Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1552 · Visa register
Lag (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
Departement: Finansdepartementet S7
Utfärdad: 1994-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:427
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:281
Upphävd: 2001-01-01 överg.best.
1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om fastställande av åtgärder för att förbjuda övergång till fri omsättning, export, återexport eller införsel under suspensivt arrangemang av förfalskade varor eller piratkopior, nedan kallad EG-förordningen. Lag (1995:763). 2 § Tullverket är behörig myndighet enligt artikel 3 i EG-förordningen. Tullverket skall, om det behövs, samråda med andra myndigheter. Lag (1999:427). 3 § Varor som kvarhålls av Tullverket skall förvaras på betryggande sätt. Förvaringen skall ske på sökandens bekostnad. När lagakraftvunnet beslut om förstöring av eller annan åtgärd med de berörda varorna föreligger, har sökanden rätt till ersättning för dessa kostnader från den eller dem som beslutet gått emot. Kan kravet riktas mot mer än en person har dessa ett solidariskt ansvar. Lag (1999:427). 4 § Har Tullverket uppskjutit frigörandet av eller kvarhållit varor med stöd av artikel 6 i EG-förordningen skall verket till rättighetsinnehavaren lämna ut namn- och adressuppgifter, i enlighet med vad som framgår av artikel 6.1, om rättighetsinnehavaren begär det. Om varorna befunnits vara varumärkesförfalskade eller pirattillverkade gäller en vidare uppgiftsskyldighet enligt artikel 8.3. Vem som är rättighetsinnehavare framgår av artikel 1.2 c. Frågan om ett rättighetsintrång skett och hur det skall förfaras med varorna i sådant fall prövas av behörig domstol. Domstolen får meddela interimistiskt beslut om att kvarhållandet skall upphöra. Tullverket skall verkställa lagakraftvunna beslut från domstolen om frigörande, ändring eller förstöring av varorna. Om beslutet innebär att varorna skall ändras, skall ändringen bekostas av den som har rätten till varorna. Lag (1999:427). 5 § Regeringen får föreskriva att avgift skall tas ut för ansökan enligt artikel 3 i EG-förordningen. Tullverket kan kräva att sökanden ställer säkerhet för förvaringskostnaden enligt 3 §. Lag (1999:427). 6 § Generaltullstyrelsens beslut enligt artikel 3 i EG-förordningen och enligt 5 § andra stycket denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Övergångsbestämmelser 2000:1281 Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om 1. varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till fri omsättning före ikraftträdandet och 2. ansökningar enligt artikel 3 i förordningen (EG) nr 3295/94 som inkommit till Tullverket före ikraftträdandet.