Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:22 · Visa register
Förordning (1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1998-01-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1252
Ikraft: 1998-02-15 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:564
Upphävd: 2003-10-01
Allmänna bestämmelser 1 § Enligt denna förordning får bidrag lämnas för följande åtgärder, om det finns medel för detta, 1. investeringar i nya anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen (6-7 §§), 2. ombyggnad av värmeverk till anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen (6-7 §§), 3. investeringar i nya vindkraftverk (8 §), och 4. investeringar i småskalig vattenkraft (9 §). 2 § Bidrag lämnas till den som vidtar den bidragsberättigande åtgärden. 3 § Ett beslut om bidrag skall förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med bidraget. 4 § Bränslefraktioner som är utsorterade enligt en kommunal avfallsplan skall i denna förordning behandlas som biobränslen, under förutsättning att de inte innehåller material som är farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) eller material som det är lämpligare att återanvända, återvinna på annat sätt eller behandla biologiskt. Förordning (2001:1252). 5 § Bidrag får inte lämnas för åtgärder som beställts före den 1 juli 1997. Närmare bestämmelser om bidragsberättigande åtgärder Biobränslebaserad kraftvärme 6 § Bidrag får lämnas med 3 000 kronor per kilowatt eleffekt för investeringar i nya anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen. Bidraget får dock inte utgöra mer än 25 procent av investeringen. Detta bidrag får även lämnas för ombyggnad av anläggningar som är konstruerade för enbart värmeproduktion till anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen. 7 § Bidrag enligt 6 § får lämnas endast under förutsättning att anläggningsägaren förbinder sig att under minst fem år använda biobränslen i en omfattning som motsvarar minst 70 procent av den totala bränsleförbrukningen. Anläggningsägaren skall vidare förbinda sig att under samma tid för framställningen av elektrisk kraft endast använda biobränslen. Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge att en lägre andel än 70 procent av den totala bränsleförbrukningen utgörs av biobränslen. När det fastställs hur stor andel av den totala bränsleförbrukningen som utgörs av biobränslen, skall i andelen biobränslen torv inte ingå. Statens energimyndighet får i övrigt meddela närmare föreskrifter om vad som skall räknas som biobränsle. Vindkraft 8 § Bidrag får lämnas för investeringar i nya vindkraftverk med en eleffekt av minst 200 kilowatt. Bidraget lämnas med 10 procent av investeringskostnaden. Bidrag får lämnas endast under förutsättning att vindkraftanläggningen lokaliseras till en plats med goda vindförhållanden. Statens energimyndighet får föreskriva vilka krav som skall vara uppfyllda för att en plats skall anses ha goda vindförhållanden. Anläggningarna skall vidare uppfylla de kvalitetskrav som Statens energimyndighet föreskriver. Förordning (2001:1252). Vattenkraft 9 § Bidrag får lämnas för investeringar i miljöanpassade vattenkraftverk med en installerad eleffekt av minst 100 och högst 1 500 kilowatt. Bidraget lämnas med 10 procent av investeringskostnaden. För anläggningar som varit i drift sedan den 1 januari 1997 eller som endast tillfälligt tagits ur drift efter detta datum, får bidrag lämnas endast till den del av investeringen som innebär ett tillskott av årligen producerad elkraft. Statens energimyndighet får, efter samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket, föreskriva vilka miljökrav ett vattenkraftverk skall uppfylla för att anses som miljöanpassat. Förordning (2001:1252). Bidragets storlek m.m. 10 § Statens energimyndighet får närmare föreskriva vilka investerings- och ombyggnadskostnader som skall vara bidragsberättigande. 11 § När bidragets storlek bestäms skall hänsyn tas till om något annat offentligt finansieringsstöd har lämnats för samma ändamål. Det totala stöd som lämnas för en åtgärd får inte överstiga 30 procent av investeringskostnaden. Förfarandet i bidragsärenden m.m. 12 § Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall detta godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission. Kommissionens godkännande behövs även i vissa fall när bidrag lämnas enligt 6 § om stödnivån, beräknad med hänsyn tagen till andelen biobränslen av den totala bränsleförbrukningen, kan anses överstiga 30 procent av investeringen. 13 § Frågor om bidrag prövas av Statens energimyndighet. 14 § En ansökan om bidrag skall innehålla en redogörelse för vad bidraget skall avse och om den sökande har sökt eller beviljats annat statligt stöd för åtgärden. 15 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag. Statens energimyndighet skall bevaka statens rätt i förhållande till mottagare av bidraget. 16 § För bidrag enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna om bidrag i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. 17 § Föreskrifter för att verkställa denna förordning får meddelas av Statens energimyndighet. Överklagande 18 § Statens energimyndighets beslut om bidrag får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1998:22 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1998, då förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m. skall upphöra att gälla. 2. Den upphävda förordningen skall tillämpas i fråga om bidrag som har beslutats enligt den förordningen. 2002:564 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar om bidrag som inkommit till Statens energimyndighet före den 1 oktober 2003 och i fråga om bidrag som beslutats enligt den förordningen.