Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1137 · Visa register
Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1997-12-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:293
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Vägavgift skall betalas till staten enligt denna lag. 2 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, om inte annat sägs. Lag (2001:570). 2 a § /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret avses med fordonsår det år under vilket fordonet första gången togs i bruk. Lag (2006:474). 2 a § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ I denna lag avses med - eurovinjettdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på fordon för användningen av väginfrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/362, - euro-utsläppsklass: sådan utsläppsklass som anges i bilaga 0 till eurovinjettdirektivet, - koldioxidutsläppsklass: sådan utsläppsklass som anges i 9 § lagen (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser, eller motsvarande utsläppsklass för utländskt fordon, - fordonsgrupp: detsamma som i 1 § lagen om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser, - undergrupp av fordon: detsamma som i 1 § lagen om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser, - fordonsår: den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår, eller, om båda uppgifterna saknas i registret, det år under vilket fordonet första gången togs i bruk. Lag (2024:292). Beskattningsmyndighet m.m. 3 § Beskattningsmyndighet i fråga om vägavgift är Skatteverket. Lag (2003:721). 4 § Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgift. Lag (2003:721). Avgiftspliktiga fordon 5 § /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ För fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret (svenskt fordon), och som inte är avställt eller tillfälligt registrerat, betalas vägavgift för rätten att använda det svenska vägnätet. För utländskt fordon betalas vägavgift för rätten att använda motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1. Avgiftsplikt gäller för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12 000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg. För svenskt fordon med draganordning grundas avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikt som fordonskombinationen kan ha. Lag (2001:570). 5 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ För fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret (svenskt fordon), och som inte är avställt eller tillfälligt registrerat, betalas vägavgift för rätten att använda det svenska vägnätet. För utländskt fordon betalas vägavgift för rätten att använda motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1. Avgiftsplikt gäller för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12 000 kilogram om fordonet är avsett för eller används för godstransport på väg. För svenskt motorfordon med draganordning grundas avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikt som motorfordonskombinationen kan ha. Lag (2024:292). 5 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ För fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret (svenskt fordon), och som inte är avställt eller tillfälligt registrerat, betalas vägavgift för rätten att använda det svenska vägnätet. För utländskt fordon betalas vägavgift för rätten att använda motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1. Avgiftsplikt gäller för motorfordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kilogram eller motorfordonskombination med sådant fordon, om fordonet är avsett för eller används för godstransport på väg. Avgiftsplikt gäller även för motorfordonskombination med motorfordon med en totalvikt på högst 3 500 kilogram med anordning för påhängsvagn, om fordonet är avsett för eller används för godstransport på väg och motorfordonskombinationens totalvikt överstiger 3 500 kilogram. För svenskt motorfordon med en totalvikt på högst 3 500 kilogram med anordning för påhängsvagn grundas avgiftsplikten dock på den högsta tillåtna totalvikt som motorfordonskombinationen kan ha. Lag (2024:293). 6 § /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Avgiftsplikt gäller inte för fordon som tillhör 1. Försvarsmakten, 2. