Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1067 · Visa register
Förordning (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1993-09-23
Omtryck: 2007:360
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1376
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:363
Upphävd: 2016-06-01
Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för utrustning. Förordningen tillämpas inte på materiel som är krigsmateriel enligt förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Förordning (2007:360). 2 § I denna förordning avses med apparat: en färdigställd anordning eller en kombination av sådana anordningar som tillhandahålls som en funktionell enhet och är avsedd för en slutanvändare och som kan alstra elektromagnetiska störningar, eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): en utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning, elektromagnetisk störning: elektromagnetiskt fenomen som kan försämra funktionen hos en utrustning, till exempel elektromagnetiskt brus, en oönskad signal eller en förändring i själva överföringsmediet, fast installation: en särskild kombination av olika apparater och eventuella andra anordningar som är monterade på en i förhand bestämd plats och avsedda för permanent användning där, slutanvändare: den som brukar en apparat, tålighet: en utrustnings förmåga att fungera som avsett utan försämring i närvaro av elektromagnetisk störning, utrustning: både apparater och fasta installationer. Förordning (2007:360) 3 § Med en apparat likställs - en komponent eller en sammansatt inbyggnadsdel som tillhandahålls för att monteras in i en apparat av en slutanvändare och som kan alstra elektromagnetiska störningar, eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar, och - en kombination av apparater och eventuella andra anordningar som är avsedda att flyttas och användas på olika platser (rörlig installation). Förordning (2007:360). 3 a § Vad som i denna förordning föreskrivs om utrustning skall i tillämpliga delar gälla även för anordningar som inte tillhandahålls på marknaden men som är avsedda att tas i bruk och som kan alstra elektromagnetiska störningar, eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar. Förordning (2007:360). Skyddskrav 4 § Utrustning skall med hänsyn till tillämpbar teknik vara konstruerad och tillverkad så att 1. den inte alstrar en elektromagnetisk störning som överskrider den nivå över vilken radio- eller teleutrustning eller annan utrustning inte kan fungera som avsett, och 2. den har en sådan tålighet mot elektromagnetisk störning att den elektromagnetiska strålning som kan förväntas vid avsedd användning inte medför att dess funktion försämras i en oacceptabel utsträckning. En fast installation skall dessutom installeras enligt god branschpraxis och i enlighet med information om hur de ingående komponenterna är avsedda att användas för att uppfylla skyddskraven. Förordning (2007:360). Marknadstillträde m.m. 5 § Utrustning får släppas ut på marknaden eller tas i bruk endast om den uppfyller 1. skyddskraven enligt 4 §, när den är korrekt installerad och underhållen samt används för avsedda ändamål, och 2. andra bestämmelser som har meddelats i eller med stöd av denna förordning. Förordning (2007:360). 6 § Utrustning som är konstruerad och tillverkad samt installerad på föreskrivet sätt får inte ändras av användaren så att den inte längre uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. Förordning (2007:360). Användning av utrustning 7 § Utrustning får bara användas så att den fungerar tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning och inte orsakar oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning. Förordning (2007:360). Undantag från krav på elektromagnetisk kompatibilitet 8 § Elsäkerhetsverket får i fråga om anordningar som avses i 3 a § i det enskilda fallet besluta om undantag från skyddskraven och från vad som i 7 § anges om användning av utrustning, om det inte medför oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning. Förordning (2007:360). Bemyndiganden 9 § Elsäkerhetsverket får meddela 1. närmare föreskrifter om skyddskraven enligt 4 §, 2. föreskrifter om dokumentation av god branschpraxis vid installation av fasta installationer, 3. föreskrifter om kontroll och märkning av utrustning i fråga om dess elektromagnetiska kompatibilitet, 4. föreskrifter om information som skall följa med utrustning och som avser uppgifter a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och 5. föreskrifter som avses i 3 § lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet, om ersättning för kostnader för kontroll av utrustning. Förordning (2007:360). 10 § Vad som föreskrivs i 8 och 9 §§ om rätt för Elsäkerhetsverket att besluta om undantag från skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet och att meddela föreskrifter ska i stället gälla Transportstyrelsen i fråga om 1. motorfordon, 2. släpvagnar till motorfordon, 3. traktorer, och 4. komponenter som är avsedda för eftermontering i motorfordon och av betydelse för den direkta kontrollen över fordonet (immunitetsrelaterade funktioner). Förordning (2009:1376). 11 § Har upphävts genom förordning (2007:360). 11 a § Ny beteckning 10 § genom förordning (2007:360). Tillsyn 12 § Tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter meddelade med stöd av förordningen utövas av 1. Post- och telestyrelsen, i fråga om radio- och teleterminalutrustning som avses i 2 § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning, 2. Transportstyrelsen, i fråga om utrustning som avses i 10 §, och 3. Elsäkerhetsverket, i fråga om övrig utrustning. I fråga om användningen av annan utrustning än den som avses i första stycket 1 hos Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut gäller dock att tillsynen utövas av Försvarets materielverk. Förordning (2009:1376). Övergångsbestämmelser 2007:360 1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2007. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utrustning som släpps ut på marknaden före den 20 juli 2009.