Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:122 · Visa register
Förordning (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-03-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1073
Ikraft: 1998-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:19
Upphävd: 2007-03-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll över förekomsten och hanteringen av PCB-produkter samt om bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som innehåller eller förorenats med PCB-produkter. I förordningen (1985:837) om PCB m.m. finns ytterligare bestämmelser om produkter och varor som innehåller eller har behandlats med polyklorerade bifenyler (PCB) eller polyklorerade terfenyler (PCT). För PCB-varor som är avfall gäller även bestämmelserna i avfallsförordningen (2001:1063) och förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall. För oljor som innehåller PCB finns också bestämmelser i förordningen (1993:1268) om spillolja. Förordning (2001:1073). Definitioner 2 § Med PCB-produkt avses i denna förordning 1. polyklorerade bifenyler (PCB), 2. polyklorerade terfenyler (PCT), 3. monometyltetraklordifenylmetan, 4. monometyldiklordifenylmetan, 5. monometyldibromdifenylmetan, 6. varje blandning av ämnen med en total halt av ämnena 1-5 överstigande 0,005 viktprocent (50 vikt-ppm). 3 § Med PCB-vara avses i denna förordning PCB-produkt samt varje vara eller utrustning som innehåller, har innehållit eller har behandlats med en PCB-produkt. Transformatorer, kondensatorer och behållare med rester av PCB- produkter är exempel på sådan utrustning som avses i första stycket. 4 § En vara eller utrustning som är av ett sådant slag att den kan antas innehålla eller ha innehållit en PCB-produkt skall vid tillämpningen av denna förordning anses som en PCB-vara, om det inte med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet finns godtagbara skäl för en annan bedömning. 5 § Med dekontaminering avses i denna förordning alla åtgärder som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra förhållanden. Dekontaminering kan innebära utbyte av vätskor genom att en vätska som är en PCB- produkt ersätts med en lämplig vätska som inte är en PCB- produkt. Förbud mot och villkor för viss hantering 6 § Är hantering inte förbjuden enligt 2 eller 3 § förordningen (1985:837) om PCB m.m. får underhållet av en transformator som innehåller en PCB-produkt fortsätta endast om 1. syftet är att tillförsäkra att innehållet följer tekniska normer och specifikationer vad gäller dielektriska egenskaper och 2. transformatorn är fullt användbar och inte läcker. 7 § En transformator får inte fyllas på med en PCB-produkt. 8 § En PCB-produkt får inte separeras från andra ämnen för återanvändning av PCB-produkten. 9 § En PCB-vara skall förvaras så åtskild från alla lättantändliga ämnen att brandrisk undviks. Undersöknings- och anmälningsplikt 10 § Den som innehar en utrustning som innehåller eller kan antas innehålla mer än 5 dm3 PCB-produkt skall anmäla detta till Naturvårdsverket. För elektriska kondensatorer skall gränsvärdet 5 dm3 PCB-produkt anses omfatta summan av de olika delar som ingår i en fullständig enhet. Den som är skyldig att göra anmälan skall också till Naturvårdsverket anmäla varje förändring i sitt innehav. Förordning (1998:925). 11 § Anmälan enligt 10 § skall innehålla uppgift om 1. innehavarens namn och adress, 2. platsen där utrustningen finns samt en beskrivning av utrustningen, 3. den mängd PCB-produkt som finns i utrustningen, 4. datum för och slag av planerad eller pågående åtgärd såsom utbyte, behandling eller dekontaminering, 5. datum för intyg som utfärdats avseende den anmälda utrustningen. Om det är rimligt att anta att den PCB-produkt som finns i utrustningen har en halt av de ämnen som anges i 2 § 1-5 om mindre än 0,05 viktprocent (500 vikt-ppm), behöver uppgifter enligt 3 och 4 inte lämnas. 12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om 1. när en utrustning skall antas innehålla mer än 5 dm3 PCB- produkt, 2. skyldighet att närmare undersöka förekomst av PCB-produkt i utrustning som kan antas innehålla en sådan produkt, 3. fullgörande av anmälningsplikten enligt 10 och 11 §§. Förordning (1998:925). Bortskaffande 13 § En PCB-vara som är avfall skall genast överlämnas för bortskaffande enligt avfallsförordningen (2001:1063). Vad som där är föreskrivet om PCB skall också tillämpas i fråga om sådana PCB-produkter som avses i 2 § denna förordning. Vid bortskaffande av en PCB-vara får endast de bortskaffningsförfaranden tillämpas som i bilaga 5 till avfallsförordningen (2001:1063) betecknas D 8, D 9, D 10 eller D 15. Bestämmelser om förbränning finns i förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall. Vad som där är föreskrivet om PCB skall också tillämpas i fråga om sådana PCB-produkter som avses i 2 § denna förordning. Andra bortskaffningsförfaranden får tillämpas endast om de i jämförelse med förbränning har likvärdiga miljömässiga säkerhetskrav och följer kvalificerade tekniska krav med bästa tillgängliga teknik. Förordning (2001:1073). 