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, 3. staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att användas för räddningstjänst, och 4. väghållningen. En förutsättning för undantag enligt första stycket är att fordonet bär yttre kännetecken som visar att fordonet tillhör någon av de angivna kategorierna. Avgiftsplikt gäller inte heller för fordon vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG eller yrkestrafiklagen (2012:210). För fordonskombinationer är det motorfordonet som är avgörande för om kombinationen är undantagen från avgiftsplikt. Lag (2014:669). 6 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Avgiftsplikt gäller inte för fordon som tillhör 1. Försvarsmakten, 2. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, 3. staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att användas för räddningstjänst, eller 4. väghållningen. En förutsättning för undantag enligt första stycket är att fordonet bär yttre kännetecken som visar att fordonet tillhör någon av de angivna kategorierna. Avgiftsplikt gäller inte heller för 1. fordon vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG eller yrkestrafiklagen (2012:210), eller 2. utsläppsfritt fordon enligt artikel 2.1.29 i eurovinjettdirektivet, om fordonet har en totalvikt på högst 4 250 kilogram. För fordonskombinationer är det motorfordonet som är avgörande för om kombinationen är undantagen från avgiftsplikt. Lag (2024:293). Avgiftsskyldiga 7 § Avgiftsskyldig för svenskt fordon är ägaren. Som ägare anses den som är eller bör vara antecknad i vägtrafikregistret som ägare. Lag (2006:236). 8 § Avgiftsskyldig för ett utländskt fordon är den som vid tidpunkten för användningen av de i 5 § första stycket andra meningen nämnda vägarna äger eller för fordonet eller beslutar om användningen av fordonet eller har nyttjanderätt till det. Om det finns flera avgiftsskyldiga, är de solidariskt ansvariga för den vägavgift som skall betalas. Avgiftspliktens inträde 9 § Avgiftsplikt för svenskt fordon inträder när fordonet införs i vägtrafikregistret eller, om fordonet samtidigt avställs, då avställningen upphör. Om fordonet är avställt på ägarens begäran, inträder avgiftsplikt då avställningen upphör. För icke avgiftspliktigt fordon som ändras till avgiftspliktigt fordon inträder avgiftsplikten när fordonet tas upp i vägtrafikregistret som avgiftspliktigt, eller om det samtidigt avställs, då avställningen upphör. För fordon som tillhör någon av de i 6 § angivna kategorierna inträder avgiftsplikt när fordonet överlåts till annan, eller om fordonet är avställt eller ställs av vid överlåtelsen, då avställningen upphör. Avgiftsplikt för utländskt fordon inträder när fordonet används på motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1. Lag (2001:570). Avgiftsperioder 10 § För svenskt fordon betalas vägavgift för en avgiftsperiod om ett år. För utländskt fordon betalas vägavgift för kalenderdag, vecka, månad eller år. Längsta avgiftsperiod är ett år. Vägavgiftens storlek 11 § /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som - när det gäller klasserna 0-V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU och - när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014. Högst 3 axlar EURO-klass Avgift Avgift Avgift Avgift per år per månad per vecka per dag i euro i euro i euro i euro 0 1 407 140 37 12 I 1 223 122 32 12 II 1 065 106 28 12 III 926 92 24 12 IV 842 84 22 12 V 796 79 21 12 VI eller renare 750 75 20 12 Minst 4 axlar EURO-klass Avgift Avgift Avgift Avgift per år per månad per vecka per dag i euro i euro i euro i euro 0 2 359 235 62 12 I 2 042 204 54 12 II 1 776 177 47 12 III 1 543 154 41 12 IV 1 404 140 37 12 V 1 327 132 35 12 VI eller renare 1 250 125 33 12 Vägavgift för fordon som inte uppfyller de utsläppskrav som anges i bilaga 0 till direktiv 1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-klass 0. Vägavgift för sådant EEV-fordon som avses i bilaga 0 till direktiv 1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-klass V. För ett svenskt fordon med draganordning bestäms vägavgiften efter det största möjliga antalet axlar som en fordonskombination kan ha. Lag (2019:155). 