Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1298 · Visa register
Förordning (1996:1298) om aviseringsregister
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1996-12-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:241
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:589
Upphävd: 2001-10-01
1 § För ändamål som avses i 2 § första stycket 1 lagen (1995:743) om aviseringsregister får uppgifter om samtliga i aviseringsregistret registrerade personer lämnas ut (bruttoavisering) till följande myndigheter: Rikspolisstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen, Lantmäteriverket, Vägverket, Centrala studiestödsnämnden, Totalförsvarets pliktverk, kronofogdemyndigheterna. Uppgifter som en myndighet får med stöd av första stycket och som myndigheten inte får registrera skall omedelbart gallras. Förordning (1999:922). 1 a § Aviseringsregistret får användas av Svenska kyrkan för ändamål som avses i 2 § lagen (1995:743) om aviseringsregister. Vad som sägs i 1 § om bruttoavisering gäller även Svenska kyrkan. Förordning (1999:922). 2 § Aviseringsregistret får användas för ändamål som avses i 2 § första stycket 3 lagen (1995:743) om aviseringsregister när uppgifter om en nordisk medborgare som är folkbokförd i Sverige skall lämnas till central registreringsmyndighet för folkbokföring i det nordiska land personen är medborgare i. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatisk databehandling. 3 § Riksskatteverket skall före utgången av varje kalenderår lämna uppgift till en kommun om varje barn i kommunen som under det kommande året fyller sju år och, om kommunen bestämmer det, sex år, och som är upptaget i ett lokalt folkbokföringsregister. Ändras uppgift i aviseringsregistret i fråga om barn som under året fyller lägst sju och, om kommunen bestämmer det, sex år, och högst sexton år, skall Riksskatteverket snarast underrätta kommunen om ändringen. 4 § Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna får ha terminalåtkomst till uppgift som avses i 4 § 5 lagen (1995:743) om aviseringsregister. Skattemyndigheterna får ha terminalåtkomst till uppgift som avses i 4 § 7 och 8 lagen om aviseringsregister. Valmyndigheten får ha terminalåtkomst till uppgift som avses i 4 § 6, 9 och 11 lagen om aviseringsregister. Förordning (2001:241). 4 a § En myndighet får ha terminalåtkomst till uppgift om samordningsnummer om myndigheten har rätt att registrera uppgiften. Förordning (1999:922). 4 b § Svenska kyrkan får ha terminalåtkomst till aviseringsregistret i fråga om uppgift om personnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen. Förordning (1999:922). 5 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om sökbegrepp för aviseringsregistret enligt 7 § andra stycket lagen (1995:743) om aviseringsregister. 6 § Har en svensk medborgare avregistrerats från folkbokföringen som utflyttad skall de uppgifter som avses i 4 § 1-2, 4, 6 och 10 lagen (1995:743) om aviseringsregister bevaras även efter den gallringstid som anges i 8 § tredje stycket samma lag. Uppgifter som avses i 4 § 3 och 12 lagen om aviseringsregister skall bevaras i 10 år efter utgången av det år anmälan enligt 7 kap. 1 och 10 §§ vallagen (1997:157) kom in. Förordning (1997:1001). 7 § Riksskatteverket fastställer avgifter för utnyttjandet av aviseringsregistret. 8 § Avgift skall inte tas ut när uppgifter lämnas ut enligt 2 § första stycket 1 lagen (1995:743) om aviseringsregister till följande myndigheter: Rikspolisstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Totalförsvarets pliktverk, Lantmäteriverket, Statistiska centralbyrån. Bestämmelserna i första stycket gäller inte inhämtande av uppgifter genom terminalåtkomst eller annan direkt åtkomst till aviseringsregistret. 9 § Riksskatteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (1995:743) om aviseringsregister och denna förordning. Övergångsbestämmelser 1996:1298 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Genom förordningen upphävs folkbokföringskungörelsen (1967:495) och Riksskatteverkets instruktion (RSV Ff 1975:1) för kyrkobokföringsinspektörerna. 2. Den upphävda folkbokföringskungörelsen får dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen i länet (personband) som avses i 74 § folkbokföringskungörelsen. Vid utnyttjandet av personbanden skall därvid 7 § lagen (1995:743) om aviseringsregister tillämpas i fråga om beslut om utlämnande som fattats efter den 1 januari 1997.