Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:502 · Visa register
Förordning (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1996-05-23
Omtryck: SFS 2002:553
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1327
Ikraft: 1996-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1071
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor. CSN skall även fullgöra uppgifter enligt - förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, och - förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. CSN får vidare mot ersättning åta sig uppdrag av en kommun att sköta utbetalning av introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. CSN ansvarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2001:116). Verksförordningens tillämpning 2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på CSN med undantag av 4 § andra stycket, 13, 21 och 32 §§. Förordning (1998:1638). Internrevision 2 a § CSN skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1327). Myndighetens ledning 3 § CSN:s generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning (2006:1327). Styrelsen 4 § CSN:s styrelse består av en ordförande, generaldirektören och högst nio andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Förordning (1998:1638). Försäkringsrådet 5 § Hos CSN skall det finnas ett försäkringsråd med uppgift att medverka i arbetet med att för de statliga universiteten och högskolorna teckna en kollektiv personskadeförsäkring avseende studenter i Sverige med Kammarkollegiet. Rådet kan också medverka vid en samordning av frivilliga försäkringar för vissa utlandsstuderande som universiteten och högskolorna tecknar med Kammarkollegiet. Rådet består av högst nio personer vilka företräder universitet, högskola och studenter. Minst tre av ledamöterna skall vara företrädare för studenterna. Rådet utser inom sig en av ledamöterna att vara ordförande. Förordning (2000:262). Personalföreträdare 6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på CSN. Styrelsens ansvar och uppgifter 7 § Utöver vad som anges i 11 och 12 §§ verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om 1. årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag, 2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, 3. sådana föreskrifter som är av principiell betydelse eller av särskild vikt, och 4. omprövningar av beslut i studiestödsärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt. Förordning (2006:1327). Ärendenas handläggning 8 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller av personalansvarsnämnden. Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (2002:553). 9 § Vid nämndens huvudkontor skall sådana ärenden om omprövning handläggas som avses i - 16 § förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan, och - 26 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. Förordning (2002:893). 10 § Har upphävts genom förordning (2002:553). Anställningar m.m. 11 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av myndigheten. Förordning (2006:1327). 12 § Har upphävts genom förordning (2002:553). 13 § Ledamöterna i försäkringsrådet utses av styrelsen för en bestämd tid. Förordning (2000:262). Övergångsbestämmelser 2001:433 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395). 2002:893 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.