Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:686 · Visa register
Lag (1994:686) om försöksverksamhet med medborgarkontor
Departement: Inrikesdepartementet KONS
Utfärdad: 1994-06-09
Ikraft: 1994-07-01
Tidsbegränsad: 1999-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:297
Upphävd: 1997-07-01
Avtal med myndigheter m. fl. 1 § En kommun får träffa avtal med en statlig myndighet, en allmän försäkringskassa eller ett landsting om att åt dessa utföra sådana förvaltningsuppgifter som inte innebär myndighetsutövning. Av kommunallagen (1991:900) följer att en kommun får träffa avtal med enskilda om att åt dessa utföra sådana uppgifter som det är av allmänt intresse för kommunmedlemmarna att kommunen utför. Avtalets form och godkännande 2 § Ett avtal som avses i 1 § första stycket skall vara skriftligt. Det får inte träffas för längre tid än till och med utgången av juni 1999. Avtalet skall godkännas av regeringen och får inte tillämpas innan dess. Detsamma gäller ändringar av avtalet. Verksamhetsredovisning 3 § En kommun och den som kommunen har träffat avtal med enligt 1 § första stycket skall skriftligen senast den 1 mars varje år gemensamt redovisa för regeringen hur den avtalade verksamheten har bedrivits under det närmast föregående kalenderåret. Återkallande av godkännande m. m. 4 § Regeringen får återkalla ett godkännande enligt 2 § andra stycket, om ändrade förhållanden kräver det eller om det finns andra särskilda skäl för det. Avtalet skall därvid upphöra att gälla den dag som regeringen bestämmer. 5 § Om en kommun och den som kommunen har träffat avtal med enligt 1 § första stycket har kommit överens om att avtalet skall upphöra att gälla i förtid, skall parterna genast underrätta regeringen om det.