11 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav som ett fordons motor uppfyller avseende koldioxidutsläppsklass samt, i förekommande fall, euro-utsläppsklass. Högst 3 axlar Kol- Eurout- Avgift Avgift Avgift Avgift dioxid- släpps- per år per per per dag utsläpps- klass i euro månad vecka i euro klass i euro i euro 1 0 1 434 143 50 14 I 1 246 124 44 12 II 1 085 108 38 11 III 944 94 33 9 IV 858 85 30 9 V 811 81 28 8 VI eller renare 764 76 27 8 2 688 68 24 7 3 592 59 21 6 4 459 45 16 5 5 191 19 7 2 Minst 4 axlar Kol- Eurout- Avgift Avgift Avgift Avgift dioxid- släpps- per år per per per dag utsläpps- klass i euro månad vecka i euro klass i euro i euro 1 0 2 404 240 84 24 I 2 081 208 73 21 II 1 810 181 63 18 III 1 572 157 55 16 IV 1 431 143 50 14 V 1 352 135 47 14 VI eller renare 1 274 124 45 13 2 1 146 114 40 12 3 987 98 35 10 4 764 76 27 8 5 319 31 12 4 Vägavgift för fordon som inte uppfyller de utsläppskrav som anges i bilaga 0 till eurovinjettdirektivet tas ut i enlighet med euro-utsläppsklass 0. Vägavgift för sådant EEV-fordon som avses i bilaga 0 till eurovinjettdirektivet tas ut i enlighet med euro-utsläppsklass V. För ett svenskt motorfordon med draganordning bestäms vägavgiften efter det största möjliga antalet axlar som en motorfordonskombination kan ha. Lag (2024:292). 11 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Vägavgift tas ut enligt följande, om inte annat anges i 11 a §, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav som ett fordons motor uppfyller avseende koldioxidutsläppsklass samt, i förekommande fall, euro-utsläppsklass. Högst 3 axlar Kol- Eurout- Avgift Avgift Avgift Avgift dioxid- släpps- per år per per per dag utsläpps- klass i euro månad vecka i euro klass i euro i euro 1 0 1 434 143 50 14 I 1 246 124 44 12 II 1 085 108 38 11 III 944 94 33 9 IV 858 85 30 9 V 811 81 28 8 VI eller renare 764 76 27 8 2 688 68 24 7 3 592 59 21 6 4 459 45 16 5 5 191 19 7 2 Minst 4 axlar Kol- Eurout- Avgift Avgift Avgift Avgift dioxid- släpps- per år per per per dag utsläpps- klass i euro månad vecka i euro klass i euro i euro 1 0 2 404 240 84 24 I 2 081 208 73 21 II 1 810 181 63 18 III 1 572 157 55 16 IV 1 431 143 50 14 V 1 352 135 47 14 VI eller renare 1 274 124 45 13 2 1 146 114 40 12 3 987 98 35 10 4 764 76 27 8 5 319 31 12 4 Lag (2024:293). 11 a § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ För motorfordon och motorfordonskombination med en totalvikt som understiger 12 000 kilogram tas vägavgift ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav som ett fordons motor uppfyller avseende koldioxidutsläppsklass samt, i förekommande fall, euro-utsläppsklass. Högst 3 axlar Kol- Eurout- Avgift Avgift Avgift Avgift dioxid- släpps- per år per per per dag utsläpps- klass i euro månad vecka i euro klass i euro i euro 1 0 956 95 33 10 I 831 83 29 8 II 723 72 25 7 III 629 62 22 6 IV 572 57 20 6 V 541 54 19 5 VI eller renare 510 51 18 5 2 459 45 16 4 3 395 39 14 4 4 306 30 11 3 5 130 13 5 2 Minst 4 axlar Kol- Eurout- Avgift Avgift Avgift Avgift dioxid- släpps- per år per per per dag utsläpps- klass i euro månad vecka i euro klass i euro i euro 1 0 1 603 160 56 16 I 1 387 138 49 14 II 1 206 120 42 12 III 1 048 104 37 10 IV 954 95 33 10 V 901 90 32 9 VI eller renare 849 84 30 8 2 764 76 27 7 3 658 65 23 6 4 510 51 18 5 5 213 21 8 2 Lag (2024:293). 11 b § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Vägavgift för fordon som inte uppfyller de utsläppskrav som anges i bilaga 0 till eurovinjettdirektivet tas ut i enlighet med euro-utsläppsklass 0. Vägavgift för sådant EEV-fordon som avses i bilaga 0 till eurovinjettdirektivet tas ut i enlighet med euro-utsläppsklass V. För ett svenskt motorfordon med draganordning bestäms vägavgiften efter den högsta tillåtna totalvikt och det största möjliga antal axlar som motorfordonskombinationen kan ha. Lag (2024:293). Beslut om vägavgift m.m. för svenskt fordon 12 § I fråga om vägavgift skall bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 7 § vägtrafikskattelagen (2006:227) gälla i tillämpliga delar. Därvid förstås med beskattningsmyndighet: Skatteverket, skattskyldig: avgiftsskyldig, skatteperiod: avgiftsperiod, skattskyldighet: avgiftsskyldighet, skattebelopp: avgiftsbelopp. Vid tillämpningen av denna lag görs efterprövning i stället för efterbeskattning. Lag (2006:236). Betalning och återbetalning