Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:931 · Visa register
Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1607
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Inledande föreskrifter 1 § En huvudman inom skolväsendet kan enligt denna förordning få statsbidrag till kostnader för insatser av regional art som huvudmannen vidtar för 1. elever med funktionsnedsättning eller med andra särskilda behov i grundskolan och gymnasieskolan, 2. elever med flera funktionsnedsättningar i anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan, och 3. elever i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan för vilka särskild undervisning anordnas på ett sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus enligt 24 kap. 17 § skollagen (2010:800). Förordning (2022:1607). 1 a § En huvudman kan enligt denna förordning även få statsbidrag till kostnader för insatser som huvudmannen vidtar för att inrätta eller utveckla anpassade lärmiljöer med få elever och hög personaltäthet i grundskolan eller gymnasieskolan i syfte att bättre tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Statsbidrag lämnas i första hand till kostnader för att inrätta sådana lärmiljöer och i andra hand för att utveckla befintliga lärmiljöer. Förordning (2021:1327). 2 § I denna förordning avses med – huvudman: huvudman inom skolväsendet, – insatser av regional art: samordnade utbildningsinsatser för elever med funktionsnedsättning eller med andra särskilda behov, som i stor utsträckning kommer även sådana elever till del vilka har en annan hemkommun än den kommun där utbildningen bedrivs, och – bidragsår: det kalenderår för vilket bidrag lämnas. Förordning (2011:675). Fördelning och användning av bidraget 3 § Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar om fördelningen av de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Förordning (2021:1327). 4 § En huvudman som vidtar sådana insatser som avses i 1 § 1 eller 2 får tilldelas bidrag till 1. merkostnader för undervisningen, och 2. kostnader för elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora. Förordning (2011:675). 5 § En huvudman som vidtar sådana insatser som avses i 1 § 3 eller 1 a § får tilldelas bidrag till verksamheten. Förordning (2021:1327). 6 § Det bidrag som en huvudman tilldelas ska användas för det ändamål som anges av Specialpedagogiska skolmyndigheten i beslutet om fördelning. Förordning (2011:675). Ansökan om bidrag och utbetalning 7 § Ansökan om bidrag görs hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förordning (2008:394). 8 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta om fördelningen av medlen i så god tid som möjligt inför det bidragsår som resurserna avser. För huvudmännens planering bör myndigheten så snart det kan ske göra en preliminär fördelning av de medel som regeringen väntas anvisa för bidrag för insatser som avses i 1 § för det kommande bidragsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när myndigheten slutligt fördelar medlen. Myndigheten får hålla inne en mindre del av medlen för fördelning senare under bidragsåret. Förordning (2021:1327). 9 § Det bidrag som Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat om för en huvudman ska betalas ut av myndigheten med en fjärdedel under var och en av månaderna mars, juni, september och december. Förordning (2011:675). Övriga föreskrifter 10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Specialpedagogiska skolmyndigheten som myndigheten begär. Förordning (2021:1327). 11 § Om en huvudman åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar i fråga om en skolform som avses i denna förordning, får Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta att högst tio procent av ett statsbidrag enligt förordningen ska hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte sker, får myndigheten besluta att det innehållna beloppet ska dras av från statsbidraget. Förordning (2011:675). 12 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, 4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 10 §, eller 5. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning. Förordning (2021:1327). 13 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta. Förordning (2021:1327). 14 § Specialpedagogiska skolmyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2021:1327). 15 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2021:1327). Övergångsbestämmelser 1991:931 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet. 3. I fråga om fördelning av medel för redovisningsåret 1991/92 gäller följande i stället för vad som föreskrivs i 7 och 8 §§. SIH-utredningen beslutar om en preliminär fördelning av de medel som regeringen anvisar för ändamålet. Fördelningen skall i huvudsak ske utifrån det planeringsunderlag som lämnats av planeringsberedningarna och länsskolnämnderna under våren 1991. 1995:769 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996. Under detta bidragsår skall bidrag betalas ut med en sjättedel under var och en av månaderna september och december 1995 och mars, juni, september och december 1996. 2008:394 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet. 2021:1327 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022. 2. I fråga om bidrag för insatser som avses i 1 a § ska bidragsåret 2022 omfatta perioden 1 juli-31 december 2022. I fråga om utbetalning av sådant bidrag under bidragsåret 2022 ska i stället för vad som anges i 9 § bidrag betalas ut med hälften under var och en av månaderna september och december.