Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:635 · Visa register
Förordning (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1997-06-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:754
Ikraft: 1998-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:1157
Upphävd: 2003-02-01 överg.best.
Allmänna bestämmelser 1 § Enligt denna förordning får bidrag lämnas, som ett engångsbidrag, för konvertering från elvärme i bostäder som används för permanent bruk och vissa lokaler. Bidrag lämnas om det finns medel för detta. Förordning (1999:1429). 2 § I denna förordning avses med småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus, flerbostadshus: andra bostadshus än småhus, delkonvertering: konvertering som innebär att en del av husets energibehov för värme och varmvatten även fortsättningsvis tillgodoses med elenergi. För att en delkonvertering i ett småhus skall räknas som stödberättigande skall den kompletterande värmekällan vara effektstyrd och ha en kontinuerlig värmetillförsel som täcker hälften av bostadslägenhetens effektbehov för rumsuppvärmning. Om värmetillförseln sker via förbränning skall denna vara biobränslebaserad och ha en automatisk bränsletillförsel. För att en delkonvertering i ett flerbostadshus eller en lokal skall räknas som stödberättigande skall distributionssystemet täcka effektbehovet för värme i husets alla delar och vara försörjt från en värmepump. Förordning (2001:754). 3 § Bidrag får inte lämnas för åtgärder i byggnader som får bidrag enligt förordning (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme. Bidrag får inte heller lämnas för åtgärder i byggnader belägna i områden där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad. Undantag får medges om det finns särskilda skäl. 4 § Ett beslut om bidrag skall kombineras med de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål. Bidraget får göras beroende av att åtgärderna slutförs inom den tid som länsstyrelsen bestämmer. 5 § har upphävts genom förordning (1999:1429). 6 § har upphävts genom förordning (1999:1429). 7 § Bidrag får lämnas för konvertering från elvärme till individuell uppvärmning baserad på ett vattenburet eller luftburet system om åtgärden genomförs i småhus eller flerbostadshus. Bidrag får även lämnas om åtgärderna utförs i en bostadsanknuten lokal som inte används för kommersiella eller industriella ändamål. Om värmeförsörjningen avses ske med en fastbränsleanläggning skall denna, för att berättiga till bidrag, uppfylla de utsläppskrav som anges i Boverkets byggregler för sådana anläggningar i tätort. Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande redan påbörjats. Om åtgärden beställts efter den 30 juni 1997 och det finns synnerliga skäl får dock bidrag lämnas utan att sådant medgivande inhämtats. Förordning (2001:754). 8 § För åtgärder som genomförs i småhus får bidrag lämnas per bostadslägenhet med 20 000 kr om det är fråga om en fullständig konvertering från direktverkande el, 8 000 kr om det är fråga om en delkonvertering från direktverkande el. Vid en fullständig konvertering får undantag medges för enstaka otillgängligt installerade elradiatorer. Stöd får även lämnas för installation av skorsten för pannanläggning med 6 000 kr och för ackumulatortank med 6 000 kr. Om konvertering sker till uppvärmning med berg-, ytjord- eller sjövärmepump lämnas även bidrag till installation och anslutning av värmepumpen med 6 000 kr. Förordning (2001:215). 9 § För konvertering som genomförs i flerbostadshus får bidrag lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget, dock högst 20 000 kr per bostadslägenhet eller lokal. Bidrag lämnas endast om bidragsbeloppet överstiger 1 000 kr. Underlag för bidrag till konvertering är materialkostnaden för ett vattenburet eller luftburet distributionssystem, utrustning för värmeackumulering, varmvattenberedare och skorsten. Även kostnader för arbete som utförts av ett fristående företag som har F-skattebevis får ingå i bidragsunderlaget. I underlaget ingår inte bränslelager, värmeproduktionsanläggning eller värmepump. Förordning (2001:215). Förfarandet i bidragsärenden 10 § En ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fastighet som avses med ansökan finns. Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag. Ansökan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter och den utredning som Boverket bestämmer. Förordning (2001:215). 11 § Bidraget betalas ut när åtgärden slutförts. Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare för den fastighet där åtgärderna utförts. Om det hus där åtgärderna utförts ägs av någon annan än fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till ägaren av huset. Den som har ansökt om bidrag skall anses som ägare om inte annat visas. Boverket får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag. Förordning (2001:215). 12 § Om de bidragsberättigande åtgärderna inte slutförts inom den tid som fastställts av länsstyrelsen får utbetalning inte ske och beslutet om bidrag skall återkallas. 13 § Länsstyrelsen får besluta att ett utbetalt bidrag helt eller delvis skall krävas åter om 1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande, 2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bidraget, eller 3. om någon sådan omständighet inträffar som innebär att bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få ha detta kvar. Tillsyn m.m. 14 § Boverket skall utöva tillsyn över bidragsverksamheten. Boverket sköter utbetalning av bidragen. 15 § Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Överklagande 16 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1999:1429 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2000. 2. De upphävda bestämmelserna i 5 och 6 §§ samt 1 och 2 §§ i dess äldre lydelse skall fortfarande tillämpas på ansökningar som kommit in till länsstyrelsen senast den 20 april 1999. 2001:215 Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001. Den nya bestämmelsen i 7 § andra stycket skall dock inte tillämpas på åtgärder som beställts under perioden från den 20 april 1999 till och med den 31 augusti 2001, om ansökan kommit in senast den 31 augusti 2001. 2001:754 Denna förordning träder i kraft den 15 november 2001. För ansökningar som kommit in senast den 31 augusti 2001 och som avser åtgärder som beställts under perioden från den 20 april 1999 till och med den 31 augusti 2001 gäller 7 § andra stycket i sin äldre lydelse och övergångsbestämmelserna till densamma. 2002:1157 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar som inkommit till länsstyrelsen senast den 31 januari 2003.