Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:7 · Visa register
Förordning (1994:7) om flyttningsbidrag
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1994-01-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1788
Ikraft: 1994-02-15 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:594
Upphävd: 1999-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om -- rätt till ersättning för resa, uppehälle och bohagstransport för den som söker anställning eller skall delta i arbetsmarknadsutbildning på annan ort (respenning), -- bidrag till den som flyttar från hemorten för att arbeta på en annan ort (starthjälp), -- bidrag till arbetsgivare som anställer en medflyttande familjemedlem (medflyttandebidrag), och -- bidrag till den som tar ett arbete som medför långa pendlingsresor (pendlingsstöd). Förordning (1995:730). 1 a § En person får beviljas respenning, starthjälp, medflyttandebidrag eller pendlingsstöd från och med den dag han eller hon fyller 20 år eller då han eller hon har genomgått treårig gymnasieskola. Förordning (1998:1788). Respenning Villkor för respenning 2 § Respenning får lämnas till den som 1. är eller riskerar att bli arbetslös, 2. bedöms inte kunna få arbete i eller nära hemorten, och 3. söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen eller skall delta i arbetsmarknadsutbildning i en ort där sysselsättningen varaktigt är god och som kan antas stadigvarande få arbete i eller nära utbildningsorten efter utbildningens slut. 3 § Den som inte är eller riskerar att bli arbetslös kan få respenning, om han eller hon 1. i avvaktan på en anställning inom ett yrke som motsvarar hans eller hennes utbildning har tagit en annan, tillfällig anställning, eller 2. inför en driftsinskränkning begränsar inskränkningens verkningar genom att flytta. 4 § Respenning får dessutom lämnas till den som har en kvalificerad yrkesutbildning och som har fått anställning i yrket vid ett stöd- berättigat företag i en ort inom stödområde som avses i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller inom område som enligt regeringens beslut skall vara inplacerat i tillfälligt stöd- område, om arbetskraft med sådan utbildning inte kan erhållas i orten. Detsamma gäller den som bor inom stödområde enligt nämnda förordning och som har fått stadigvarande anställning i en annan ort, om flyttningen förbättrar möjligheterna för annan arbetssökande som har svårt att byta bostadsort eller inte kan byta bostadsort att få arbete inom stödområdet. 5 § Respenning får lämnas även vid en arbetstagares och hans eller hennes hushållsmedlemmars återflyttning till hemorten inom ett år från flyttningen till anställningsorten, om 1. arbetstagaren får anställning i hemorten, 2. det finns särskilda skäl för återflyttningen, och 3. arbetstagaren vid flyttningen till anställningsorten har fått respenning och anställningen var avsedd att vara minst sex månader. Förmåner 6 § Respenning utgörs av ersättning för resa, uppehälle och bohagstransport. Förordning (1994:149). 7 § Ersättning för resa och uppehälle får lämnas 1. för arbetssökandens besök i en annan ort, om besöket bedöms nödvändigt för att anställning i den orten skall komma till stånd (sökanderesa), 2. för barn som följer med vid sökanderesa, om barntillsynen inte kan ordnas på något annat lämpligt sätt, 3. för den som tillträder en anställning eller börjar en utbildning i en annan ort än hemorten (tillträdesresa), och 4. för hushållsmedlemmars flyttning till anställningsorten eller utbildningsorten. 8 § Ersättning för arbetstagarens och hans eller hennes hushållsmedlemmars återresa till hemorten får lämnas vid en sådan återflyttning som avses i 5 §. 8 a § Ersättning för bohagstransport får lämnas till den som 1. har fått en anställning som beräknas vara minst sex månader eller en arbetsmarknadsutbildning i en annan ort än hemorten och har fått bostad där, eller 2. uppfyller villkoren i 5 §. Förordning (1994:149). 9 § Ersättning för resa och uppehälle beräknas enligt 18 § förordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m. m. Förordning (1995:730). 10 § Ansökan om respenning skall göras före resan eller flyttningen. En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det finns synnerliga skäl. Förordning (1994:149). Starthjälp 10 a § Starthjälp får lämnas till den som 1. är arbetslös och sökt arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen, och 2. genom arbetsförmedlingen eller på egen hand fått anställning på en ort dit det inte är möjligt att resa dagligen från hemorten. Starthjälp lämnas dock inte om 1. arbetstagaren i den nya anställningen har rätt till traktamente från arbetsgivaren på grund av flyttning i samband med den nya anställningen, 2. anställningen beräknas vara kortare tid än sex månader, eller 3. anställningen är den första efter avslutad utbildning av annat slag än arbetsmarknadsutbildning. Förordning (1998:164). 