Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1709 · Visa register
Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-12-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1159
Övrigt: Rättelseblad 2006:1139 och 2012:231 har iakttagits.
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller avgaskrav för 1. motorer som installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, 2. hjälpmotorer som monteras i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg, 3. motorer avsedda för lokomotiv och motorvagnar, 4. utbytesmotorer för motorer som avses i 1–3, samt 5. motorer avsedda för traktorer. Förordningen gäller inte motorer som driver motorfordon, fartyg, luftfartyg och fritidsfordon såsom snöskotrar, terrängmotorcyklar och terrängfordon. I förordningen finns dock en bestämmelse om typgodkännande av motorer avsedda för fartyg i inlandssjöfart. I förordningen finns även bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon. Förordning (2015:930). 1 a § /Upphör att gälla U:2022-07-25/ Denna förordning är meddelad med stöd av – 1 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 5 §, – 4 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 3 och 3 a §§, 4 § tredje stycket, 5 a, 6, 7, 11 och 12 §§, – 12 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 9 §, och – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:100). 1 a § /Träder i kraft I:2022-07-25/ Denna förordning är meddelad med stöd av - 1 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 5 §, - 4 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 3 och 3 a §§, 4 § tredje stycket, 5 a, 6, 7, 11 och 12 §§, - 7 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 8 § första stycket andra meningen, - 10 a § tredje stycket lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 8 a och 8 b §§, - 12 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 9 § 1-3, - 2 § lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn i fråga om 9 § 4, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2022:1159). Uttryck i förordningen 2 § I denna förordning avses med hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men som inte har att göra med framdrivningen av fordonet, lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller driva vagnar utformade för att transportera gods, passagerare eller annan utrustning, mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: en mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon med eller utan karosseri som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt avsnitt 1.1 i bilaga 1 till denna förordning, motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för transport av passagerare eller gods, traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/44/EU, eller enligt definitionen i förordning (EU) nr 167/2013, och utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en maskin, tillhandahållen endast för detta ändamål, och som uppfyller de gränsvärden som den motor den ersätter skulle uppfylla när den ursprungligen sattes på marknaden. Förordning (2015:930). 2 a § Med handhållen motor avses i denna förordning en motor som ska användas i utrustning som 1. bärs av operatören eller manövreras i skiftande lägen, 2. har en torrvikt som understiger 20 kilogram och som används genom att operatören stödjer, bär eller lägeskontrollerar utrustningen, eller 3. är en generator eller pump och hela enheten har en torrvikt som understiger 20 kilogram. Förordning (2013:501). 2 b § I denna förordning avses med motortyp: en kategori av motorer utan inbördes skillnader i fråga om väsentliga motoregenskaper, motorfamilj: en motortillverkares gruppering av två eller flera motortyper vilka genom sin konstruktion förväntas ha likartade egenskaper vad gäller avgasutsläpp och som var och en uppfyller kraven i denna förordning, små motorfamiljer: motorfamiljer med gnisttändning vars sammanlagda årliga produktion uppgår till mindre än 5 000 motorer, och traktortyp: traktorer som inte uppvisar några väsentliga skillnader i fråga om egenskaper. Förordning (2013:501). 2 c § Med motorproduktionsdag avses i denna förordning den dag när motorn går igenom den sista kontrollen efter det att den lämnat produktionsbanan och är klar att levereras eller att ställas i lager. Förordning (2013:501). 2 d § Med typgodkännande avses i denna förordning 1. ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en förbränningsmotortyp eller en motorfamilj uppfyller de relevanta kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2012/46/EU, 2. en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en motortyp eller en motorfamilj som en separat teknisk enhet eller en traktortyp uppfyller de tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/43/EU, eller 3. ett förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tilllämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven i förordning (EU) nr 167/2013. Förordning (2015:930). 