Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:969 · Visa register
Förordning (1997:969) om import- och exportreglering
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1997-11-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:293
Ikraft: 1998-01-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras in i eller ut ur landet utan särskilt tillstånd (importlicens eller exportlicens) enligt föreskrifter som 1. har meddelats av Europeiska unionen (EU), 2. har meddelats av regeringen, eller 3. efter regeringens bemyndigande har meddelats av Statens jordbruksverk eller Kommerskollegium (licensmyndigheter). Förordningen gäller dock inte sådana varor som import- eller exportregleras enligt de författningar som anges i bilaga 1. Förordningen gäller inte heller import- eller exportregleringar i de EU-förordningar som avses i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. (Förordning 2011:662). Licensmyndigheter 2 § Statens jordbruksverk är licensmyndighet för de varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som anges i bilaga 2. Kommerskollegium är licensmyndighet för övriga varor. (Förordning 2011:662). 3 § Trots vad som föreskrivs i 2 § är, om inte något annat är särskilt föreskrivet, Kommerskollegium licensmyndighet för varor för vilka föreskrifter om importlicens eller exportlicens meddelas med anledning av förbud som har införts, 1. med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner, eller 2. i förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av EG. 4 § Om inte annat följer av andra föreskrifter skall licensmyndigheterna, var och en inom sitt licensområde enligt 2 §, utföra de uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat skall sköta enligt EG:s förordningar om import eller export av varor. Varors ursprung 5 § Regler om hur ursprunget ska bestämmas för de varor som det krävs import- eller exportlicens för finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Förordning (2016:293). Hantering av varor som inte övergått till fri omsättning 6 § I fråga om rätt att hantera varor som inte övergått till fri omsättning och som det har föreskrivits importlicenstvång för gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Förordning (2016:293). Bestämmelser om verkställighet 7 § Licensmyndigheterna får, inom sitt licensområde enligt 2 §, efter behövligt samråd med Tullverket meddela de föreskrifter som krävs för verkställighet av import- och exportregleringar. Förordning (1999:543). Ansvarsbestämmelser 8 § Bestämmelser om påföljd för olovlig import eller export av varor och för försök till det finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1278). Överklagande 9 § Bestämmelser om överklagande av beslut som licensmyndigheterna har meddelat med stöd av denna förordning finns i 4 § lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor. Bilaga 1 Författningar som avses i 1 § andra stycket Import 1. Föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering, 2. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, 3. föreskrifter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen (1979:429). Export 1. Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, 2. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, 3. lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 4. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering, 5. föreskrifter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen (1979:429). Förordning (2000:1069). Bilaga 2 Varor för vilka Statens jordbruksverk är licensmyndighet A. Samtliga varor i följande kapitel i Kombinerade nomenklaturen Kap. 1 Levande djur Kap. 2 Kött och andra ätbara djurdelar Kap. 4 Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans Kap. 6 Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt Kap. 7 Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar Kap. 8 Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner Kap. 9 Kaffe, te, matte och kryddor Kap. 10 Spannmål Kap. 11 Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten Kap. 17 Socker och sockerkonfektyrer Kap. 18 Kakao och kakaoberedningar Kap. 19 Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk Kap. 20 Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar Kap. 21 Diverse ätbara beredningar Kap. 23 Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel Kap. 24 Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning Kap. 31 Gödselmedel B. Följande varor upptagna i kapitel 3, 5, 12, 15, 16, 22, 25, 28, 35 och 38 i Kombinerade nomenklaturen, nämligen HS-nr Varuslag 0301–0307 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur 0504 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta ur 0506 Mjöl av ben eller kvicke ur 0507 Mjöl av sköldpadd, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar ur 0508 Skal av blötdjur, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av blötdjursskal ur 0511 Animaliska produkter från andra djur än fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur med undantag för senor, avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur av sådana slag som omfattas av kap. 1, olämpliga som livsmedel; produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller ryggradslösa vattendjur; döda djur av sådana slag som omfattas av kap. 3, olämpliga som livsmedel 1201 Sojabönor, även sönderdelade 1202 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade 1203 Kopra 1204 Linfrön, även sönderdelade 1205 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade 1206 Solrosfrön, även sönderdelade 1207 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade 1208 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön 1209 Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde 1210 Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin 1212 Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 1213 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda, pressade eller i form av pelletar 1214 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar 1501 Ister, annat grisfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503 1502 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503 1503 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda 1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 1505 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin) 1506 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 1509 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 1510 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509 1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 1512 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 1515 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade 1517 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516 1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 1522 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer 1601 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter 1602 Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt 1603 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom 1605 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade 2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö 2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 2203 Maltdrycker 2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 2205 Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen 2206 Andra jästa drycker, t. ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd 2208 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker 2209 Ättika 2510 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita 2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning ur 2834 Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat ur 2835 Kalium- och kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) ur 3502 Albuminer 3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse ur 3507 Enzympreparat innehållande födoämnen ur 3809 Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar, vägande per styck högst 1 kg netto) 3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer ur 3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter Förordning (2011:662). Bilaga 3 Har upphävts genom förordning (2011:662).