Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:224 · Visa register
Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1994-04-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:330
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
1 § Denna förordning gäller vid återbetalning av skatt enligt 1. 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 2. 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), 3. 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, 4. 12 kap. 10 § lagen (2022:155) om tobaksskatt, 5. 12 kap. 10 § lagen (2022:156) om alkoholskatt, och 6. 14 kap. 59-67 §§ mervärdesskattelagen (2023:200). Förordning (2023:330). 2 § Ansökan om återbetalning av skatt ska, om inte annat följer av 3 §, göras skriftligen av chefen för beskickningen eller konsulatet eller av den som i Sverige får företräda den internationella organisationen eller av den som i övrigt är berättigad till återbetalning. En särskild ansökan ska ges in för beskickningen, konsulatet, organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning. En särskild ansökan ska även ges in för varje fysisk person som är berättigad till återbetalning. Ansökan ska ges in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal. Ansökan ska vara åtföljd av en faktura. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett år före den dag då ansökan gavs in, om inte sökanden har hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en faktura som är betald tidigare. Fakturan ska för mervärdesskatt vara en sådan faktura som avses i 2 kap. 9 § mervärdesskattelagen (2023:200). För övriga skatter ska fakturan innehålla uppgifter om säljarens och köparens namn och adress, dagen för leveransen eller tillhandahållandet, priset, i förekommande fall varans volym eller vikt och, om inköpet avser bensin eller motorbrännolja, fordonets registreringsnummer. Förordning (2023:330). 3 § Ansökan om återbetalning av skatt enligt 14 kap. 59 § mervärdesskattelagen (2023:200) ska göras skriftligen av den som är berättigad till återbetalningen. Ansökan ska vara åtföljd av en sådan faktura som avses i 2 kap. 9 § mervärdesskattelagen. Förordning (2023:330). 3 a § Om den rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt som avses i 64 kap. 6 § första meningen skatteförfarandelagen (2011:1244) förutsätter att förvärvet uppgår till ett betydande belopp eller om det finns ett motsvarande sådant krav utan någon beloppsmässig precisering, får återbetalning ske endast om den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår till minst 1 500 kronor. Förordning (2011:1448). 4 § Beslut om sådan återbetalning av skatt som avses i 2 § meddelas för kalenderkvartal. 4 a § Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska på begäran av en sådan utländsk beskickning m.m. som avses i de i 1 § angivna bestämmelserna och som avser att förvärva varor eller tjänster i ett annat EU-land, utfärda intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt. Av intyget ska det framgå om organet eller personen skulle haft rätt till återbetalning av skatt, om de varor eller tjänster som begäran avser hade förvärvats i Sverige. Om det behövs för bedömningen av rätten till återbetalning, ska Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) hämta in uppgifter från Skatteverket. Ett sådant intyg som avses i första stycket ska på begäran utfärdas även för den som avser att förvärva ett motorfordon från ett annat EU-land, om motsvarande förvärv i Sverige skulle kunna ske genom en leverans som undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 78 § mervärdesskattelagen (2023:200). Formulär för intyg enligt första och andra styckena ska motsvara det formulär som har fastställts genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Under förutsättning att betydande inköp görs av varor eller tjänster som är avsedda för officiellt bruk för ett sådant internationellt organ som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ge organet dispens från det krav på att ett sådant intyg som avses i första stycket ska utfärdas med stämpel som finns i artikel 51.2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Förordning (2023:330). 5 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2003:1139). Övergångsbestämmelser 1994:224 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall, förordningen (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m. m. och förordningen (1986:77) om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands skall upphöra att gälla. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 1994:1783 Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 1995:623 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas från och med den 1 januari 1995. 2003:1139 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 2. För ansökningar om återbetalning av skatt som avser förvärv som gjorts före ikraftträdandet gäller 2 och 3 §§ i sin äldre lydelse. 2011:1448 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om återbetalning av skatt som avser förvärv som gjorts före ikraftträdandet. 2015:894 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2022:312 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2023:330 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.