Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:2035 · Visa register
Förordning (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen
Departement: Statsrådsberedningen
Utfärdad: 1994-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:963
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förordningens tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns föreskrifter som ger statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen i uppgift att inom sina verksamhetsområden utöva befogenheter och uppfylla skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Underrättelser om införlivande av EG-rättsakter 2 § Myndigheter som inom sina verksamhetsområden införlivar rättsakter som beslutats av Europeiska gemenskaperna skall underrätta regeringen om de föreskrifter som de har meddelat för att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt sådana rättsakter. Underrättelse skall lämnas till regeringen också i de fall då redan meddelade föreskrifter motsvarar gjorda åtaganden enligt sådana rättsakter. Underrättelse skall lämnas utan dröjsmål och innehålla uppgift om 1. titeln på rättsakten, och 2. hur rättsakten i fråga har införlivats genom myndighetens föreskrifter, artikel för artikel, där så är lämpligt. Till underrättelsen skall fogas de föreskrifter som avses i första och andra styckena. Myndigheternas åtgärder 3 § Om inte annat föreskrivits i lag eller förordning eller framgår av 2 § eller 4--6 §§, skall myndigheter som inom sina verksamhetsområden införlivar direktiv, i den utsträckning som följer av direktiven, 1. lämna uppgifter till EG-kommissionen, 2. lämna uppgifter till andra medlemsstater, 3. offentliggöra vissa uppgifter om sakförhållanden, förfaranden eller liknande, och 4. i övrigt utöva de befogenheter och uppfylla de skyldigheter som gäller för Sverige som medlemsstat, i den omfattning befogenheterna eller skyldigheterna innebär samråd, rapporteringsskyldighet, anmälningsskyldighet, lämnande eller mottagande av uppgifter eller liknande förfaranden. 4 § Om en myndighet, med stöd av lag eller någon annan författning som har meddelats för att uppfylla skyldigheter i rättsakter som beslutats av Europeiska gemenskaperna, meddelar förbud, beslutar om begränsningar eller återkallelse av produkter från marknaden eller vidtar åtgärder med detta syfte, skall myndigheten lämna uppgifter om detta i den omfattning och till de mottagare som avses i 3 §. Detsamma gäller motsvarande åtgärder i fråga om verksamheter. Kopia av sådana underrättelser skall lämnas till regeringen. 5 § Om en myndighet lyder under en annan myndighet, skall skyldigheter enligt 2--4 §§ fullgöras i förhållande till denna som i sin tur skall fullgöra de skyldigheter som följer av de föreskrifterna. Samordnande myndigheter 6 § Om det för en rättsakt angetts en samordnande myndighet i bilaga till denna förordning, skall de skyldigheter för myndigheter som följer av 2--5 §§ fullgöras i förhållande till den samordnande myndigheten som i sin tur skall fullgöra de skyldigheter som följer av de föreskrifterna. Handläggning 7 § Utom i fall som avses i 2 § skall underrättelser, anmälningar och annan information som ställs till EG-kommissionen lämnas till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Kopia av sådana handlingar skall lämnas till regeringen. Vad som sägs i första stycket gäller oavsett om uppgiftsskyldigheten följer av denna förordning eller någon annan författning. Första stycket gäller inte Konkurrensverket vid tillämpning av konkurrensreglerna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen. Underrättelser och annan information som avses i första stycket bör lämnas på svenska. Övergångsbestämmelser 1994:2035 1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet. 3. Föreskrifterna i 2 § skall inte tillämpas i de fall då myndigheter redan lämnat underrättelser till regeringen för de direktiv som omfattas av EES-avtalet och som införlivats före denna förordnings ikraftträdande. Bilaga Samordnande myndigheter enligt 6 § för rättsakter som beslutats av Europeiska gemenskaperna Arbetsmiljöverket Rådets direktiv 73/361/EEG av den 19 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokar, Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare, Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem, Rådets direktiv 77/311/EEG av den 29 mars 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bullernivå på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer, Rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning, Rådets direktiv 84/525/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål, Rådets direktiv 84/526/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor, Rådets direktiv 84/527/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål, Rådets direktiv 84/528/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hantering, Rådets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustning, Rådets direktiv 84/533/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kompressorer, Rådets direktiv 84/534/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå för tornkranar, Rådets direktiv 84/535/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos svetsgeneratorer, Rådets direktiv 84/536/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer, Rådets direktiv 84/537/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för maskindrivna handhållna betongspett och mejselhammare, Rådets direktiv 84/538/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemesstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för gräsklippare, Rådets direktiv 86/295/EEG av den 26 maj 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om överrullningsskydd (ROPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner, Rådets direktiv 86/296/EEG av den 26 maj 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddanordningar mot fallande föremål (FOPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner, Rådets direktiv 86/662/EEG av den 22 december 1986 om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lingrävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare, Rådets direktiv 86/663/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlemesstaternas lagstiftning om motordrivna industritruckar, Rådets direktiv 87/404/EEG av den 25 juni 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om enkla tryckkärl, Rådets direktiv 89/392/EEG av den 14 juni 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner, Rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, Rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning, Elsäkerhetsverket Rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet, Boverket Rådets direktiv 84/529/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissar. Statens naturvårdsverk Rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall, ändrat genom rådets direktiv 94/31/EG Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer. Förordning (1996:1085).