Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:562 · Visa register
Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-06-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1634
Ikraft: 1998-07-01
Allmän bestämmelse 1 § Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Försäkringskassan som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning. Förordning (2004:902). Normgivningsbemyndiganden 2 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om 1. skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till ersättning enligt 8–13 eller 23–37 kap. socialförsäkringsbalken att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av balken, 2. att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling, 4. särskild ersättning enligt 33 kap. 25 § socialförsäkringsbalken som kan utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som han eller hon deltar i, 5. avstämningsmöte enligt 110 kap. 14 § 4 socialförsäkringsbalken samt ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med anledning av ett sådant möte, och 8. i vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans verksamhetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialförsäkringsbalken samt om användningen av elektroniska underskrifter, certifikat och andra metoder för identifiering enligt 5 och 6 §§ samma kapitel. Förordning (2018:1634). Verkställighetsföreskrifter 3 § Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av 1. socialförsäkringsbalken när det gäller socialförsäkringsskyddet, graviditetspenning, föräldrapenningsförmåner, adoptionsbidrag, omvårdnadsbidrag, sjukpenning, rehabilitering, rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, smittbärarersättning, närståendepenning, merkostnadsersättning och boendetillägg, 2. socialförsäkringsbalken när det gäller ansökan om bostadstillägg till sjukersättning eller aktivitetsersättning, 3. bestämmelserna i 110 kap. 14 § 1 och 2 socialförsäkringsbalken om förfrågningar och besök, 4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hivsmittade, och 5. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning enligt 20 § lagen om sjuklön. Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om socialförsäkringsskyddet ska myndigheten inhämta ett yttrande från Pensionsmyndigheten, om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens verksamhet. Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om bidrag vid adoption av utländska barn, ska myndigheten inhämta ett yttrande från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Förordning (2018:1617). 4 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till – enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980) när sjukpenningförsäkringen, enligt 27 kap. 29 § socialförsäkringsbalken, gäller med karenstid, – enligt 3 § lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada, och – enligt 2 § lagen (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet. Förordning (2010:1702). 5 § Har upphävts genom förordning (2018:1634). Övergångsbestämmelser 2000:1051 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För tid till och med utgången av år 2002 skall 3 § 1 i dess tidigare lydelse fortfarande gälla utom när det gäller 9 kap. 2018:1617 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans möjlighet att meddela verkställighetsföreskrifter om vårdbidrag och handikappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap. socialförsäkringsbalken i deras lydelse före den 1 januari 2019.