Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1388 · Visa register
Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 1998-11-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:180
Ikraft: 1999-01-01
Anmälan och samråd 1 § Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till vattenverksamhet vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen bör prövas av regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, ska myndigheten i god tid innan målet eller ärendet sätts ut till huvudförhandling eller sammanträde eller tillståndsbeslut meddelas anmäla saken till regeringen. Förordning (2011:630). 2 § Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som avses i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten samråda med varandra samt med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten. Samråd ska också ske i andra mål och ärenden som är av sådant slag som anges i 1 § denna förordning. Förordning (2011:630). 3 § Om Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller en länsstyrelse för talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen och en kommun samtidigt för talan för att tillvarata allmänna intressen inom kommunen, ska myndigheten samråda med kommunen. Sådant samråd ska ske även i andra fall när en fråga som är av allmänt intresse för en ort förekommer i målet eller ärendet. Förordning (2011:630). Förbud mot markavvattning 4 § Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Blekinge, Gotlands, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och Östergötlands län samt i Hallands län utom Hylte kommun. Förordning (2013:1173). 4 a § Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Aneby, Arboga, Askersunds, Eksjö, Grums, Habo, Hallsbergs, Hallstahammars, Hammarö, Jönköpings, Kristinehamns, Kumla, Kungsörs, Köpings, Laxå, Mullsjö, Säffle, Tranås, Vetlanda, Västerås och Örebro kommuner samt i Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds distrikt. Förordning (2016:725). 4 b § Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i områdena 1. Färnebofjärden i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län, 2. Nittälven i Dalarnas och Örebro län, och 3. Vattenån i Jämtlands och Västernorrlands län. En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förordning (2016:725). 4 c § Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i områdena 1. Hovranområdet, Koppången och Storkölen i Dalarnas län, 2. Gustavsmurarna–Tröskens rikkärr och Mellanljusnan i Gävleborgs län, 3. Aloppkölen, Gullhög–Tönningfloarna, Oldflån–Flån, Sikåsvågarna, Tysjöarna och Ånnsjön i Jämtlands län, 4. Store mosse i Jönköpings län, 5. Gammelstadsviken, Laidaure, Mannavuoma, Mellerstön, Persöfjärden, Pirttimysvuoma, Päivävuoma, Rappomyran, Sjaunja, Tavvavuoma (Dávvavuopmi), Tjålmejaure (Tjålmejávrrie)–Laisdalen och Vasikkavuoma i Norrbottens län, 6. Blaikfjället, Tärnasjön, Umeälvens delta och Vindelälven i Västerbottens län, 7. Mossaträsk–Stormyran och Övre sulån i Västernorrlands län, 8. Svartådalen i Västmanlands län, och 9. Getapulien–Grönbo i Örebro län. En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förordning (2016:725). Tillståndsprövning av markavvattning 5 § En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljöbalken som prövas av en länsstyrelse ska vara skriftlig. Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket 1–5 och andra stycket 1 samt 2 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om ansökningen. Det som sägs där om mark- och miljödomstol ska gälla länsstyrelsen. Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska ske enligt 6 kap. 39–41 §§ miljöbalken samt 20 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Tiden för skriftliga synpunkter får inte sättas till kortare tid än fyra veckor efter kungörelsen. Bestämmelser om kungörelse då mark- och miljödomstolen prövar en ansökan finns i 22 kap. 3 § miljöbalken. Förordning (2017:975). Markavvattningssakkunnig 6 § Föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet meddelas av Statens jordbruksverk eller, då det endast är fråga om avvattning av skogsmark, av Skogsstyrelsen. 