Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:810 · Visa register
Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1996-06-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:897
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Riksdagsförvaltningen ska föra ett register (ekonomiska registret) med uppgifter om riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling. Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs enligt denna lag. Lag (2018:240). 1 a § Vid behandling av personuppgifter i det ekonomiska registret kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. Även lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning gäller vid behandling av personuppgifter, om inte annat följer av denna lag. Lag (2018:240). 2 § Vad som sägs i lagen om ledamot gäller även talmannen samt samtliga ersättare som utövar uppdrag som ledamot och som beräknas tjänstgöra under minst tre månader i följd. Lag (2016:1118). 3 § Registrering sker efter anmälan av riksdagsledamot. 4 § En ledamot ska till registret anmäla alla vid anmälningstillfället relevanta uppgifter om sådana förhållanden som anges i 8 §. En ledamot som inte har något sådant åtagande eller intresse som avses i 8 § ska anmäla detta till registret. Lag (2008:38). Ändamål 5 § Riksdagsförvaltningen får behandla personuppgifter i det ekonomiska registret om det är nödvändigt för att ge en samlad information om riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen i den omfattning som är motiverad av ett befogat allmänt intresse. Lag (2018:240). Anmälan 6 § En anmälan enligt 4 § ska göras skriftligen till riksdagens kammarkansli. Anmälan ska göras inom fyra veckor från det att riksdagen sammanträtt första gången efter ett val eller från den senare tidpunkt då uppdraget som riksdagsledamot påbörjades. Lag (2008:38). 7 § Nya registreringspliktiga uppgifter eller ändringar av registrerade uppgifter skall anmälas skriftligen inom fyra veckor efter det att de uppkommit. Lag (2008:38). Registerinnehåll 8 § Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering. För varje ledamot ska följande uppgifter registreras: Art av åtagande eller ekonomiskt Uppgifter som ska intresse registreras 1. Innehav av aktier i ett aktiebolag, Bolagets, föreningens andel i ett handelsbolag eller en eller den utländska ekonomisk förening utom juridiska personens bostadsrättsförening samt andel i en namn. motsvarande utländsk juridisk person, om värdet av aktierna eller andelen beträffande varje bolag eller förening eller motsvarande juridiska person vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Med aktier jämställs sådana finansiella instrument som berättigar till förvärv av aktier. 2. Ägande, helt eller delvis, av Fastighetens beteckning. näringsfastighet enligt 2 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229). 3. Avlönad anställning som inte är Befattningens art och av endast tillfällig karaktär. arbetsgivarens namn. 4. Avtal av ekonomisk karaktär med Avtalets art och tidigare arbetsgivare, såsom avtal arbetsgivarens namn. om löne- eller pensionsförmån eller annan förmån som utgår under tid som omfattas av uppdraget som riksdagsledamot. 5. Avtal av ekonomisk karaktär med Avtalets art och en arbetsgivare eller arbetsgivarens eller uppdragsgivare, även om avtalet uppdragsgivarens namn. får effekt först efter det att uppdraget som riksdagsledamot har upphört. 6. Inkomstbringande självständig Arten av verksamhet verksamhet som bedrivs vid och i förekommande sidan av uppdraget som fall namnet på den riksdagsledamot. juridiska person i vilken verksamheten bedrivs. 7. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art och som revisor i aktiebolag, bolagets, föreningens handelsbolag, ekonomisk förening eller den utländska eller motsvarande utländsk juridiska personens juridisk person. namn. 8. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art och som revisor i en ideell föreningens, förening som har till syfte att stiftelsens eller den främja medlemmarnas ekonomiska utländska juridiska intressen, i en stiftelse som personens namn. bedriver rörelse eller annan ekonomisk verksamhet eller i en motsvarande utländsk juridisk person. 9. Statligt eller kommunalt uppdrag, Uppdragets art och som inte är av endast tillfällig uppdragsgivarens namn. karaktär. 10. Stadigvarande materiell Arten av förmån och förmån samt sekreterar- eller den som har bekostat utredningshjälp som inte har den. betalats av ledamoten själv och som har anknytning till uppdraget som riksdagsledamot. 11. Skulder, borgensåtaganden Arten av skuld eller och andra åtaganden som hänför åtagande och vilken sig till verksamhet eller verksamhet eller vilket ekonomiska intressen enligt intresse enligt 1, 2 1, 2 och 6. Anmälan behöver och 6 som skulden eller endast göras för en skuld åtagandet hänför sig eller ett åtagande som vid till samt borgenärens anmälningstillfället namn. överstiger två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Uppgifterna i registret ska vara offentliga. Lag (2019:897). 9 § För ledamot som har anmält att det inte förekommer någon uppgift att registrera skall registret innehålla en anteckning om det. Lag (2008:38). Underrättelse 10 § Innan anmälda uppgifter får registreras ska i förekommande fall enskilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 8 § andra stycket 3–5, 7, 8, 10 eller 11 ges tillfälle att yttra sig över uppgifter som berör dem. Om ett sådant yttrande innehåller en invändning mot en lämnad uppgift, ska riksdagsledamoten ges tillfälle att ändra eller komplettera sin anmälan. Lag (2016:1118). Tidpunkt för registrering 11 § Uppgifterna i en anmälan skall, om det inte möter hinder på grund av förfarande enligt 10 §, registreras senast tre veckor efter anmälan. Lag (2008:38). Underlåtenhet att göra anmälan 12 § Talmannen ska vid ett kammarsammanträde meddela att en ledamot inte fullgjort skyldigheten att anmäla uppgifter till registret enligt 6 och 7 §§. Lag (2008:38). Sökbegrepp 13 § Som sökbegrepp får användas endast en ledamots namn. Lag (2008:38). Gallring 14 § Uppgifterna ska utgå ur registret när en valperiod har löpt ut. Även uppgifterna om den som under en valperiod lämnar sitt uppdrag ska utgå ur registret. Vid registreringen av förändringar av i registret antecknade förhållanden ska de gamla uppgifterna utgå ur registret. Lag (2008:38). 15 § Uppgifter som har utgått ur registret skall arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). Lag (2008:38). 16 § Har upphävst genom lag (2018:240). Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna lag. Lag (2008:38). Överklagande 17 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2018:240). Övergångsbestämmelser 1996:810 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996. 2. För den vid ikraftträdandet löpande valperioden skall i stället för vad som anges i 6 § en anmälan om registrering göras inom fyra veckor från det att riksdagen sammanträtt första gången under riksmötet 1996/97. 1999:1295 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet. 2008:38 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008. 2. En ledamot som vid ikraftträdandet inte har gjort anmälan till registret ska, i stället för vad som anges i 6 §, göra sådan anmälan inom fyra veckor från ikraftträdandet av denna lag. 2016:1118 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Bestämmelsen i 8 § i den nya lydelsen tillämpas även på skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som har uppkommit före ikraftträdandet. Sådana skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden ska anmälas senast fyra veckor efter ikraftträdandet.