m.m. Svenskt fordon 13 § /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Vägavgift skall betalas under kalendermånaden före den månad då avgiftsperioden börjar om inte annat följer av andra eller tredje stycket. När avgiftsplikt inträder skall vägavgift betalas senast tre veckor efter avgiftspliktens inträde. Om ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift skall tas ut med annat belopp skall ny vägavgift beslutas. Vägavgift skall betalas senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett. 13 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Vägavgift ska betalas under kalendermånaden före den månad då avgiftsperioden börjar om inte annat följer av andra eller tredje stycket eller av 17 b §. När avgiftsplikt inträder ska vägavgift betalas senast tre veckor efter avgiftspliktens inträde. Om ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat belopp ska ny vägavgift beslutas. Vägavgift ska betalas senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett. Lag (2024:292). 14 § Vägavgift skall betalas av, 1. den som är eller bör vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret vid ingången av kalendermånaden före avgiftsperioden, 2. när avgiftsplikt inträder, den som är eller bör vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret vid avgiftspliktens inträde, 3. när ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift tas ut med ett annat belopp, den som är registrerad som ägare i vägtrafikregistret när registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett. Lag (2001:570). 15 § Vägavgiften skall betalas genom att sättas in på ett särskilt konto. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot. Lag (2006:236). 16 § Har upphävts genom lag (2008:478). 17 § Vägavgift ska betalas tillbaka om 1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vägavgift har betalats, eller 2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat belopp. I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro. I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag registreringsbesiktning skedde. Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år. Lag (2012:410). 17 a § Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald eller har ett fordons beskaffenhet ändrats så att vägavgift ska tas ut med annat belopp, får avgiften sättas ned. Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 § andra–fjärde styckena. Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har upphört, ska samma avgift tas ut som enligt 17 § andra stycket. Lag (2012:410). 17 b § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Om ett fordons koldioxidutsläppsklass ändras till en lägre klass efter en omprövning enligt 10 § första stycket 1 lagen (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser, ska det påverka fordonets vägavgift först för avgiftsperioder som påbörjas på eller efter den dag då den nya klassificeringen börjar gälla. Om en vägavgift redan har beslutats för ett sådant fordon, ska skillnaden mellan den beslutade avgiften och den nya högre vägavgiften (tillkommande avgift) betalas. Tillkommande avgift ska betalas senast 30 dagar efter beslutet om tillkommande avgift. Lag (2024:292). 17 c § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Om ett fordons koldioxidutsläppsklass ändras efter en ny bedömning enligt 11 § lagen (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser, ska skillnaden mellan den beslutade avgiften och en ny lägre vägavgift (överskjutande avgift) återbetalas. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar den överskjutande avgiften för antalet dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag då avgift för den nya koldioxidutsläppsklassen ska tillämpas för den fordonsgrupp eller undergrupp av fordon som fordonet tillhör. Varje dag ska anses utgöra 1/360 av ett helt år. Om överskjutande avgift ska återbetalas och vägavgift för den period som den överskjutande avgiften avser ännu inte har betalats, får vägavgiften sättas ned. Sådant beslut fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret. Lag (2024:292). 17 d § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Tillkommande avgift enligt 17 b § eller överskjutande avgift enligt 17 c § ska betalas av eller återbetalas till den som är eller bör vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret vid den tidpunkt från vilken avgift för den nya koldioxidutsläppsklassen ska tillämpas. Lag (2024:292). 