7 § När en markavvattningssakkunnig förordnas, ska mark- och miljödomstolen underrätta Statens jordbruksverk om förordnandet. Om det endast är fråga om avvattning av skogsmark, ska i stället Skogsstyrelsen underrättas. Förordning (2010:961). Miljöbok 8 § En mark- och miljödomstol ska föra en miljöbok. I den ska en förteckning över avgöranden om vattenverksamhet inom domsområdet (vattenbok) ingå. Domstolsverket får meddela föreskrifter om förteckningen. Förordning (2018:253). Översändande av vissa domar och beslut m.m. 9 § En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ett ansökningsmål ska skickas till 1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet, 2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, om målet rör en vattenverksamhet som anges i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken, 3. länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, 4. den kommun inom vars område verksamheten bedrivs eller som har fört talan i målet, och 5. den eller de myndigheter i övrigt som har yttrat sig i målet. Förordning (2011:630). 10 § När en domstol i ett mål om vattenverksamhet har meddelat en dom som innefattar bestämmelser till skydd för eller främjande av fisket, ska domstolen, när tiden för överklagande av domen har gått ut, skyndsamt skicka en kopia av de delar av domen som innehåller sådana bestämmelser till Havs- och vattenmyndigheten. Kopian ska vara försedd med ett bevis som anger om domen har överklagats eller inte. Förordning (2011:630). 11 § När ett mål eller ärende om markavvattning har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, ska domstolen respektive länsstyrelsen skyndsamt skicka en kopia av domen eller beslutet till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i förekommande fall med en förteckning över deltagarna och deras andelstal i markavvattningssamfälligheten. En kopia ska också skickas till Skogsstyrelsen i fråga om verksamhet som rör avvattning av skogsmark, till Statens jordbruksverk i fråga om verksamhet som rör avvattning av jordbruksmark och till länsstyrelsen när det gäller andra verksamheter. Förordning (2011:630). Underrättelser m.m. till lantmäterimyndigheten och Fideikommissnämnden 12 § När domstolen vid tillstånd till vattenverksamhet har beslutat om inlösen av en del av fastighet och beslutet har vunnit laga kraft, skall domstolen utan dröjsmål till lantmäterimyndigheten sända dels en karta med beskrivning som avses i 22 kap. 24 § miljöbalken, dels ett utdrag av beslutet där det framgår vilket område som löses in. På kartan skall det intygas att den har utgjort grund för beslutet om inlösen. När inlösen som avses i första stycket är fullbordad, skall länsstyrelsen genast underrätta lantmäterimyndigheten om detta. 13 § Domstolen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om det förordnande som avses i 11 kap. 20 § första stycket miljöbalken. Förordning (2000:332). 14 § Domstolen och länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om ett förordnande enligt 1 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) att en inskriven särskild rättighet skall bestå eller upphöra. Förordning (2000:332). 15 § Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistret allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om att inlösen av mark vid tillstånd till vattenverksamhet är fullbordad. Förordning (2000:332). 16 § Har löseskilling eller intrångsersättning som en innehavare av fideikommissegendom har rätt till nedsatts enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till expropriationslagen (1972:719), skall länsstyrelsen underrätta fideikommissnämnden om det. Förordnande som avses i nämnda bestämmelse meddelas av nämnden. Kungörelse enligt 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719) 17 § Besväras en fastighet av en inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med en annan registerbeteckning, skall den kungörelse som avses i 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719) innehålla uppgifter om varje tidigare registerbeteckning på den fastighet vari inteckningen har gällt, dock inte beteckningen på en fastighet från vilken inteckningen har avlyfts eller en avstyckad del av fastigheten. Underrättelse om besiktning 18 § När tillsynsmyndigheten har fått uppgift om att en besiktning enligt 22 kap. 25 § första stycket 3 miljöbalken har utförts, ska myndigheten underrätta mark- och miljödomstolen om detta. Förordning (2010:961). Anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt 19 § I