2 e § I denna förordning avses med godkännandemyndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande av en motor eller en motorfamilj, som har behörighet att utfärda och återkalla intyg om typgodkännande och att sköta dels kontakterna med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens åtgärder för att åstadkomma produktionsöverensstämmelse, och teknisk tjänst: en organisation eller ett organ som har utsetts till provlaboratorium för att utföra provning eller för att som organ för bedömning av överensstämmelse utföra inledande bedömningar och andra provningar eller inspektioner för godkännandemyndighetens räkning. Förordning (2015:930). 2 f § I denna förordning avses med tillverkare: den fysiska eller juridiska person som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och för kontroll av produktionsöverensstämmelse, även om denna person inte är direkt engagerad i samtliga stadier av motorns eller traktortypens konstruktion, utrustningstillverkare: tillverkaren av en typ av mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, och små motortillverkare: tillverkare av motorer med gnisttändning vars sammanlagda årliga produktion uppgår till mindre än 25 000 motorer. Förordning (2013:501). 2 g § I denna förordning avses med släppa ut på marknaden: att mot betalning eller kostnadsfritt göra en motor tillgänglig på marknaden för första gången, för distribution eller användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och flexibelt system: ett förfarande som ger en utrustningstillverkare möjlighet att under perioden mellan två gränsvärdessteg släppa ut ett begränsat antal motorer på marknaden som är avsedda att installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uppfyller endast det föregående stegets utsläppsgränsvärden. Förordning (2013:501). 2 h § I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. Förordning (2013:501). Avgasreningskrav 3 § En motor i eller till en mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg eller en hjälpmotor i eller till ett fordon som är avsett att användas för transporter på väg, får släppas ut på marknaden endast om motorn uppfyller kraven i bilaga 1 till denna förordning och omfattas av ett giltigt typgodkännande som tillåter användning i maskinen eller fordonet. Första stycket gäller inte 1. utbytesmotorer, 2. motorer som ska användas för militära ändamål, eller 3. motorer som är avsedda för sjösättning eller upptagning av räddningsbåtar eller båtar som sjösätts från stranden. Förordning (2015:930). 3 a § För att en motor i eller till en traktor ska få tas i bruk för första gången ska motorn uppfylla kraven i bilaga 1 till denna förordning och omfattas av ett giltigt typgodkännande som tillåter användning i traktorn. Första stycket gäller inte 1. motorer som ska användas för militära ändamål, 2. motorer som monteras i traktortyper avsedda för export till tredjeland, eller 3. motorer som ska ersätta motorer i traktorer som är tagna i bruk. Förordning (2015:930). Förfarandet vid typgodkännande i Sverige 4 § Transportstyrelsen ska fullgöra uppgifter som godkännandemyndighet enligt 1. förordning (EU) nr 167/2013, och 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG. Om Transportstyrelsen använder en teknisk tjänst för provning och bedömning, ska den tekniska tjänsten utses och anmälas enligt bestämmelserna om anmälda organ i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för typgodkännanden. Förordning (2018:100). 5 § Vid prövningen av en fråga om ett typgodkännande ska Transportstyrelsen typgodkänna en motortyp eller motorfamilj om något eller några av följande krav är uppfyllda: 1. kraven i bilaga 1 till denna förordning, 2. kraven i direktiv 97/68/EG för typgodkännande av sådana motorer avsedda för fartyg i inlandssjöfart som avses i artikel 7a i direktivet om prövningen gäller ett sådant typgodkännande, eller 3. kraven i förordning (EU) nr 167/2013. Förordning (2015:930). 5 a § Förbränningsmotorer med kompressionständning som är avsedda att användas för andra ändamål än framdrivning av motorvagnar får släppas ut på marknaden inom ramen för ett flexibelt system. Förordning (2012:231). Märkning 6 § Den som tillverkar motorer som uppfyller kraven i direktiv 97/68/EG och är typgodkända enligt det direktivet, ska märka varje sådan motor på ett sätt som uppfyller kraven i artikel 6 i direktiv 97/68/EG. Bestämmelser om märkning av traktormotorer finns i förordning (EU) nr 167/2013. Förordning (2015:930). Marknadskontroll 7 § /Upphör att gälla U:2022-07-25/ Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet enligt förordning (EU) 2016/1628. Förordning (2018:100). 