18 § Dröjsmålsavgift skall tas ut, om vägavgiften inte betalas inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt denna lag. Dröjsmålsavgiften tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Bestämmelserna om beslut om vägavgift i denna lag gäller även beslut om sådan befrielse. 19 § Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt 18 § andra stycket som ska påföras eller återbetalas ska beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal. Belopp under 50 kronor ska inte återbetalas. Lag (2012:410). Utländskt fordon 20 § Har upphävts genom lag (2008:478). 21 § /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den 22 mars 2000, 21 oktober 2010 och 6 december 2017 underskrivna ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). Lag (2019:155). 21 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den 22 mars 2000, 21 oktober 2010, 6 december 2017 och 29 mars 2023 underskrivna ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). Lag (2024:292). 22 § Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag ansökan kom in. Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro. Lag (2012:410). Reglering av vägavgiften enligt euro-kursen 23 § /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Vägavgiften ska betalas i svenska kronor. De belopp i euro som anges i 11, 17 och 22 §§ omräknas till svenska kronor för varje kalenderår. Omräkning sker enligt den kurs i svenska kronor av euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Om ett belopp som beräknas för ett visst år före avrundning avviker från föregående års belopp med mindre än 5 procent, ska föregående års belopp fortsätta att gälla. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade belopp som enligt denna lag ska tas ut under påföljande kalenderår. Beloppen avrundas nedåt till närmaste lägre hela krontal. Lag (2008:478). 23 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Vägavgiften ska betalas i svenska kronor. De belopp i euro som anges i 11, 11 a, 17 och 22 §§ omräknas till svenska kronor för varje kalenderår. Omräkning sker enligt den kurs i svenska kronor av euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Om ett belopp som beräknas för ett visst år före avrundning avviker från föregående års belopp med mindre än 5 procent, ska föregående års belopp fortsätta att gälla. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade belopp som enligt denna lag ska tas ut under påföljande kalenderår. Beloppen avrundas nedåt till närmaste lägre hela krontal. Lag (2024:293). 23 a § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Om resultatet av en omräkning enligt 23 § av ett belopp i 11 § överstiger de gränser som gäller enligt artikel 7a.2 första stycket i eurovinjettdirektivet, ska det omräknade beloppet i stället fastställas till det högsta belopp i svenska kronor som är tillåtet enligt artikeln. Om resultatet av en omräkning enligt 23 § av ett belopp i 11 § för koldioxidutsläppsklass 2-5 innebär en lägre procentuell nedsättning än den lägsta procentsatsen i det intervall i artikel 7ga.3 första stycket i eurovinjettdirektivet som är tillämpligt, ska det omräknade beloppet i stället fastställas till det högsta belopp i svenska kronor som är tillåtet enligt artikeln. Om ett belopp ska justeras enligt såväl första som andra stycket, ska beloppet fastställas till det lägsta av beloppen. Lag (2024:292). 23 a § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Om resultatet av en omräkning enligt 23 § av ett belopp i 11 eller 11 a § överstiger de gränser som gäller enligt artikel 7a.2 första stycket i eurovinjettdirektivet, ska det omräknade beloppet i stället fastställas till det högsta belopp i svenska kronor som är tillåtet enligt artikeln. Om resultatet av en omräkning enligt 23 § av ett belopp i 11 eller 11 a § för koldioxidutsläppsklass 2-5 innebär en lägre procentuell nedsättning än den lägsta procentsatsen i det intervall i artikel 7ga.3 första stycket i eurovinjettdirektivet som är tillämpligt, ska det omräknade beloppet i stället fastställas till det högsta belopp i svenska kronor som är tillåtet