stället för tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken gäller att en vattenverksamhet inte får påbörjas innan den har anmälts hos tillsynsmyndigheten, om verksamheten innebär 1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar, 2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter, 3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, 4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter, 5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, 6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, 7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning, 8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde, 9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta, 10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta, 11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10, 12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10, eller 13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10. Förordning (2007:168). 20 § En anmälan enligt 19 § ska vara skriftlig. Den får göras elektroniskt. Om den endast görs i pappersform, ska den ges in i två exemplar. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning, miljöeffekter och påverkan på närliggande fastigheter. Förordning (2017:975). 21 § Tillsynsmyndigheten ska genast skicka en kopia av anmälan till 1. den kommunala nämnden, och 2. Havs- och vattenmyndigheten, om det kan antas att det allmänna fiskeintresset berörs av verksamheten. Förordning (2011:630). 22 § Tillsynsmyndigheten skall ge de statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig i anmälningsärendet. Förordning (2007:168). 23 § När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, skall tillsynsmyndigheten 1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken, 2. förelägga verksamhetsutövaren att a) vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller 3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. Vid bedömningen av verksamhetens påverkan på enskilda intressen skall tillsynsmyndigheten särskilt beakta om det i ärendet finns ett yrkande om 1. särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § miljöbalken, 2. ersättning enligt 31 kap. 16 § miljöbalken, eller 3. inlösen enligt 31 kap. 17 § miljöbalken. Förordning (2007:168). Nationell plan för moderna miljövillkor 24 § Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ta fram ett förslag till den nationella plan för moderna miljövillkor som avses i 11 kap. 28 § miljöbalken och ta fram förslag till de ändringar i planen som behövs för att hålla den uppdaterad. Förslagen ska utformas så att planen inte äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt miljökvalitetsnormer som är meddelade när förslagen lämnas till regeringen och så att den kan uppfylla det som i övrigt gäller för planen enligt 11 kap. 28 § miljöbalken och denna förordning. Förordning (2018:2102). 25 § Planen ska ge vägledning för de myndigheter som 1. för talan eller yttrar sig i prövningarna, eller 2. arbetar med eller fattar beslut om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Förordning (2018:2102). 26 § Planen ska främja att 1. arbetet med klassificering och kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) bedrivs med den prioriteringsordning som behövs för att genomföra planen, och 2. det vid prövning av enskilda vattenverksamheter tas hänsyn till möjligheter att vidta åtgärder inom ramen för andra vattenverksamheter i samma vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde eller i ett annat vattendrag eller avrinningsområde. Förordning (2018:2102). 27 § I fråga om inverkan på en effektiv tillgång till vattenkraftsel ska planen främja 1. största möjliga reglerförmåga i elproduktionen, 2. att behov av ökad effekt främst kan tillgodoses i befintliga vattenkraftverk, 3. elberedskap och nationell, regional och lokal stabilitet i elsystemet, och 4. största möjliga utrymme för att det vid prövning av enskilda vattenverksamheter ska kunna tas hänsyn till kulturmiljö, industri, infrastruktur, bostäder, jordbruk och andra samhällsintressen. Förordning (2018:2102). 