över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och av denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, om inte något annat följer av andra stycket. Länsstyrelsen utövar kontroll enligt artikel 21.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 595/2004. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan kontroll som avses i andra stycket ska bedrivas. Förordning (2009:85). 18 § De register som är nödvändiga för mjölkkvotssystemet upprättas och handhas av Jordbruksverket. 19 § I 12 och 13 §§ lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter finns bestämmelser om straff för den som lämnar felaktiga uppgifter eller inte följer bestämmelserna i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Överklagande m.m. 20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. 21 § Jordbruksverket får efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och denna förordning. Förordning (2009:85). Övergångsbestämmelser 1999:1319 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2000. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m. 3. En överlåtelse av en mjölkkvot enligt 10 § får inte avse tid före den 1 april 2000. 4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för administrativ handel med mjölkkvoter som påbörjats före ikraftträdandet. 2015:270 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden som avser kvotåret 2014/2015.