Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1038 · Visa register
Förordning (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Departement: Justitiedepartementet PP
Utfärdad: 1995-06-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:615
Ikraft: 1995-10-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:55
Upphävd: 2003-04-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning tillämpas på arbetstagare som efter beslut av regeringen har tillträtt sådan anställning som anges i bilaga till förordningen (chefsanställning). 2 § I 9 § 1 anställningsförordningen (1994:373) finns bestämmelser om tidsbegränsning av chefsanställningar. 3 § Pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl. (pensionsplanen) med anslutande bestämmelser (Arbetsgivarverkets cirkulär 1997:A 10) skall tilllämpas på chefsanställningar. Vid avgång från en sådan anställning skall uppdrag som statsråd, anställning som statssekreterare och tidigare anställning med beteckningen p anses motsvara chefsanställning. I 4-16 §§ finns föreskrifter om tillägg till och undantag från pensionsplanen. Förordning (1999:535). Förutsättningar för chefspension 4 § En arbetstagare som omfattas av denna förordning och som har rätt till ålders- eller sjukpension enligt pensionsplanen, har i stället rätt till pension enligt denna förordning (chefspension). 5 § Den som har haft en eller flera chefsanställningar oavbrutet i minst tolv år har rätt till chefspension om han eller hon avgår vid anställningstidens utgång och då har fyllt 60 år. Om anställningstiden löper ut vid 55 års ålder eller senare och anställningen inte blir förnyad av någon annan anledning än att arbetstagaren begär det, har arbetstagaren rätt till chefspension. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren har haft chefsanställning oavbrutet i minst sex år. Vid beräkning av anställningstiden enligt första och andra styckena skall hela den tid räknas bort då arbetstagaren på egen begäran varit tjänstledig, om denna tid sammanlagt är längre än ett år. Avräkning skall dock inte göras för sjukledighet eller ledighet för vård av barn. 6 § Finns det särskilda skäl, kan regeringen besluta om chefspension till den som -- avses i 5 § men som inte fyllt 60 resp. 55 år, -- haft chefsanställning i mindre än tolv men minst sex år, -- haft chefsanställning i minst tolv år men inte i oavbruten följd, eller -- på egen begäran beviljats entledigande före anställningstidens utgång. Utbetalning av chefspension 7 § Chefspension betalas ut från och med dagen efter avgången från chefsanställningen, dock inte för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden. Regeringen kan besluta om någon annan tidpunkt för utbetalningen. Samordning av tjänstepensionsförmåner 8 § Om det finns särskilda skäl, kan regeringen besluta om undantag från samordning av pensionsrätt enligt denna förordning med någon annan tjänstepensionsrätt. Beräkning av chefspension 9 § Vid beräkning av chefspensionen skall de bestämmelser i pensionsplanen tillämpas som gäller vid beräkning av den förmån som chefspensionen trätt i stället för, om inte något annat följer av 10--12 §§. 10 § För tiden före den månad då arbetstagaren fyller 65 år skall hel pension, som inte trätt i stället för en sjukpension, utgöra -- 65 procent av pensionsunderlaget till den del detta svarar mot högst 20 basbelopp och -- 32,5 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 20 men inte 30 basbelopp. För tiden från och med den månad då arbetstagaren fyller 65 år skall hel pension utgöra -- 10 procent av pensionsunderlaget till den del detta svarar mot högst 7,5 basbelopp, -- 65 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 7,5 men inte 20 basbelopp och -- 32,5 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 20 men inte 30 basbelop. 11 § Har arbetstagaren haft chefsanställning i minst tolv år, har han eller hon rätt till hel pension. Har arbetstagaren haft chefsanställning i mindre än tolv år, minskas chefspensionen med 0,625 procent för varje helt fjärdedels år som anställningstiden understiger tolv år, dock med högst 15 procent. Vid tillämpning av första och andra styckena beräknas anställningstiden enligt 5 § tredje stycket. För en militär chefsanställning skall chefspensionen, i stället för att minskas enligt andra stycket, multipliceras med en tjänstetidsfaktor som beräknas enligt gällande pensionsavtal. Detta gäller dock endast om pensionen därigenom blir högre. Regeringen får besluta att chefspensionen inte skall minskas eller minskas med lägre belopp än som följer av andra stycket. 12 § Om denna förordning inte varit tillämplig och arbetstagaren skulle ha haft rätt till ålderspension enligt pensionsplanen, skall chefspensionen fastställas till minst det belopp som ålderspensionen skulle ha uppgått till. Minskning av chefspension 13 § Chefspensionen skall minskas enligt 14 § med inkomst av anställning eller något annat förvärvsarbete som pensionstagaren har för tid som infaller före den månad då pensionstagaren fyller 65 år. Detta gäller dock inte inkomst på vilken löneavdrag med hänsyn till chefspensionen skall göras enligt avtal eller någon annan föreskrift. Med inkomst av anställning och annat förvärvsarbete avses 1. inkomst som är pensionsgrundande enligt 11 kap. 2 och 3 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring, 2. sådan inkomst av anställning utomlands som inte beskattas i Sverige, 3. kompletterande delpension, 4. sådan pension eller livränta som annars inte samordnas med tjänstepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser, eller 5. andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag än som avses i 1--4. 