28 § För att främja sådana samordnade prioriteringar och hänsynstaganden som avses i 26 § ska planen ange 1. prövningsgrupper för verksamheter som kan påverka en och samma vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde på ett sådant sätt att verksamheterna bör prövas i ett sammanhang, och 2. när ansökan om prövning i de olika prövningsgrupperna senast bör ha getts in. En prövningsgrupp ska anges som ett geografiskt avgränsat område inom ett huvudavrinningsområde. Den geografiska avgränsningen av ett huvudavrinningsområde framgår av bilaga 2 till vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordning (2020:664). 29 § Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna ska medverka i arbetet med förslagen enligt 24 § så att de blir ändamålsenliga med hänsyn till 1. syftet att nå de mål och främja de samordnade prioriteringar och hänsynstaganden som avses i 26 §, och 2. behovet av att vattenverksamheterna så snart som möjligt får moderna miljövillkor. Om en länsstyrelse är vattenmyndighet ska också vattenmyndigheten medverka i arbetet. Förordning (2018:2102). 30 § Länsstyrelsen ska se till att frågor som rör skydd och vård av kulturmiljöer förs in i arbetet med förslagen. Förordning (2018:2102). 31 § Havs- och vattenmyndigheten ska 1. samordna arbetet med förslagen, och 2. fortlöpande följa genomförandet av planen och vid behov se till att de förslag tas fram som behövs för att hålla planen aktuell med hänsyn till hur arbetet fortskrider. I samordningen ska Havs- och vattenmyndigheten verka för att berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer ges möjlighet att på lämpligt sätt medverka i arbetet med förslagen. Förordning (2018:2102). 32 § Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ska bedriva förslagsarbetet så att det ges förutsättningar för myndigheterna att komma överens om förslagen. Förordning (2018:2102). 33 § När ett förslag är färdigt, ska Havs- och vattenmyndigheten lämna förslaget till regeringen. Om Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät inte är överens om förslaget, ska Havs- och vattenmyndigheten redovisa myndigheternas olika uppfattningar i de frågor som oenigheten avser. Om någon av de övriga medverkande myndigheterna har haft synpunkter som inte har tillgodosetts i förslaget, ska Havs- och vattenmyndigheten redovisa de synpunkterna och skälen för att de inte har tillgodosetts. Förordning (2018:2102). 34 § Ett förslag till nationell plan för moderna miljövillkor ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober 2019. Därefter ska förslag till ändringar i planen lämnas till regeringen i takt med att de behöver bli färdiga enligt 31 § första stycket 2. Förordning (2018:2102). 35 § När regeringen har beslutat planen eller en ändring i den, ska Havs- och vattenmyndigheten underrätta de andra berörda myndigheterna och göra den aktuella planen tillgänglig för dem och för allmänheten. Förordning (2018:2102). Anmälan för att omfattas av den nationella planen 36 § En vattenverksamhet ska omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor, om verksamheten 1. är en sådan verksamhet som avses i 11 kap. 6 § miljöbalken, 2. har påbörjats före utgången av 2018, 3. inte har tillståndsprövats eller omprövats enligt miljöbalken efter utgången av 1998, och 4. senast den 1 juli 2019 är anmäld till länsstyrelsen för att omfattas av planen. Förordning (2018:2102). 37 § En anmälan enligt 36 § ska göras skriftligt till länsstyrelsen av den som bedriver vattenverksamheten. Anmälan ska ges in elektroniskt enligt ett formulär som Havs- och vattenmyndigheten beslutar. Anmälan ska innehålla 1. uppgift om vem som är verksamhetsutövare eller innehavare av anläggningen, 2. en kortfattad beskrivning av verksamheten eller anläggningen, var den bedrivs eller finns och de omständigheter som gör att den är eller har tillkommit för produktion av vattenkraftsel, 3. uppgift om vem som äger den fastighet där verksamheten eller anläggningen bedrivs eller finns, och 4. en kopia av det dokument som visar tillståndet eller stödet för att bedriva verksamheten, om det finns ett sådant dokument. Förordning (2018:2102). 38 § Länsstyrelsen ska informera Havs- och vattenmyndigheten om en anmälan som görs enligt 37 §, om verksamheten uppfyller förutsättningarna för att omfattas av den nationella planen. Om verksamheten inte uppfyller förutsättningarna för att omfattas av planen, ska länsstyrelsen med ett särskilt beslut underrätta verksamhetsutövaren om det. Förordning (2018:2102). Indelning i prövningsgrupper och tid för ansökan 39 § Prövningsgrupp och den tidpunkt när en ansökan om prövning för moderna miljövillkor senast ska ha getts in för en verksamhet inom en prövningsgrupp framgår av bilagan till denna förordning. En verksamhet som omfattas av den nationella planen tillhör den prövningsgrupp inom vars geografiskt avgränsade område den är belägen. Förordning (2020:664). 