14 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om villkor för tillämpning av bortskaffningsförfarandena. Förordning (1998:925). 15 § De som skaffar bort PCB-varor skall föra register över de PCB-varor som de hanterar för bortskaffande. Av registret skall framgå varornas mängd, ursprung, art och innehåll av PCB- produkt. Registret skall vara tillgängligt för allmänheten. De som skaffar bort PCB-varor skall utfärda mottagningsbevis för PCB-varor som lämnas till dem för bortskaffande. Av beviset skall framgå de mottagna varornas mängd, art och innehåll av PCB-produkt. Beviset skall lämnas till den som överlämnat varorna för bortskaffande. Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte om motsvarande förpliktelser följer av avfallsförordningen (2001:1063) eller av bestämmelser som meddelats med stöd av den förordningen eller motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2001:1073). 16 § Den som tagit emot varor för bortskaffande enligt denna förordning skall se till att varorna skaffas bort utan dröjsmål. Dekontaminering 17 § Den som avser att efter den 31 december 2010 inneha en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § skall se till att utrustningen innan dess har dekontaminerats på sätt som följer av 18 §. 18 § Utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § får dekontamineras genom byte av den PCB-produkt som finns i utrustningen, om 1. syftet med bytet är att i den PCB-produkt som finns i utrustningen reducera halten av de ämnen som anges i 2 § 1-5 till lägre än 0,05 viktprocent (500 vikt-ppm) och, om möjligt, till lägre än 0,005 viktprocent (50 vikt-ppm), 2. ersättningsprodukten före bytet inte är en PCB-produkt, 3. bytet medför märkbart mindre risker, 4. bytet inte hindrar senare bortskaffande av PCB-produkterna, och 5. den som utför bytet har tillstånd att dekontaminera PCB- varor. Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om dekontaminering. Frågor om tillstånd att dekontaminera PCB- varor skall avgöras av Naturvårdsverket. Förordning (1998:925). Märkning 19 § Den som innehar en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § skall se till att utrustningen är tydligt märkt med uppgift om innehållet av PCB-produkt. Märkning skall också finnas på dörrarna till de lokaler där utrustningen förvaras. Om utrustningen är sådan som avses i 11 § andra stycket, kan märkningen utformas med texten "Förorenad med PCB < 0,05 %" eller "Innehåller isolervätska som kan vara förorenad med PCB < 0,05 %". 20 § Efter ett byte som avses i 18 § skall utrustningen vara märkt på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Tillsyn, ansvar och överklagande 21 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:925). 22 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:925). 23 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:925). Förteckning och rapportering 24 § Naturvårdsverket skall se till att förteckningar upprättas över utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 10 § och senast den 16 september 1999 sända en sammanfattning till Europeiska gemenskapernas kommission. Förteckningarna skall regelbundet uppdateras och innehålla den information som avses i 11 §. Förordning (1998:925). 25 § Naturvårdsverket skall senast den 16 september 1999 utarbeta 1. en plan för dekontaminering och bortskaffande av utrustning som förtecknats enligt 24 § och av den PCB-produkt som utrustningen innehåller, 2. ett åtgärdsprogram för insamling och senare bortskaffande av sådana PCB-varor som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 10 §. När planen och åtgärdsprogrammet har utarbetats, skall Naturvårdsverket omgående underrätta Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (1998:925). Bilaga Märkning av dekontaminerad utrustning enligt 20 § förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m. Varje föremål i den dekontaminerade utrustningen skall tydligt märkas med beständig text på svenska som skall utformas enligt följande. DEKONTAMINERAD UTRUSTNING SOM INNEHÅLLIT PCB Vätska som har innehållit PCB har ersatts: - med (namn på ersättning) - den (datum) - av (företag). Koncentration av PCB i - den gamla vätskan viktprocent - den nya vätskan viktprocent.