enligt artikeln. Om ett belopp ska justeras enligt såväl första som andra stycket, ska beloppet fastställas till det lägsta av beloppen. Lag (2024:293). Betalning av vägavgift för utländska fordon 24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om betalning av vägavgift för utländska fordon. Lag (2008:478). Användningsförbud 25 § /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Ett avgiftspliktigt fordon får inte användas, om föreskriven vägavgift inte har betalats. Första stycket skall inte tillämpas om ett betalningsuppdrag avseende vägavgiften har lämnats till en bank eller liknande betalningsförmedlare, även om vägavgiften inte har hunnit bokföras på det sätt som föreskrivs i 15 § andra stycket. Lag (2006:236). 25 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Ett avgiftspliktigt fordon får inte användas, om föreskriven vägavgift inte har betalats. I fråga om tillkommande avgift enligt 17 b § gäller detta dock först efter att den tid inom vilken avgiften skulle ha betalats har löpt ut. Första stycket ska inte tillämpas om ett betalningsuppdrag avseende vägavgiften har lämnats till en bank eller liknande betalningsförmedlare, även om vägavgiften inte har hunnit bokföras på det sätt som föreskrivs i 15 § andra stycket. Lag (2024:292). Indrivning av vägavgift för svenskt fordon 26 § Om vägavgift inte betalas i rätt tid skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Kontrollbestämmelser 27 § Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte används i strid mot bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag. Lag (2008:478). Straffbestämmelser m.m. 28 § Brukas ett fordon i strid mot 25 §, ska en polisman eller bilinspektör ta hand om fordonets registreringsskyltar. Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats. Lag (2014:1414). 29 § Ägaren av ett fordon som brukas i strid mot 25 § sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades. Ägaren av ett fordon som på annat sätt brukas i strid mot 25 §, döms till penningböter, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades. 30 § Den som brukar någon annans fordon utan lov har samma skyldigheter som ägaren enligt 27 § och döms i ägarens ställe enligt 29 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än den ägaren har utsett. 31 § I de fall som avses i 29 § döms även föraren till samma straff, om han kände till att fordonet inte fick brukas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn eller haveriundersökning enligt 3 kap. 4 § fordonslagen (2002:574). Lag (2002:579). 32 § I fråga om fordon som tillhör eller brukas av dödsbo, aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person, skall ansvarsbestämmelserna tillämpas på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen. Om Transportstyrelsen på begäran av en juridisk person godtagit en viss fysisk person som bärare av ägares ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne. Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret och inte är avställt skall i fråga om fordon som tillhör eller brukas av staten eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som ankommer på honom för att hindra att ett brott mot lagen begås men detta ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade. Lag (2008:1368). 33 § Har upphävts genom lag (2008:478). 34 § Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt denna lag. Lag (2011:1389). Överklagande 35 § I fråga om vägavgift skall bestämmelserna om överklagande i 7 kap. och 8 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227) gälla i tillämpliga delar. Därvid förstås med skatteperiod: avgiftsperiod, efterbeskattning: efterprövning, skattskyldig: avgiftsskyldig, skattebelopp: avgiftsbelopp. Beslut enligt 22 § får inte överklagas. Lag (2006:236). Övergångsbestämmelser 1997:1137 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. 2. Bestämmelserna i 8, 20-22 och 24-35 §§, samt bestämmelserna i 5 och 9-10 §§, såvitt avser utländska fordon, tillämpas först från och med den 1 februari 1998. 3. För svenskt fordon som är avgiftspliktigt vid ikraftträdandet skall den första avgiftsperioden vara den 1 februari 1998 - den 31 januari 1999 och vägavgiften skall betalas senast den 20 januari 1998. 