7 § /Träder i kraft I:2022-07-25/ Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i förordning (EU) 2016/1628. Bestämmelser om befogenhet för en marknadskontrollmyndighet eller en myndighet som utför kontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 att besluta om åtgärder enligt den förordningen finns i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. Förordning (2022:1159). Tillsyn 8 § Transportstyrelsen ska utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva den lokala tillsynen i varje kommun. Tillsynsmyndigheterna ska vid behov samarbeta i tillsynsarbetet. Förordning (2008:1197). 8 a § /Träder i kraft I:2022-07-25/ En kommunal nämnd enligt 8 § ansvarar också för kontroll av att information om och märkning av mobila maskiner uppfyller gällande krav när dessa saluförs lokalt i kommunen. Vid kontrollen ska den kommunala nämnden ha det ansvar som en marknadskontrollmyndighet har enligt artiklarna 11.1-11.3, 11.5-11.7 och 11.9, 16.1-16.5, 17-19 i förordning (EU) 2019/1020. Förordning (2022:1159). 8 b § /Träder i kraft I:2022-07-25/ En kommunal nämnd ska rådgöra med Transportstyrelsen innan en åtgärd vidtas enligt artikel 16.5 eller 19 i förordning (EU) 2019/1020. När den kommunala nämnden har vidtagit åtgärder enligt artikel 16 eller 19 i förordning (EU) 2019/1020 ska den snarast möjligt informera Transportstyrelsen om åtgärden. Förordning (2022:1159). 8 c § /Träder i kraft I:2022-07-25/ Om en kommunal nämnd i sin kontroll uppmärksammar en omständighet som kan leda till åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, ska den kommunala nämnden anmäla denna omständighet till Transportstyrelsen. Förordning (2022:1159). Avgifter 9 § /Upphör att gälla U:2022-07-25/ Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för 1. prövning för typgodkännande, 2. ansökan om undantag, och 3. tillsyn enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2015:930). 9 § /Träder i kraft I:2022-07-25/ Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för 1. prövning för typgodkännande, 2. ansökan om undantag, 3. tillsyn enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och 4. marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020. Förordning (2022:1159). 10 § Transportstyrelsen får bestämma att ett beslut om betalning skall gälla omedelbart även om det överklagas. Ett sådant beslut får verkställas enligt utsökningsbalken. Förordning (2008:1197). Bemyndiganden 11 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorerna skall uppfylla de krav på avgasrening och märkning som följer av denna förordning. Förordning (2008:1197). 12 § Om det är av ringa betydelse från miljösynpunkt får Transportstyrelsen föreskriva om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från bestämmelserna i denna förordning enligt de förutsättningar som anges i direktiv 97/68/EG. Förordning (2008:1197). Ansvar och överklagande 13 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse enligt denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen samt om överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut i enskilda fall finns i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. Övergångsbestämmelser 1998:1709 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Motorer som tillverkats före den 31 december 1998 behöver dock inte omfattas av ett typgodkännande för att få registreras eller släppas ut på marknaden före den 1 juli 1999. 2004:680 Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Ärenden om dispens enligt 12 § och ärenden som till följd av 4 § i dess tidigare lydelse har handlagts av Naturvårdsverket men som inte avgjorts före den 1 september 2004 skall fr.o.m. den 1 september 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas nya lydelser. Bilaga 1 Avgaskrav enligt 3 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner 1 Tidpunkter för införande av avgasreningskrav 1.1 Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och hjälpmotorer i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg För att villkoren i 3 § ska anses uppfyllda krävs att motorn vid typgodkännande eller i samband med att motorn släpps ut på marknaden uppfyller de angivna kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG. I det följande redovisas de tidpunkter som gäller för olika kravnivåer för de tre typer av förbränningsmotorer som används i de aktuella mobila maskinerna. 