Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:482 · Visa register
Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1991-05-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:307
Ikraft: 1991-07-01
1 § Denna lag och folkbokföringslagen (1991:481) träder i kraft den 1 juli 1991 då folkbokföringslagen (1967:198) skall upphöra att gälla med de begränsningar som följer av denna lag. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet. 2 § Ett kyrkobokföringsärende hos pastorsämbetet som inte har avslutats före ikraftträdandet skall prövas av skattemyndigheten. 3 § I fråga om överklagande och underställning av ett beslut i ett kyrkobokföringsärende som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 4 § Den som är kyrkobokförd enligt den gamla lagen skall på motsvarande sätt anses som folkbokförd enligt den nya lagen. 5 § har upphävts genom lag (1992:354). 6 § har upphävts genom lag (1992:354). 7 § har upphävts genom lag (1992:354). 8 § Bestämmelsen i 62 § gamla lagen får tillämpas efter ikraftträdandet i ärenden om kyrkobokföring och mantalsskrivning som avser tid före ikraftträdandet. 9 § Intill den 1 januari 1992 skall straffet för brott som avses i 40 § nya lagen i stället för penningböter vara böter, högst femhundra kronor. 10 § har upphävts genom lag (1999:307).