39 a § Havs- och vattenmyndigheten ska föra en förteckning över de prövningsgrupper som avses i 39 §. Förteckningen ska kungöras på det sätt som gäller för författningar som meddelas av Havs- och vattenmyndigheten. Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det finns kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsningar. Dessa kartor ska hållas tillgängliga hos myndigheten. Förordning (2020:664). 39 b § Länsstyrelsen ska informera de verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av planen, om prövningsgrupp och tidpunkt enligt 39 §. Förordning (2020:664). 40 § I 11 kap. 27 § andra stycket 2 miljöbalken finns en bestämmelse om att en verksamhet som omfattas av den nationella planen får bedrivas trots kravet att ha moderna miljövillkor så länge verksamhetsutövaren inte är försenad med att ansöka om prövning enligt planen. En verksamhet som har anmälts enligt 36 § denna förordning och uppfyller förutsättningarna för att omfattas av planen ska anses omfattas av planen även om planen inte är beslutad. Verksamhetsutövaren ska inte anses vara försenad med att ansöka om prövning för tid som inträffar innan planen är beslutad eller innan den tidpunkt som avses i 39 §. Förordning (2020:664). Tillfälligt undantag från tillståndsplikt 41 § En verksamhet som omfattas av den nationella planen enligt 36 § får bedrivas till dess prövningen för moderna miljövillkor är klar trots att verksamheten saknar tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken, om 1. verksamheten omfattas av 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, 2. verksamheten bedrevs vid utgången av 2015, och 3. verksamhetsutövaren har ansökt om prövning eller inte enligt 40 § är försenad med att ansöka om prövning. Förordning (2018:2102). Genomförandet av den nationella planen 42 § Länsstyrelsen ska bevaka att de verksamheter som omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor blir föremål för prövning enligt planen. Om en verksamhetsutövare är försenad med att ansöka om prövning enligt planen, ska länsstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att initiera prövningen. Förordning (2018:2102). 42 a § Länsstyrelserna ska, i god tid före det att verksamhetsutövaren senast ska ha gett in en ansökan om prövning enligt 39 §, samverka kring det underlag som behövs för att säkerställa en effektiv prövning. Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter omfattas av planen, samt med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Förordning (2020:664). 42 b § Syftet med samverkan enligt 42 a § är att inför de individuella prövningarna av berörda verksamheter sammanställa det underlag som behövs för att 1. alla verksamheter inom en prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor på ett sätt som, i enlighet med 11 kap. 28 § miljöbalken, innebär största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel, och 2. tillgodose krav på en ansökans innehåll enligt 22 kap. 1 § 4 miljöbalken. Samverkan ska ske i den omfattning som länsstyrelsen bedömer vara lämplig med hänsyn till syftet med samverkan, antalet verksamheter som berörs, den eller de berörda prövningsgruppernas storlek och förutsättningarna i övrigt. Förordning (2020:664). 43 § Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ska i de prövningar som görs enligt planen samverka med varandra och fördela åtgärder mellan sig så att genomförandet av planen blir effektivt och dubbelarbete undviks. Förordning (2018:2102). 44 § Havs- och vattenmyndigheten ska hålla regeringen informerad om genomförandet av planen. Förordning (2018:2102). Tillsyn och avgifter 45 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 29 och 31 §§ miljötillsynsförordningen. Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2020:641). Överklagande 46 § I 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar finns det bestämmelser om överklagande i särskilda fall. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet får överklaga länsstyrelsens beslut som rör frågor om markavvattning. Förordning (2018:2102). Straff och förverkande 47 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (2018:2102). Övergångsbestämmelser 2007:168 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007. 2. Äldre föreskrifter gäller i mål och ärenden om vattenverksamhet som inletts före ikraftträdandet. 2017:975 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. Bilaga Tid för ansökan om prövning för moderna miljövillkor Huvudavrinningsområde Prövningsgrupp Tidpunkt för ansökan /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Torneälven Torneälven 1 september 2022 Sangisälven Sangisälven 1 april 2024 Luleälven Bodån 1 februari 2026 /Träder i kraft I:2024-03-31/ Torneälven Torneälven 1 september 2022 Sangisälven Sangisälven 1 juni 2024 Luleälven Bodån 1 februari 2026 Luleälven Bodträskån 1 februari 2026 Luleälven Luleälven 1 september 2032 Alterälven Alterälven 1 februari 2025 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Piteälven Piteälven 1 september 2024 Åbyälven Åbyälven 1 april 2024 Kågeälven Kågeälven 1 september 2022 /Träder i kraft I:2024-03-31/ Piteälven Piteälven 1 september 2024 Åbyälven Åbyälven 1 juni 2024 Kågeälven Kågeälven 1 september 2022 Skellefteälven Skellefteälven 1 februari 2029 Bureälven Bureälven 1 februari 2031 Rickleån Rickleån 1 februari 2022 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Sävarån Sävarån 1 februari 2025 Tavelån Tavelån 1 april 2024 Umeälven Vindelälven 1 februari 2027 /Träder i kraft I:2024-03-31/ Sävarån Sävarån 1 februari 2025 Tavelån Tavelån 1 juni 2024 Umeälven Vindelälven 1 februari 2027 Umeälven Stornorrfors 1 februari 2027 Umeälven Umeälven 1 februari 2028 Öreälven Öreälven 1 september 2025 Husån Husån 1 september 2025 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Gideälven Gideälven 1 september 2026 Kustavrinnings- område 20 Idbyån 1 april 2024 Moälven Moälven 1 september 2025 /Träder i kraft I:2024-03-31/ Gideälven Gideälven 1 september 2026 Kustavrinnings- område 20 Idbyån 1 juni 2024 Moälven Moälven 1 september 2025 Nätraån Nätraån 1 februari 2031 Kustavrinnings- Mellan Nätraån 1 februari 2022 område 10 och Ångermanälven Ångermanälven Vojmån 1 september 2028 Ångermanälven Ångermanälven 1 februari 2027 Ångermanälven Faxälven 1 februari 2028 Ångermanälven Fjällsjöälven 1 februari 2029 Kustavrinnings- Mellan 1 februari 2022 område 1 Ångermanälven och Gådeån Indalsälven Storbodströmmen 1 september 2034 Indalsälven Dammån 1 september 2034 Indalsälven Ytterån 1 februari 2034 uppströms Storsjön Indalsälven Långan 1 februari 2034 Indalsälven Indalsälven 1 februari 2035 uppströms Ockeströmmen Indalsälven Hårkan 1 september 2033 Indalsälven Indalsälven 1 februari 2033 Indalsälven Åreälven 1 september 2035 Indalsälven Storsjön 1 september 2034 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Ljungan Gimån 1 februari 2025 Ljungan Ljungan 1 april 2024 Gnarpsån Gnarpsån 1 september 2032 /Träder i kraft I:2024-03-31/ Ljungan Gimån 1 februari 2025 Ljungan Ljungan 1 juni 2024 Gnarpsån Gnarpsån 1 september 2032 Harmångersån Harmångersån 1 september 2025 Delångersån Delångersån 1 februari 2026 Ljusnan Ljusnan 1 september 2029 nedströms Orsjön Ljusnan Ljusnan 1 september 2031 uppströms Laforsen Ljusnan Ljusnan 1 februari 2031 uppströms Orsjön Ljusnan Voxnan 1 februari 2030 Hamrångeån Hamrångeån 1 februari 2022 Testeboån Testeboån 1 september 2022 Gavleån Gavleån 1 februari 2037 Gavleån Gavleån 1 februari 2036 uppströms Storsjön Dalälven Dalälven mellan 1 februari 2034 Dalälven Dalälven nedre 1 februari 2025 Dalälven Lillälven 1 februari 2037 uppströms Dalälven Dalälven Västerdalälven 1 september 2029 Dalälven Oreälven 1 september 2026 Dalälven Siljan 1 februari 2026 mindre biflöden Dalälven Österdalälven 1 februari 2032 Tämnarån Tämnarån 1 februari 2022 Norrström Sverkestaån 1 september 2035 Norrström Hedströmmen 1 september 2025 Norrström Teen uppströms 1 februari 2038 Norrström Dyltaån 1 februari 2031 Norrström Borsån 1 februari 2033 Norrström Svartån till 1 februari 2036 Hjälmaren Norrström Hjälmaren 1 september 2036 Norrström Eksågsån 1 september 2037 Norrström Fyrisån 1 september 2024 Norrström Kolbäcksån 1 september 2027 nedre Norrström Kolbäcksån övre 1 september 2028 