1.1.1 Förbränningsmotorer med kompressionständning med en nettoeffekt på minst 19 kilowatt men högst 560 kilowatt och som drivs vid varierande varvtal Följande datum gäller för dessa motorer. Kravnivå Motoreffekt Dag för nya Dag för registrering P (kW) typgodkännandena eller utsläppande på marknadenb Steg Ic 130=P=560 30 juni 1998 31 december 1998 75=P<130 30 juni 1998 31 december 1998 37=P<75 30 juni 1998 31 mars 1999 Steg II 130=P=560 31 december 2000 31 december 2001 75=P<130 31 december 2001 31 december 2002 37=P<75 31 december 2002 31 december 2003 18=P<37 31 december 1999 31 december 2000 Steg III A 130<-P<-560 30 juni 2005 31 december 2005 75<-P<130 31 december 2005 31 december 2006 37<-P<75 31 december 2006 31 december 2007 19<-P<37 31 december 2005 31 december 2006 Steg III B 130<-P<-560 31 december 2009 31 december 2010 75<-P<130 31 december 2010 31 december 2011 56<-P<75 31 december 2010 31 december 2011 37<-P<56 31 december 2011 31 december 2012 Steg IV 130<-P<-560 31 december 2012 31 december 2013 56<-P<130 30 september 2013 30 september 2014 Steg III A P>130 30 juni 2005 31 december 2005 i motor- vagnar Steg III B P>130 31 december 2010 31 december 2011 i motor- vagnar Steg III A 130<-P<-560 31 december 2005 31 december 2006 i P>560 31 december 2007 31 december 2008 lokomotiv Steg III B P>130 31 december 2010 31 december 2011 i lokomotiv a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån är uppfyllda. För motorer tillverkade före angivet datum ska avgaskraven för den aktuella kravnivån skjutas upp med två år. c Typgodkännanden enligt rådets direktiv 88/77/EEG av den 31 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl., ska godkännas för steg I. Denna giltighet ska dock upphöra med verkan från det obligatoriska genomförandet av steg II. 1.1.2 Förbränningsmotorer med kompressionständning med en nettoeffekt på minst 19 kilowatt men högst 560 kilowatt och som drivs vid konstant varvtal För dessa motorer gäller samma gränsvärden som för motorerna under rubrik 1.1.1. Gränsvärdena ska dock tillämpas först från och med den 31 december 2006. För steg III A ska följande datum för typgodkännanden och datum för registrering eller utsläppande på marknaden gälla. Kravnivå Motoreffekt Dag för nya Dag för registrering P (kW) typgodkännandena eller utsläppande på marknadenb Steg III A 130<-P<560 31 december 2009 31 december 2010 75<-P<130 31 december 2009 31 december 2010 37<-P<75 31 december 2010 31 december 2011 19<-P<37 31 december 2009 31 december 2010 a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån är uppfyllda. För motorer tillverkade före angivet datum ska avgaskraven för den aktuella kravnivån skjutas upp med två år. 1.1.3 Bensindrivna förbränningsmotorer med gnisttändning med en nettoeffekt på högst 19 kilowatt Dessa förbränningsmotorer (S) delas in i två kategorier (H och N). Kategori H utgörs av handhållna motorer. Kategori N utgörs av icke handhållna motorer. Motorernas effekt framgår av följande tabell. Klass/kategori Cylindervolym (cm3) SH:1 < 20 SH:2 = 20 < 50 SH:3 = 50 SN:1 < 66 SN:2 = 66 < 100 SN:3 = 100 < 225 SN:4 = 225 Följande datum gäller för motorerna i dessa två kategorier. Kravnivå Motorklass Dag för nya Dag för registrering typgodkännandena eller utsläppande på marknadenb Steg I SH:1, SH:2, 11 augusti 2004 11 februari 2005 SH:3, SN:1, SN:2, SN:3 och SN:4 Steg II SN:1 och 1 augusti 2004 1 februari 2005 Steg II SN:1 och 1 augusti 2004 1 februari 2005 c,d,e,f,g SN:2 SN:4 1 augusti 2006 1 februari 2007 SH:1, SH:2 1 augusti 2007 1 februari 2008 och SN:3 SH:3 1 augusti 2008 1 februari 2009 a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån är uppfyllda. Tidpunkten för registrering eller utsläppande på marknaden får skjutas upp med två år för de motorer som tillverkats före angivna datum. c För små motortillverkare ska kraven på utsläppsgränsvärden skjutas upp med tre år för respektive kategori. d För handhållna motorsågar, handhållna borrar, handhållna häcksaxar, handhållna häcktrimrar, handhållna skärmaskiner och icke-handhållna motorer av klass SN:3 ska kraven på utsläppsgränsvärden skjutas upp med tre år för respektive kategori. e För små motorfamiljer tillämpas kraven enligt steg I för upp till och med högst 25 000 enheter förutsatt att de olika berörda motorfamiljerna alla har olika cylindervolymer. f De motortyper eller motorfamiljer som före de datum som anges i tabellen uppfyller de i direktiv 97/68/EG angivna gränsvärdena får märkas på sätt som visar att maskinerna i fråga uppfyller gränsvärdena före fastställda datum. g För maskiner med topphandtag för yrkesmässigt bruk, handhållna flerlägeshäcktrimrar samt trädbeskärningsmotorsågar med topphandtag på vilka motorerna i klasserna SH:2 och SH:3 är monterade ska kraven på utsläppsgränsvärden skjutas upp till och med den 31 juli 2013. 