Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:572 · Visa register
Förordning (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad: 1994-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:349
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:1032
Upphävd: 2006-01-01
Uppgifter 1 § Brottsoffermyndigheten har till uppgift att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. 2 § Brottsoffermyndigheten skall särskilt 1. pröva ärenden om brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen (1978: 413), 2. pröva frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen (1994: 419) om brottsofferfond och förordningen (1994: 426) om brottsofferfond, 3. genom information verka för att berörda får kännedom om möjligheterna till brottsskadeersättning och till bidrag från brottsofferfonden, 4. företräda staten vid och utanför domstol i fråga om fordringar som avses i 17 § brottsskadelagen. Förordning (1995:349). Verksförordningens tillämpning 3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Brottsoffermyndigheten med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13 och 19--22 §§. Myndighetens ledning 4 § Brottsoffermyndighetens generaldirektör är chef för myndigheten. Nämnden för ärenden om brottsskadeersättning 5 § Vid Brottsoffermyndigheten finns en nämnd för prövning av vissa ärenden om brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen (1978:413). Förordning (1995:349). 6 § Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden skall finnas en ersättare. Enligt 13 § andra stycket brottsskadelagen (1978:413) skall ordföranden och vice ordförandena i nämnden vara lagfarna och erfarna i domarvärv. Nämnden utses av regeringen för en bestämd tid. 7 § Nämnden är beslutför med fyra ledamöter. Av dessa skall ordföranden eller en av de båda vice ordförandena samt två andra ledamöter eller ersättare för dem vara närvarande. Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning skall föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål tillämpas. Ordföranden skall dock säga sin mening först. Rådet för frågor om bidrag från brottsofferfonden 8 § Vid Brottsoffermyndigheten finns ett råd för prövning av frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen (1994: 419) om brottsofferfond och förordningen (1994: 426) om brottsofferfond. Rådet består av generaldirektören som ordförande och fem andra ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid. Rådet är beslutsmässigt med ordföranden och tre andra ledamöter. Förordning (1995:349). Ärendenas handläggning 9 § Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av nämnden eller rådet. Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall gå till skall anges i en arbetsordning eller i särskilda beslut. Förordning (1995:349). Personalföreträdare 10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Brottsoffermyndigheten. Anställning av personal 11 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Övrig personal anställs av Brottsoffermyndigheten.