Norrström Örsundaån 1 september 2024 Norrström Svartån till 1 september 2024 Mälaren Norrström Sagån 1 september 2024 Norrström Nedre Arbogaån 1 februari 2035 Tyresån Tyresån 1 februari 2022 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Trosaån Trosaån 1 februari 2022 Nyköpingsån Nyköpingsån 1 april 2024 Kilaån Kilaån 1 februari 2022 Kustavrinnings område 16 Norr Bråviken 1 april 2024 Motala ström Stångån 1 september 2030 /Träder i kraft I:2024-03-31/ Trosaån Trosaån 1 februari 2022 Nyköpingsån Nyköpingsån 1 juni 2024 Kilaån Kilaån 1 februari 2022 Kustavrinnings- område 16 Norr Bråviken 1 juni 2024 Motala ström Stångån 1 september 2030 Motala ström Huskvarnaån 1 februari 2032 Motala ström Motala ströms huvudfåra 1 februari 2030 Motala ström Svartån uppströms Roxen 1 februari 2031 Motala ström Hällestadsån uppströms Glan 1 september 2031 Motala ström Vättern norra 1 februari 2026 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Motala ström Vättern södra 1 februari 2026 Söderköpingsån Söderköpingsån 1 april 2024 Kustavrinnings- Mellan 1 april 2024 område 14 Söderköpingsån och Vindån Vindån Vindån 1 april 2024 Storån Storån 1 februari 2035 /Träder i kraft I:2024-03-31/ Motala ström Vättern södra 1 februari 2026 Söderköpingsån Söderköpingsån 1 juni 2024 Kustavrinnings- Mellan 1 juni 2024 område 14 Söderköpingsån och Vindån Vindån Vindån 1 juni 2024 Storån Storån 1 februari 2035 Kustavrinnings- Mellan Storån 1 februari 2035 område 18 och Botorpsströmmen Botorpsströmmen Botorpsströmmen 1 september 2036 Marströmmen Marströmmen 1 februari 2035 Virån Virån 1 september 2034 Emån Silverån 1 september 2027 Emån Emån nedströms 1 februari 2027 Gårdvedaån Emån Gårdvedaån 1 februari 2027 Emån Emån uppströms 1 september 2027 Gårdvedaån Alsterån Alsterån 1 september 2026 Ljungbyån Ljungbyån 1 februari 2035 Hagbyån Hagbyån 1 februari 2036 Bruatorpsån Bruatorpsån 1 februari 2036 Lyckebyån Lyckebyån 1 september 2034 Kustavrinning- Fylletorpsån 1 februari 2037 område 9 Nättrabyån Nättrabyån 1 februari 2037 Kustavrinnings- Listerbyån 1 februari 2037 område 2 Ronnebyån Ronnebyån 1 september 2035 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Vierydsån Vierydsån 1 september 2032 Bräkneån Bräkneån 1 april 2024 Kustavrinnings- område 15 Hällarydsån 1 april 2024 Mieån Mieån 1 september 2022 /Träder i kraft I:2024-03-31/ Vierydsån Vierydsån 1 september 2032 Bräkneån Bräkneån 1 juni 2024 Kustavrinnings- område 15 Hällarydsån 1 juni 2024 Mieån Mieån 1 september 2022 Mörrumsån Mörrumsån 1 september 2025 uppströms Helgasjön Mörrumsån Mörrumsån 1 februari 2025 mellan Åsnen och Helgasjön Mörrumsån Mörrumsån 1 februari 2025 nedströms Åsnen Skräbeån Skräbeån 1 september 2024 Helge å Vramsån 1 september 2028 Helge å Almaån 1 september 2028 Helge å Helge å 1 februari 2028 Kustavrinnings- Österlen 1 september 2024 område 13 Kävlingeån Kävlingeån 1 september 2024 Vege å Vege å 1 september 2024 Rönne å Rönne å 1 februari 2022 Stensån Stensån 1 februari 2022 Lagan Härån 1 februari 2034 Lagan Lagan nedströms 1 februari 2031 Ängabäck Lagan Lagan uppströms 1 september 2032 Ängabäck Lagan Toftaån 1 september 2033 Lagan Krokån och 1 september 2031 Vänneån Lagan Lagan biflöden 1 september 2031 nedströms Ängabäck Lagan Bolmån 1 februari 2033 Genevadsån Genevadsån 1 september 2022 Fylleån Fylleån 1 september 2022 Nissan Kilan 1 februari 2029 Nissan Nissan 1 september 2029 uppströms Färgaryd Nissan Nissan 1 februari 2029 nedströms Färgaryd Suseån Suseån 1 september 2022 Ätran Ätran samt 1 september 2025 Högvadsån Ätran Ätran biflöden 1 september 2028 från Fegen Ätran Ätran uppströms 1 februari 2028 Högvadsån Ätran Assman 1 februari 2029 uppströms Ätran Kustavrinnings- Tvååkersån 1 februari 2022 område 11 m.fl. Viskan Viskan 1 september 2030 Kustavrinnings- Mellan Viskan 1 februari 2028 område 19 och Rolfsån Rolfsån Rolfsån 1 september 2022 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Kungsbackaån Kungsbackaån 1 september 2024 Kustavrinnings- område 8 Mellan 1 april 2024 Onsalahalvön och Göta älv Göta älv Alsterälven 1 februari 2031 /Träder i kraft I:2024-03-31/ Kungsbackaån Kungsbackaån 1 september 2024 Kustavrinnings- område 8 Mellan 1 juni 2024 Onsalahalvön och Göta älv Göta älv Alsterälven 1 februari 2031 Göta älv Visman 1 september 2031 Göta älv