Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:555 · Visa register
Förordning (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1993-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1161
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1879
Upphävd: 2011-01-15
1 § Statligt stöd till skogsbruket får lämnas enligt denna förordning i form av 1. statsbidrag till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder, 2. statsbidrag till anläggning och vård av ädellövskog. 2 § Bidrag får lämnas till 1. natur- och kulturmiljövårdsåtgärder som går utöver skogsvårdslagens krav, 2. skogsodling med lövskog som är av värde för natur- och kulturmiljövården på mark som tagits ur jordbruksproduktion. Bidrag lämnas med högst ett belopp som motsvarar 70 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. 3 § Bidrag till anläggning och vård av ädellövskog får lämnas till 1. fullständiga åtgärder för anläggning av ädellövskog med högst 80 procent av den godkända kostnaden för åtgärden, 2. röjning av plantskog eller ungskog med högst 60 procent av den godkända kostnaden för åtgärden, 3. sådan utsyning av ädellövskog som utförs av Skogsstyrelsen med ett belopp motsvarande styrelsens hela kostnad för åtgärden, 4. sådan rådgivning angående skötsel av ädellövskog som lämnas av Skogsstyrelsen med ett belopp motsvarande styrelsens hela kostnad för åtgärden. Förordning (2005:1161). 4 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Skogsstyrelsen. Vid prövningen skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen. Förordning (2005:1151). 5 § Ett beslut att bevilja bidrag skall förenas med villkor om att sökanden 1. inom viss tid utför det arbete som avses med bidraget, 2. underkastar sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som Skogsstyrelsen bestämmer, 3. följer de villkor och föreskrifter i övrigt som Skogsstyrelsen bestämmer. Förordning (2005:1161). 6 § För bidrag enligt denna förordning gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§. 7 § Kalkning av skogsmark utförs inom ramen för en försöksverksamhet som leds av Skogsstyrelsen. Som villkor gäller att berörd markägare svarar för 20 procent av den beräknade kostnaden för kalkningen. Frågor om kalkning av skogsmark prövas av Skogsstyrelsen. Förordning (2005:1161). 8 § Skogsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2005:1161). Skogsstyrelsens beslut får inte överklagas. 9 § Ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning meddelas av Skogsstyrelsen. Övergångsbestämmelser 1993:555 1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 § 2 och 3 § den 1 januari 1994, och i övrigt den 1 juli 1993. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före den 1 juli 1993. 2005:1161 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.