4. För svenskt fordon som blir avgiftspliktigt under januari månad 1998 skall den första avgiftsperioden vara den 1 februari 1998 - den 31 januari 1999 och vägavgiften skall betalas senast tre veckor efter avgiftspliktens inträde. 5. För svenskt fordon för vilket avgiftsplikt upphör under januari månad 1998 återbetalas erlagd vägavgift utan avdrag av den avgift som anges i 17 §. 2000:487 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. 2. Vid återbetalning enligt 17 § tillämpas bestämmelsen i dess äldre lydelse om avgiftsplikten upphört eller fordonets beskaffenhet ändrats före ikraftträdandet. 3. Bestämmelsen i 17 a § tillämpas inte när avgiftsplikt upphört eller fordonets beskaffenhet ändrats före ikraftträdandet. 2000:1431 1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 11, 17, 21, 22 och 23 §§ den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 2001. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 3. Har vägavgift beslutats före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter skall skillnaden mellan den beslutade och en ny, högre vägavgift enligt 11 § i dess nya lydelse (tillkommande avgift) betalas för tiden från och med ikraftträdandet till utgången av avgiftsperioden. För kalendermånad utgör avgiften 1/12 och för dag 1/360 av vägavgiften för helt år. 4. Den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet skall betala tillkommande avgift. 5. Tillkommande avgift skall betalas senast en månad efter ikraftträdandet. 6. Tillkommande avgift som understiger 300 kronor behöver inte betalas. 7. Brukandeförbudet i 25 § skall för tillkommande avgift gälla först efter sista betalningsdag. 2003:550 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas. 2006:236 Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2008:478 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2011:1389 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2012:410 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2019:155 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 3. Om lagen träder i kraft före den 1 januari 2020 gäller för utsläppsklass EURO V från ikraftträdandet och till utgången av 2019 äldre bestämmelser om avgift per år, månad och vecka. Dessa bestämmelser ska för samma period tillämpas också i fråga om EEV-fordon som avses i 11 § tredje stycket i nya lydelsen. 4. De belopp i euro som anges i 11 § i den nya lydelsen ska räknas om till svenska kronor. Vid omräkningen ska den kurs i svenska kronor av euro som avses i 23 § användas och avrundning ska ske nedåt till närmaste lägre hela krontal. De omräknade beloppen fastställs av regeringen inför ikraftträdandet och gäller till utgången av det kalenderår ikraftträdandet sker. 5. Har en vägavgift beslutats före ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser ska skillnaden mellan den beslutade vägavgiften och en ny, högre vägavgift enligt 11 § i den nya lydelsen (tillkommande avgift) betalas för tiden från och med ikraftträdandet till utgången av avgiftsperioden. För kalendermånad utgör avgiften 1/12 och för dag 1/360 av vägavgiften för helt år. 6. Den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet ska betala en tillkommande avgift. 7. En tillkommande avgift ska betalas senast en månad efter ikraftträdandet. 8. En tillkommande avgift som understiger 300 kronor behöver inte betalas. 9. Användningsförbudet i 25 § ska tillämpas först efter den sista betalningsdagen för en tillkommande avgift. 2024:292 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 3. För fordon som tillhör en fordonsgrupp eller undergrupp av fordon som inte omfattas av artikel 2.1 a-d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 av den 20 juni 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 595/2009 och (EU) 2018/956 och rådets direktiv 96/53/EG, i den ursprungliga lydelsen, tillämpas avgift för koldioxidutsläppsklass 2 och 3 från och med den dag då en utsläppsminskningskurva för den grupp eller undergrupp som fordonet tillhör har fastställts genom ändring av förordning (EU) 2019/1242 och trätt i kraft. 4. För fordon som tillhör en fordonsgrupp eller undergrupp av fordon som inte omfattas av artikel 2.1 a-d i förordning (EU) 2019/1242, i den ursprungliga lydelsen, tillämpas avgift för koldioxidutsläppsklass 4 första gången tre år efter att referensvärden för koldioxidutsläpp för den grupp eller undergrupp som fordonet tillhör har fastställts i en genomförandeakt som har antagits med stöd av artikel 7ga.7 i eurovinjettdirektivet, eller från det tidigare datum som bestäms av regeringen. 