10 b § Starthjälp lämnas med 10 000 kronor och betalas ut i samband med att anställningen tillträds eller, om ansökan har gjorts efter tillträdet, då ansökan har bifallits. Starthjälp får bara lämnas en gång för varje arbetssökande under en tvåårsperiod. Förordning (1998:164). 10 c § Om arbetstagaren vållar att anställningen upphör inom sex månader skall den del av starthjälpen som hänför sig till den återstående perioden betalas tillbaka. Detsamma gäller om arbetstagaren beviljas ledighet utan ersättning från arbetsgivaren och ledigheten inte beror på sjukdom eller har en annan liknande orsak. Förordning (1995:730). 10 d § En ansökan om starthjälp skall göras innan anställ- ningen tillträds. En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det finns synnerliga skäl. Förordning (1998:164). Medflyttandebidrag 11 § Medflyttandebidrag får lämnas till en arbetsgivare när denne anställer en familjemedlem som flyttar tillsammans med en arbetstagare som tillträder en anställning i en annan ort än hemorten, om 1. familjemedlemmen inte kan få arbete utan att bidrag lämnas, och 2. arbetsplatsen är belägen i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norbottens län eller i Dals Eds, Bengtsfors eller Åmåls kommun i Västra Götalands län, Skinnskattebergs, Fagersta eller Norbergs kommun i Västmanlands län eller Hällefors eller Ljusnarsbergs kommun i Örebro län. Förordning (1997:822). 12 § För att en anställning skall berättiga till bidrag skall den avse minst 6 månader och ha erbjudits genom den offentliga arbetsförmedlingen. 13 § Innan ett ärende om medflyttandebidrag avgörs, skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig. 14 § Bidrag lämnas med 50 procent av den totala lönekostnaden under högst 24 månader. Pendlingsstöd 14 a § Pendlingsstöd får lämnas till den som 1. är arbetslös och sökt arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen, och 2. genom arbetsförmedlingen eller på egen hand fått anställning på en ort dit resekostnaden överstiger den kostnad som lokalt finns för normalt pendlingsavstånd. Pendlingsstöd lämnas dock inte om 1. arbetstagaren i den nya anställningen har rätt till traktamente från arbetsgivaren på grund av flyttning i samband med den nya anställningen, 2. anställningen beräknas vara kortare tid än sex månader, eller 3. anställningen är den första efter avslutad utbildning av annat slag än arbetsmarknadsutbildning. Förordning (1998:164). 14 b § Pendlingsstöd lämnas för de resekostnader som överstiger de kostnader som den arbetslöse normalt skulle ha haft för resor till och från ett arbete inom normalt pendlingsavstånd. Pendlingsstöd lämnas dock med högst 1 200 kronor i månaden för dagpendling. Om avståndet mellan hemorten och anställningsorten är för långt för dagpendling lämnas bidrag med skälig kostnad för två hemresor i månaden. Pendlingsstöd får lämnas under högst sex månader och endast en gång för varje arbetssökande under en tvåårsperiod. Förordning (1996:1106). 14 c § En ansökan om pendlingsstöd skall göras innan anställningen tillträds. En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det finns synnerliga skäl. Förordning (1998:164). Gemensamma bestämmelser 15 § Bestämmelser om hur ärenden skall handläggas m. m. finns i 19 och 21--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Bestämmelserna gäller när denna förordning tillämpas. För medflyttandebidraget gäller dessutom 20 § nämnda förordning. 16 § Respenning, starthjälp, medflyttandebidrag och pendlingsstöd får inte lämnas, om anställningen på den nya orten kan anses som en flyttning mellan arbetsplatser inom samma företag. Förordning (1995:730). 17 § Vid tillämpningen av denna förordning anses risk för arbetskonflikt vid en arbetsplats inte innebära risk för arbetslöshet. Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på respenning, starthjälp och pendlingsstöd. Detta gäller dock inte bidrag som har beviljats före konfliktens utbrott eller sökts före varsel om konflikten och bidrag som i annat fall uppenbarligen skulle ha lämnats, även om konflikten inte inträffat. Förordning (1995:730). Övergångsbestämmelser 1994:7 Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1994, då förordningen (1987:407) om flyttningsbidrag m. m. skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om bidrag som har sökts före ikraftträdandet. 1994:149 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994. De nya bestämmelserna tillämpas dock på bidrag som har sökts från och med den 15 februari 1994. 1996:1106 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om bidrag som beviljats före ikraftträdandet.