Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:263 · Visa register
Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Utfärdad: 1997-05-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1029
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
1 § Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning när medel för investeringar och förbättringsåtgärder ska fördelas. Länsplanen ska, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Om det bedöms ändamålsenligt får en gemensam plan för två eller flera län upprättas. Regionerna upprättar planen. Vad som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands kommun. Förordning (2019:1029). 2 § Länsplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region. 3 § Länsplanen ska avse tolv år och omfatta 1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., 3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, 4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och 5. bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen. Förordning (2019:667). 3 a § Länsplanen får avse investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur. Länsplanen får även avse byggande och drift av enskilda vägar. Förordning (2010:137). 3 b § Som villkor för bidrag enligt 3 § 5 gäller att 1. bidraget används för att finansiera driften av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084, 2. flygplatsen omfattas av ett av kommissionen godkänt förordnande enligt kommissionens meddelande (2012/C 8/03) om Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster, eller 3. flygplatsen omfattas av ett förordnande enligt kommissionens beslut (2012/21/EU) av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Bidraget lämnas till den kommun som meddelat förordnandet eller till den kommun där flygplatsen ligger. Bidraget får täcka det faktiska underskottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen. Eventuellt överskott ska betalas tillbaka eller avräknas påföljande verksamhetsår. Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver sådant stöd från flygplatsen som lämnats för driften eller tjänsten som omfattas av förordnandet, ska kommunen därefter betala tillbaka bidraget till staten. Förordning (2019:667). 4 § Länsplanen ska ange 1. standard på anläggningarna, 2. den inriktning på åtgärder enligt 3 och 3 a §§ som bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen, 3. redovisning av de objekt som beräknas kosta minst 25 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under planens giltighetstid, 4. redovisning av åtgärdernas beräknade kostnader, 5. redovisning av överenskommelser om icke-statlig medfinansiering, 6. redovisning av beräknade årliga medel i statlig medfinansiering för olika ändamål, och 7. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen. Förordning (2010:137). 4 a § Den regionala planen för transportinfrastruktur ska innefatta en beskrivning av ett för personer med funktionsnedsättning prioriterat regionalt transportnät inom vilket infrastrukturen, stationerna och fordonen ska kunna användas av alla. Förordning (2009:239). 5 § Har upphävts genom förordning (2009:239). 6 § Trafikverket ska bistå regionen när länsplanen upprättas. Vid beredningen har regionen ansvaret för samordning av åtgärdsförslagen. Förordning (2019:1029). 7 § Trafikverket ska lämna underlag till länsplanen. Underlaget ska avse gällande nationella planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas. Trafikverket ska dessutom lämna förslag till vilka regionala infrastrukturobjekt som bör genomföras och lämna en redovisning av objektens beräknade kostnader. Regionen ska också begära in förslag om vilka objekt som bör utföras i länet från regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Förordning (2019:1029). 8 § Har upphävts genom förordning (2002:76). 9 § Har upphävts genom förordning (2002:76). 10 § Länsplanen fastställs av regionen efter samråd med länsstyrelsen. Innan länsplanen fastställs ska yttranden inhämtas över den upprättade länsplanen från de förslagsgivare som anges i 7 §. Även Försvarsmakten och andra berörda statliga myndigheter samt berörda organisationer ska höras. Förordning (2019:1029). 11 § Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet i en fastställd länsplan, ska regionen ändra den. Innan ett beslut om ändring av en plan fattas ska yttranden inhämtas från de förslagsgivare som anges i 7 §. Förordning (2019:1029). 12 § Regionen ska skicka en kopia av den fastställda länsplanen till regeringen och de förslagsgivare som anges i 7 §. Förordning (2019:1029). 13 § Har upphävts genom förordning (2018:2009). 14 § Trafikverket ska fortlöpande underrätta regionen om genomförandet av åtgärderna i länsplanen. Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa hur de fastställda länsplanerna genomförts. Redovisningen ska ske regionvis och omfatta uppgifter om genomförda åtgärder, uppnådda effekter, hur de nationella inriktningsmålen har uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning. Förordning (2019:1029). 15 § Har upphävts genom förordning (2009:239). 16 § Har upphävts genom förordning (2002:76). 17 § Har upphävts genom förordning (2018:2009). Övergångsbestämmelser 1997:263 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången på de länsplaner som upprättas och fastställs för åren 1998-2007. 2009:239 Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009 och tillämpas första gången på de länsplaner som upprättas och fastställs för åren 2010–2021.