Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:506 · Visa register
Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1996-05-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:115
Ikraft: 1996-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:62
Upphävd: 2022-03-01
1 § Regeringen får till de kommittéer och organ som anges i 2 § överlåta förvaltningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt operativt program. Uppgifter som får överlåtas får innefatta myndighetsutövning. Lag (2010:115). 2 § Överlåtelse får ske till 1. en övervakningskommitté som är inrättad i enlighet med artikel 63 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999, 2. en sådan gemensam övervakningskommitté som avses i kommissionens förordning (EG) nr 951/2007 av den 9 augusti 2007 om fastställande av tillämpningsbestämmelser för program för gränsöverskridande samarbete som finansieras inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument, 3. ett organ i en annan medlemsstat vilket enligt ett fastställt operativt program för europeiskt territoriellt samarbete ska vara förvaltande eller attesterande myndighet för det programmet i enlighet med artikel 59 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999, 4. ett organ i en annan medlemsstat vilket enligt ett fastställt gemensamt operativt program för gränsöverskridande samarbete ska vara gemensam förvaltande myndighet för det programmet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument och kommissionens förordning (EG) nr 951/2007, 5. en styrkommitté som inrättats för genomförande av ett fastställt operativt program för europeiskt territoriellt samarbete i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006, eller 6. en urvalskommitté som inrättats för att fullgöra uppgifter inom ramen för ett fastställt gemensamt operativt program för gränsöverskridande samarbete i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 951/2007. Lag (2010:115).