Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1668 · Visa register
Förordning (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1994-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:897
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:567
Upphävd: 2002-07-01
Inledande bestämmelse 1 § "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) anges i denna förordning som Förbundsrepubliken Jugoslavien. Förordning (1995:1272). Behöriga myndigheter 2 § Regeringen prövar frågor om tillstånd att leverera eller sälja utrustning till Förbundsrepubliken Jugoslavien enligt rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien. Förordning (2000:897). 2 a § har upphävts genom förordning (2000:897). 3 § har upphävts genom förordning (2000:897). 3 a § har upphävts genom förordning (2000:752). Förbud mot förfogande över penningmedel 4 § Penningmedel som tillhör Förbundsrepubliken Jugoslavien eller en juridisk person som ägs eller kontrolleras av Förbundsrepubliken Jugoslavien får inte betalas ut. Inte heller får penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som tillhör någon enligt första meningen överlåtas, pantsättas eller förfogas över på annat sätt. Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första stycket. Förbuden i första och andra styckena gäller inte penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som har tagits emot eller uppkommit efter den 21 november 1995. Förordning (1996:17). 5 § har upphävts genom förordning (1995:1272). Gemensamma bestämmelser 6 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 4 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a § första och andra stycket den balken. Förordning (1995:1272). 7 § har upphävts genom förordning (1995:1272). Övergångsbestämmelser 1995:1272 1. Denna förordning träder i kraft den 11 december 1995. 2. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 22 november 1995. 3. De upphävda paragraferna skall inte tillämpas för tid från och med den 22 november 1995. 1996:17 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996. 2. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 22 november 1995.