5. De belopp i euro som anges i 11 § i den nya lydelsen ska räknas om till svenska kronor. Vid omräkningen ska den kurs i svenska kronor av euro som avses i 23 § användas och avrundning ska ske nedåt till närmaste lägre hela krontal. Vid behov ska sådan justering av det omräknade beloppet som följer av 23 a § göras. De omräknade beloppen fastställs av regeringen inför ikraftträdandet och gäller till utgången av det kalenderår ikraftträdandet sker. 6. Har en vägavgift beslutats före ikraftträdandet ska mellanskillnaden mellan den beslutade vägavgiften och en ny högre vägavgift respektive en ny lägre avgift enligt 11 § i den nya lydelsen betalas eller återbetalas för tiden från ikraftträdandet till utgången av avgiftsperioden. Varje kalendermånad ska anses utgöra 1/12 och varje dag 1/360 av ett helt år. 7. Mellanskillnaden ska betalas av, eller återbetalas till, den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet. 8. Mellanskillnaden behöver inte återbetalas om den understiger 50 kronor. 9. Om mellanskillnaden ska återbetalas och den vägavgift som beslutades enligt 11 § i den äldre lydelsen ännu inte har betalats, får vägavgiften sättas ned i stället för att mellanskillnaden återbetalas. Beslut om nedsättning fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret. 10. Mellanskillnaden ska betalas senast 30 dagar efter ikraftträdandet. 11. Mellanskillnaden behöver inte betalas om den understiger 300 kronor. 12. Förbudet mot att använda ett avgiftspliktigt fordon i 25 § i den nya lydelsen ska för mellanskillnaden tillämpas först efter den sista betalningsdagen. 2024:293 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 3. För fordon som tillhör en fordonsgrupp eller undergrupp av fordon som inte omfattas av artikel 2.1 a-d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 av den 20 juni 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 595/2009 och (EU) 2018/956 och rådets direktiv 96/53/EG, i den ursprungliga lydelsen, tillämpas avgift för koldioxidutsläppsklass 2 och 3 från och med den dag då en utsläppsminskningskurva för den grupp eller undergrupp som fordonet tillhör har fastställts genom ändring av förordning (EU) 2019/1242 och trätt i kraft. 4. För fordon som tillhör en fordonsgrupp eller undergrupp av fordon som inte omfattas av artikel 2.1 a-d i förordning (EU) 2019/1242, i den ursprungliga lydelsen, tillämpas avgift för koldioxidutsläppsklass 4 första gången tre år efter att referensvärden för koldioxidutsläpp för den grupp eller undergrupp som fordonet tillhör har fastställts i en genomförandeakt som har antagits med stöd av artikel 7ga.7 i eurovinjettdirektivet, eller från det tidigare datum som bestäms av regeringen. 5. De belopp i euro som anges i 11 a § ska räknas om till svenska kronor. Vid omräkningen ska den kurs i svenska kronor av euro som avses i 23 § i den nya lydelsen användas och avrundning ska ske nedåt till närmaste lägre hela krontal. Vid behov ska sådan justering av det omräknade beloppet som följer av 23 a § i den nya lydelsen göras. De omräknade beloppen fastställs av regeringen inför ikraftträdandet och gäller till utgången av det kalenderår ikraftträdandet sker. 6. För svenskt fordon som vägavgift ska betalas för enligt 11 a § vid ikraftträdandet påbörjas den första avgiftsperioden samma dag som ikraftträdandet. Vägavgift för sådant fordon ska betalas senast 30 dagar efter ikraftträdandet. Vägavgiften ska betalas av den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet. 7. Förbudet mot att använda ett avgiftspliktigt fordon i 25 § ska tillämpas först efter den sista betalningsdagen för avgift som ska betalas enligt 11 a § vid ikraftträdandet. Bilaga 1 till lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Kartorna är inte med. Väg Från Till nr E 4 Uppsala (Gnista trafikplats) Finska gränsen E 10 Töre Norska gränsen E 12 Holmsund Norska gränsen E 14 Sundsvall Norska gränsen E 22 Karlskrona (Vedeby trafikplats) Norrköping (Skälvs trafikplats) E 65 Svedala (Svedala trafikplats) Ystad (hamnen)