Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:146 · Visa register
Förordning (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1996-03-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1332
Ikraft: 1996-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:1221
Upphävd: 2006-01-01
Uppgifter 1 § Statens utsädeskontroll utför certifiering av utsäde. Utsädeskontrollen utför också viss kvalitetskontroll i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter2 och rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion3. Utsädeskontrollen är nationell behörig provningsmyndighet med rätt att teckna avtal om teknisk provning enligt rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt4 med Gemenskapens växtsortmyndighet. Innan avtal träffas skall samråd ske med Statens växtsortnämnd. Förordning (2000:1332). 2 § Utsädeskontrollen skall särskilt 1. utföra laboratorieundersökning och annan undersökning i växthus eller på fält av utsädesvarors kvalitet, 2. på begäran utföra certifiering av utsäde samt kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål, 3. utöva tillsyn enligt utsädeslagen (1976:298), 4. utveckla analysmetoder och förbättra möjligheterna att få fram fullgoda utsädesvaror, 5. lämna allmänheten råd om utsäde, 6. följa kontrollverksamheten inom och utom landet samt verka för en enhetlig kontroll, 7. utföra prov med material av växtsorter för vilka det sökts registrering enligt växtförädlarrättslagen (1997:306) eller för vilka det sökts godkännande enligt utsädesförordningen (2000:1330) för intagning i den svenska sortlistan, och 8. utföra prov i enlighet med avtal med Gemenskapens växtsortmyndighet. Förordning (2000:1332). 3 § Bestämmelser om Utsädeskontrollens befogenhet att meddela föreskrifter om avgifter finns i utsädesförordningen (2000:1330) och i växtförädlarrättsförordningen (1997:383). Utsädeskontrollen får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, föreskriva om avgifter också för annan verksamhet enligt 2 § än sådan som omfattas av de i första stycket angivna förordningarna. Förordning (2000:1332). Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Utsädeskontrollen med undantag av 2, 30 och 35 §§. Myndighetens ledning 5 § Utsädeskontrollens direktör är chef för myndigheten. Styrelsen 6 § Direktören är styrelsens ordförande. Personalföreträdare 7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Utsädeskontrollen. Föreskrifter 8 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter för verksamheten vid Utsädeskontrollen. 9 § Styrelsen får överlåta till direktören att besluta föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller av större vikt. Överklagande 10 § Andra beslut av utsädeskontrollen än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos Jordbruksverket, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. Jordbruksverkets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1129). Övergångsbestämmelser 1998:1129 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.