1.2 Traktorer För att kraven i 3 a § ska anses uppfyllda från det datum som anges i tidtabellen krävs att motortypen eller traktortypen vid typgodkännande eller i samband med att motorn tas i bruk för första gången uppfyller de angivna kravnivåerna enligt direktiv 2000/25/EG. Kravnivå Motoreffekt Dag för nya Dag för registrering P (kW) typgodkännandena eller utsläppande på marknadenb Steg Ic 130<_P<_560 30 juni 2001 75<_P<130 31 december 2000 30 juni 2001 37<_P<75 31 december 2000 30 juni 2001 Steg IId 130<_P<_560 31 december 2000 31 december 2001e 75<_P<130 31 december 2001 31 december 2002f 37<_P<75 31 december 2002 31 december 2003 18<_P<37 31 december 2000 31 december 2001 Steg III A 130<_P?560 31 december 2005 31 december 2005 75<_P<130 31 december 2005 31 december 2006 37<_P<75 31 december 2006 31 december 2007 19<_P<37 31 december 2005 31 december 2006 Steg III Bg 130<_P<_560 31 december 2009 31 december 2010 75<_P<130 31 december 2010 31 december 2011 56<_P<75 31 december 2010 31 december 2011 37<_P<56 31 december 2011 31 december 2012 Steg IVg 130<_P<_560 31 december 2012 31 december 2013 56<_P<130 30 september 2013 30 september 2014 a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. b En motor eller traktor får registreras, säljas, tas i bruk och användas endast om avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. För motorer tillverkade före angivet datum ska avgaskraven för den aktuella kravnivån skjutas upp med två år. c Typgodkännanden enligt direktiv 97/68/EG, enligt direktiv 88/77/EEG eller enligt FN-ECE:s föreskrifter nr 49.02 och nr 96, ska anses som likvärdiga. Denna giltighet ska dock upphöra med verkan från det obligatoriska genomförandet av steg II. d Typgodkännande enligt direktiv 97/68/EG, steg II, ska anses som likvärdigt. e För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2002. f För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2003. g För traktorer i kategorierna T2, T4.1 och C2, enligt respektive definition i kapitel A punkt A.1 andra strecksatsen, kapitel B tillägg 1 del I punkt 1.1 och kapitel A punkt A.2 i bilaga II till direktiv 2003/37/EG, ska datumen för steg III B och steg IV skjutas upp med tre år. Fram till dessa datum ska de krav som anges i steg III A fortsätta att gälla. 2 Gränsvärden 2.1 Gränsvärden för motorer enligt 1.1.1, 1.1.2 och 1.2 Nedan angivna gränsvärden i gram per kilowattimme gäller vid de tidpunkter som anges under 1.1.1, 1.1.2 och 1.2. Där två värden anges i kolumnen för kolväten och kväveoxider avser det första värdet kolväten och det andra värdet kväveoxider. Där endast ett värde anges i kolumnen avser värdet summan av kolväten och kväveoxider. Kravnivå Motoreffekt Kolmonoxid Kolväten och Partiklar P (kW) kväveoxider Steg I 130<-P<-560 5,0 1,3 9,2 0,54 75<-P<130 5,0 1,3 9,2 0,70 37<-P<75 6,5 1,3 9,2 0,85 Steg II 130<-P<-560 3,5 1,0 6,0 0,2 75<-P<130 5,0 1,0 6,0 0,3 37<-P<75 5,0 1,3 7,0 0,4 18<-P<37 5,5 1,5 8,0 0,8 Steg III A 130<-P<-560 3,5 4,0 0,2 75<-P<130 5,0 4,0 0,3 37<-P<75 5,0 4,7 0,4 19<-P<37 5,5 7,5 0,6 Steg III B 130<-P<-560 3,5 0,19 2,0 0,025 75<-P<130 5,0 0,19 3,3 0,025 56<-P<75 5,0 0,19 3,3 0,025 37<-P<56 5,0 4,7 0,025 Steg IV 130<-P<-560 3,5 0,19 0,4 0,025 56<-P<130 5,0 0,19 0,4 0,025 Steg III A 130<-P<-560 3,5 4,0 0,2 lokomotiv P>560 3,5 0,5 6,0 0,2 P>2000 och 3,5 0,4 7,4 0,2 slagvolym > 5 l / cylinder Steg III A 130<P 3,5 4,0 0,2 motorvagnar Steg III B 130<P 3,5 4,0 0,025 lokomotiv Steg III B 130<P 3,5 0,19 2,0 0,025 motorvagnar 2.2 Gränsvärden för motorer enligt 1.1.3 Nedan angivna gränsvärden i gram per kilowattimme gäller vid de tidpunkter som anges under 1.1.3. Kravnivå Klass Kolmonoxid Kolväten Kväveoxider Summan av kolväten och kväveoxider Steg I SH:1 805 295 5,36 SH:2 805 241 5,36 SH:3 603 161 5,36 SN:1 519 50 SN:2 519 40 SN:3 519 16,1 SN:4 519 13,4 Steg IIa SH:1 805 10 50 SH:2 805 10 50 SH:3 603 10 72 SN:1 610 10 50,0 SN:2 610 10 40,0 SN:3 610 10 16,1 SN:4 610 10 12,1 a Utan hinder av definitionen av handhållna motorer i 2 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner behöver tvåtaktsmotorer i snöslungor endast uppfylla kraven för klass SH:1, SH:2 eller SH:3. 3 Provmetod Proven skall stämma överens med de provförfaranden som fastställts av Europeiska unionen för typgodkännandet. 4 Hållbarhetskrav Motorn skall uppfylla hållbarhetskrav som stämmer överens med de krav som fastställts i den ordning som sägs i 3. Förordning (2012:231). Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2015:930).