Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:678 · Visa register
Förordning (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag
Departement: Finansdepartementet KA
Utfärdad: 1992-06-11
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1646
Upphävd: 1996-01-01 överg.best.
1 § Ett landsting skall enligt 6 § lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag ti ll landsting få skatteutjämningsbidrag om det egna skatteunderlaget understiger det garanterade skatteunderlaget. Bidraget motsvara r tillskottet av skatteunderlag multiplicerat med den för landstinget fastställda skattesatsen för bidragsåret i den mån denna inte öv erstiger följande antal kronor per skattekrona. Landsting Krona per skattekrona Stockholms läns 10,44 Uppsala läns 11,30 Södermanlands läns 10,83 Östergötlands läns 10,15 Jönköpings läns 11,50 Kronobergs läns 10,75 Kalmar läns 10,80 Blekinge läns 11,55 Kristianstads läns 11,20 Malmöhus läns 11,05 Hallands läns 9,95 Göteborgs och Bohus läns 9,73 Älvsborgs läns 10,65 Skaraborgs läns 10,80 Värmlands läns 10,45 Örebros läns 10,07 Västmanlands läns 10,60 Kopparbergs läns 9,57 Gävleborgs läns 10,01 Västernorrlands läns 10,45 Jämtlands läns 10,95 Västerbottens läns 10,85 Norrbottens läns 10,15 För en kommun som inte ingår i ett landsting motsvarar bidraget tillskottet av skatteunderlag multiplicerat med skattesatsen för bidragsåret i den mån denna inte överstiger 11 kronor 20 öre per skattekrona. Om en sådan kommuns skattesats understiger 28 kronor 60 öre per skattekrona skall dock den högsta tillåtna skattesatsen 11 kro nor 20 öre per skattekrona minskas med 39 procent av skillnaden mellan 28 kronor 60 öre per skattekrona och kommunens skattesats. Förordning (1994:1992). 2 § En kommun kan få statligt utjämningsbidrag enligt lagen (1992:670) om statli gt utjämningsbidrag till kommuner. Vid beräkning av det statliga utjämningsbidraget skall följande länsvisa enhetliga skattesatse r tillämpas. Län Kommuner Krona per skattekrona Stockholms Samtliga 18,11 Uppsala Samtliga 17,29 Södermanlands Samtliga 17,74 Östergötlands Samtliga 18,38 Jönköpings Samtliga 17,10 Kronobergs Samtliga 17,81 Kalmar Samtliga 17,77 Blekinge Samtliga 17,05 Kristianstads Samtliga 17,39 Malmöhus Samtliga utom Malmö 17,53 Hallands Samtliga 18,57 Göteborgs och Bohus Samtliga utom Göteborg 18,78 Älvsborgs Samtliga 17,91 Skaraborgs Samtliga 17,77 Värmlands Samtliga 18,10 Örebro Samtliga 18,46 Västmanlands Samtliga 17,96 Kopparbergs Samtliga 18,93 Gävleborgs Samtliga 18,52 Västernorrlands Samtliga 18,10 Jämtlands Samtliga 17,62 Västerbottens Samtliga 17,72 Norrbottens Samtliga 18,38 För en kommun som inte ingår i ett landsting är den enhetliga skattesatsen 17 kr onor 39 öre per skattekrona. Förordning (1994:1992). Övergångsbestämmelser 1992:678 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1993. 1992:1266 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1993. 1993:1364 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1994. 1994:1992 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången i fråga om 1 § för bidragsåret 1995 och i fråga om 2 § för bidragsåret 1996. 1995:1646 Förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996.