Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:391 · Visa register
Förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1992-04-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:131
Ikraft: 1992-07-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning meddelas föreskrifter för förberedelse för förfogande enligt förfogandelagen (1978:262) över mark, byggnader, fartyg, luftfartyg, fordon, radioanläggningar och hundar som myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter under sådana förhållanden som avses i 1 § eller 2 § första stycket förfogandelagen. Förfogandet skall förberedas i fred genom uttagning av egendom som kommer att behövas. 2 § En myndighet för vars verksamhet förfogande förbereds kallas behovsmyndighet. De centrala förvaltningsmyndigheterna är behovsmyndigheter. Förordning (1994:396). 3 § En myndighet som beslutar om uttagning av egendom kallas uttagningsmyndighet. 4 § En myndighet som kommer att ha behov av sådan egendom som sägs i 1 § första stycket skall, utom i sådana fall som avses i 19 §, anmäla behovet till uttagningsmyndigheten. 5 § Till grund för uttagning av egendom skall för försvarsmaktens del ligga dess mobiliserings- och krigsunderhållstjänstplaner samt för totalförsvaret i övrigt planer som, utom i sådana fall som avses i 19 §, fastställs av behovsmyndigheterna. 6 § I beslut om uttagning av egendom skall det anges för vilken tid beslutet gäller. 7 § En myndighet som beslutat om uttagning av egendom eller om ändring eller upphävande av en sådan åtgärd skall snarast underrätta ägaren eller innehavaren av den egendom som omfattas av åtgärden om beslutet och om hans skyldigheter på grund av detta. 8 § En uttagningsmyndighet får besluta om besiktning av egendom som kan komma i fråga för uttagning eller som har uttagits, dock inte av fartyg. Om rätt för en behovsmyndighet att besluta om besiktning finns bestämmelser i 14 och 22 §§. 9 § Uppgifter som avses i 48 § första stycket förfogandelagen (1978:262) får infordras av uttagnings- eller behovsmyndigheten. 10 § En uttagningsmyndighet skall föra register över uttagen egendom och egendomens ägare. I den mån det behövs skall uttagningsmyndigheten dessutom föra förteckning över egendom som är lämplig för uttagning men som inte har uttagits. Uttagningsmyndigheten skall underrätta berörda behovsmyndigheter när egendom tas upp i eller avförs ur registret enligt första stycket. Uttagning av mark och byggnader 11 § Uttagningsmyndighet för mark och byggnader är länsstyrelsen i det län där den fastighet är belägen i vilken marken ingår eller på vilken byggnaden ligger. Uttagning av fartyg 12 § Uttagningsmyndighet för fartyg är Försvarsmakten. Försvarsmakten skall ta ut lämpliga fartyg efter hörande av Sjöfartsverket samt företrädare för handelstonnaget och yrkesfisket. Förordning (2003:175). 13 § Andra behovsmyndigheter än Försvarsmakten skall föreslå Försvarsmakten vilka fartyg som bör tas ut. Om det kan ske, skall därvid för varje fartyg anges avsett ändamål, tid under vilken fartyget beräknas komma att behövas och de förhållanden i övrigt som har betydelse för uttagningen. Förordning (2003:175). 14 § En behovsmyndighet får besluta om besiktning av fartyg som kan komma i fråga för uttagning eller som har uttagits för myndighetens räkning. Vid besiktning av skepp skall företrädare för det sjöfartsinspektionsområde där besiktningen äger rum beredas tillfälle att närvara. Förordning (2003:175). Uttagning av luftfartyg 15 § Uttagningsmyndighet för luftfartyg är Transportstyrelsen. Förordning (2004:1121). 16 § Transportstyrelsen ska ta ut lämpliga luftfartyg efter hörande av Försvarsmakten. Förordning (2008:1089). Uttagning av fordon 17 § Uttagningsmyndighet för fordon är Försvarsmakten. Förordning (1998:2). 18 § Försvarsmakten ska ta ut lämpliga spårbundna och andra fordon efter hörande av Trafikverket. Förordning (2010:131). 19 § Andra behovsmyndigheter än Försvarsmakten ska till Trafikverket anmäla sitt behov av spårbundna och andra fordon. Trafikverket ska fastställa en sådan plan som avses i 5 §. Förordning (2010:131). 20 § Försvarsmakten ska underrätta Transportstyrelsen när fordon som är registrerade i vägtrafikregistret upptas i eller avförs ur registret enligt 10 § första stycket. Transportstyrelsen ska till Försvarsmakten anmäla sådana förändringar beträffande ett uttaget fordon som kan ha betydelse för uttagningen. Förordning (2008:1089). 21 § Försvarsmaktens besiktning av fordon ska ske i samband med registreringsbesiktning enligt fordonsförordningen (2009:211). Förordning (2009:232). 22 § En behovsmyndighet får besluta om besiktning av ett uttaget fordon, om det är nödvändigt för att bedöma fordonets fortsatta lämplighet för avsett ändamål. Uttagning av radioanläggningar 23 § Uttagningsmyndighet för radioanläggningar är länsstyrelsen i det län där anläggningen finns. 24 § Uttagning av radioanläggningar skall grundas på uppgifter som finns i Post- och telestyrelsens register över sådana anläggningar. Förordning (1994:396). Uttagning av hundar 25 § Uttagningsmyndighet för hundar är Försvarsmakten. Förordning (1994:396). 26 § Riksstambokförda hundar som är av särskilt värde för aveln får inte tas ut. Ledarhundar för synskadade och hundar som är yngre än 18 månader eller äldre än åtta år får inte heller tas ut. 27 § Har upphävts genom förordning (1995:1152). 28 § Besiktning av hund skall utföras av besiktningsman som uttagningsmyndigheten utser. Besiktningsmannen skall upprätta besiktningsbevis med upplysningar om förhållanden som visar hundens lämplighet för den avsedda uppgiften. Övriga bestämmelser 29 § Beslut om uttagning får inte överklagas. 30 § Föreskrifter för hur den egendom som finns tillgänglig för uttagning ska fördelas mellan olika behov för vilka uttagning bör ske får meddelas av Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Försvarsmakten ska dessutom i fråga om föreskrifter för fördelning av fartyg höra Sjöfartsverket, i fråga om föreskrifter för fördelning av luftfartyg höra Transportstyrelsen och i fråga om föreskrifter för fördelning av jordbrukstraktorer höra Statens jordbruksverk. Förordning (2008:1089). 31 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får i övrigt meddelas i fråga om 1. uttagning av mark och byggnader av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Försvarsmakten, 2. uttagning av fartyg av Försvarsmakten efter hörande av Sjöfartsverket, 3. uttagning av luftfartyg av Transportstyrelsen efter hörande av Försvarsmakten, 4. uttagning av fordon av Försvarsmakten efter hörande av Trafikverket, 5. uttagning av radioanläggning av Post- och telestyrelsen efter hörande av Försvarsmakten, 6. uttagning av hundar av Försvarsmakten. Förordning (2010:131).