Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:949 · Visa register
Förordning (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad: 1994-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1432
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1034
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Handikappombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen. Handikappombudsmannen skall särskilt verka för att ge personer med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande genom att - förebygga och bekämpa diskriminering, - identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhällslivet samt - undanröja hinder för jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionshinder. Förordning (2003:499). 2 § Handikappombudsmannen skall i sin verksamhet bl.a. 1. upprätthålla kontakter med funktionshindrade personer samt med organisationer, företag, universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), landsting, kommuner, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet för likabehandling inom Statens skolverk och organisationer på arbetsmarknaden samt med andra myndigheter och andra aktörer vars verksamhet rör ombudsmannens verksamhet, 2. långsiktigt följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, samt 3. genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra opinionsbildande insatser förmedla den samlade kunskap ombudsmannen får genom sitt bevaknings- och uppföljningsarbete. Förordning (2006:141). 3 § Har upphävts genom förordning (2005:1078). Verksförordningens tillämpning 4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Handikappombudsmannen: 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol, 15 § om revisionsberättelse, 18 § om myndighetens organisation, 24-26 §§ om ärendenas handläggning, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut, och 35 § om överklagande. Förordning (2006:1432). 5 § Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6--9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:622). Ärendenas handläggning 6 § Ärendena avgörs av ombudsmannen. Ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt får dock avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordning eller i särskilda beslut. 6 a § Vitesföreläggande enligt 19 § lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder skall delges arbetsgivaren. Vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Förordning (1999:167). Handikappombudsmannens råd 7 § Enligt lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen biträds ombudsmannen av ett särskilt råd. Ombudsmannen är rådets ordförande. Regeringen utser högst femton andra ledamöter i rådet. Handikappombudsmannen bestämmer i övrigt sin organisation. Förordning (1996:622). Överklagande 8 § Handikappombudsmannens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas. Förordning (2006:1432). Övergångsbestämmelser 1994:949 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1988:1094) med instruktion för Statens handikappråd skall upphöra att gälla. 1995:504 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Verksamhetsberättelse för tiden den 1 juli 1994--den 31 december 1995 skall lämnas senast den 1 april 1996. 2006:1432 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.