Forsnäsån 1 februari 2034 Göta älv Åmålsån 1 september 2034 Göta älv Råmmån och 1 februari 2034 Sjöråsån Göta älv Borgvikeälven 1 september 2034 Göta älv Mölndalsån 1 februari 2025 Göta älv Nossan 1 september 2033 Göta älv Vänern mindre 1 februari 2034 tillflöden Göta älv Dalbergsån 1 februari 2034 Kustavrinnings- Mellan 1 februari 2022 område 6 Göta älv och Bäveån Upperudsälven Upperudsälven 1 1 februari 2032 Upperudsälven Upperudsälven 2 1 september 2032 Upperudsälven Upperudsälven 3 1 september 2032 Upperudsälven Upperudsälven 4 1 september 2032 Byälven Byälven 2 1 september 2036 Byälven Byälven 3 1 februari 2037 Byälven Byälven 4 1 september 2037 Byälven Byälven 1 1 februari 2036 Norsälven Norsälven 1 februari 2035 nedströms Övre Fryken Norsälven Norsälven 1 september 2035 uppströms Övre Fryken Klarälven Kvarntorpsån 1 februari 2028 Klarälven Årosälven 1 september 2028 Klarälven Tjärnsälven 1 februari 2028 Klarälven Klarälven 1 september 2027 Gullspångsälven Svartälven 1 september 2026 biflöden Gullspångsälven Storforsälven 1 februari 2027 Gullspångsälven Lungälven och 1 september 2024 Bjurbäcksälven Gullspångsälven Svartälven övre 1 februari 2025 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Gullspångsälven Sikforsån 1 september 2025 Gullspångsälven Gullspångsälven 1 april 2024 nedre Tidan Ösan uppströms 1 februari 2030 Östen /Träder i kraft I:2024-03-31/ Gullspångsälven Sikforsån 1 september 2025 Gullspångsälven Gullspångsälven nedre 1 juni 2024 Tidan Ösan uppströms Östen 1 februari 2030 Tidan Tidan uppströms 1 februari 2030 Östen Tidan Tidan biflöden 1 februari 2030 till Stråken Tidan Tidan nedströms 1 februari 2030 Östen Lidan Lidan 1 september 2033 Säveån Säveån 1 september 2029 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Göta älv Göta älvs 1 februari 2033 nedströms huvudfåra Vänern Bäveån Bäveån 1 april 2024 Örekilsälven Örekilsälven 1 februari 2022 /Träder i kraft I:2024-03-31/ Göta älv Göta älvs 1 februari 2033 nedströms huvudfåra Vänern Bäveån Bäveån 1 juni 2024 Örekilsälven Örekilsälven 1 februari 2022 Enningdalsälven Enningdalsälven 1 februari 2022 Nea Nea 1 februari 2026 /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Kustavrinnings- Gotland nordost 1 februari 2022 område 5 Fjällav- Avrinning till 1 april 2024 rinningsområde Norge inom 3 domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt Kustavrinnings- Avrinning till 1 februari 2025 område 17 Östersjön inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt Fjällav- Avrinning till 1 februari 2028 rinningsområde Norge inom 2 domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt Kustavrinnings- Avrinning till 1 april 2024 område 4 Östersjön inom domsområdet för Mark- och miljö- domstolen vid Östersunds tingsrätt Fjällav- Avrinning till 1 februari 2027 rinningsområde Norge inom 1 domsområdet för Mark- och miljö- domstolen vid Vänersborgs tingsrätt /Träder i kraft I:2024-03-31/ Kustavrinnings- Gotland nordost 1 februari 2022 område 5 Fjällavrinning- sområde 3 Avrinning till 1 juni 2024 Norge inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt Kustavrinnings- Avrinning till 1 februari 2025 område 17 Östersjön inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt Fjällavrinnings- område 2 Avrinning till 1 februari 2028 Norge inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt Kustavrinnings- område 4 Avrinning till 1 juni 2024 Östersjön inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt Fjällavrinnings- område 1 Avrinning till 1 februari 2027 Norge inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Kustavrinnings- Avrinning till 1 februari 2022 område 7 Östersjön inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt /Upphör att gälla U:2024-03-31/ Kustavrinnings- Avrinning till 1 februari 2022 område 12 Västerhavet inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Kustavrinnings- Avrinning till 1 april 2024 område 3 Östersjön och Västerhavet inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt /Träder i kraft I:2024-03-31/ Kustavrinnings- område 12 Avrinning till 1 februari 2022 Västerhavet inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Kustavrinnings- område 3 Avrinning till 1 juni 2024 Östersjön och Västerhavet inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Förordning (2024:180).