14 § Minskningen beräknas som skillnaden mellan 65 procent av inkomsten och det basbelopp som enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för det år chefspensionen avser. Om chefspensionen är avkortad enligt 11 § andra stycket, avkortas också minskningen på motsvarande sätt. 15 § Pensionstagaren är skyldig att underrätta Statens pensionsverk om sina inkomstförhållanden, när årsinkomsten av anställning eller något annat förvärvsarbete beräknas överstiga ett basbelopp. Förordning (1999:535). Beräkning av kompletterande efterlevandepension 16 § För hel kompletterande efterlevandepension behövs 20 år som kan tillgodoräknas enligt 11 § pensionsplanen. Avgångsvederlag 17 § Om arbetstagarens anställningstid löper ut och chefsanställningen inte blir förnyad av någon annan anledning än att arbetstagaren begär det, skall arbetstagaren ha rätt till avgångsvederlag. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren inte får någon pension. 18 § Avgångsvederlaget betalas i 24 månader, om arbetstagaren har haft chefsanställning i minst sex år. Förordning (1999:535). 19 § Avgångsvederlaget utgörs av den pensionsgrundande lönen i chefsanställningen. Vederlaget betalas ut månadsvis och minskas med sådan inkomst av anställning eller något annat förvärvsarbete som sägs i 13 § andra stycket. 20 § Avgångsvederlag enligt 17-19 §§ skall betalas ut av Statens pensionsverk. Kostnaden för avgångsvederlaget skall belasta det under statsbudgetens utgiftsområde 14 uppförda anslaget D 2 Statliga tjänstepensioner m.m. Förordning (1999:535). 21 § Regeringen kan besluta om andra villkor än som följer av 17--20 §§, om det finns särskilda skäl. Bilaga Förteckning över chefsanställningar som avses i förordningen Chefsanställning Myndighet Generaldirektör Landshövding Överbefälhavare Försvarsmakten Ställföreträdande överbefälhavare Försvarsmakten Chef Försvarshögskolan Generaltulldirektör Tullverket Riksgäldsdirektör Riksgäldskontoret Riksarkivarie Riksarkivet Riksbibliotekarie Kungl. biblioteket Riksantikvarie Riksantikvarieämbetet Överintendent Statens historiska museer Överintendent Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Överintendent Statens sjöhistoriska museer Överintendent Statens försvarshistoriska museer Museichef Naturhistoriska riksmuseet Direktör Statens konstråd Ordförande Statens va-nämnd Ordförande Allmänna reklamationsnämnden Jämställdhetsombudsman Jämställdhetsombudsmannen Barnombudsman Barnombudsmannen Handikappombudsman Handikappombudsmannen Rikspolischef Rikspolisstyrelsen Säkerhetspolischef Säkerhetspolisen Länspolismästare Polismyndigheten i Stockholms län Förvaltningschef Regeringskansliet Förordning (2001:615). Övergångsbestämmelser 1995:1038 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1160) om förordnandepension m. m. De äldre bestämmelserna skall dock tillämpas på den som den 30 september 1995 omfattades av den upphävda förordningen, så länge arbetstagaren i oavbruten följd har sådan chefsanställning. 3. För den som beviljats eller kommer att beviljas pension enligt de äldre bestämmelserna skall gränsbeloppen för reducering och upphörande av pensionen ligga fast i nivån för september 1995 tills de nått samma nivå som enligt de nya bestämmelserna. Därefter tillämpas föreskrifterna i denna förordning. 2003:55 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2003. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m. 3. Bestämmelserna i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m. skall dock fortfarande tillämpas på den som den 31 december 2002 hade sådan chefsanställning som avses i förordningen, om arbetstagaren i oavbruten följd fortsätter sådan anställning. 4. Bestämmelserna i den tidigare upphävda förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m. skall tillämpas på den som enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m. omfattas av den förstnämnda förordningen. 5. Bestämmelserna i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m. skall även tillämpas på den som är född år 1942 eller tidigare oavsett om arbetstagaren har tillträtt en sådan anställning som avses i denna förordning den 1 januari 2003 eller senare. 6. Om en arbetstagare är född år 1943 eller senare och omfattas av förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m. eller av förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m., och i stället önskar omfattas av denna förordning så skall han eller hon anmäla det till Statens pensionsverk senast den 31 december 2003. En sådan anmälan gäller från och med den 1 januari 2003. 7. För den som har beviljats eller kommer att beviljas pension enligt den tidigare upphävda förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m. skall gränsbeloppen för reducering och upphörande av pensionen ligga fast i nivån för september 1995 tills de nått samma nivå som enligt de nya bestämmelserna. Därefter tillämpas föreskrifterna i denna förordning.