Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:360 · Visa register
Förordning (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1991-05-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:16
Ikraft: 1991-07-01
Uppgifter 1 § Utrikesförvaltningens antagningsnämnd har till uppgift att på begäran av Regeringskansliet pröva om den som har sökt sådan anställning som handläggare inom utrikesförvaltningen som förenas med skyldighet att tjänstgöra inom utrikesrepresentationen, är lämplig för tjänstgöringen utomlands. Resultatet av prövningen skall redovisas i ett yttrande. Prövningen gäller inte vid anställning som minister, kansliråd, ambassadråd eller konsul på motsvarande nivå. Förordning (1997:16). 2 § Vid sin prövning skall nämnden ta hänsyn till de sökandes kunskaper och erfarenhet samt lämplighet i övrigt för allmän tjänstgöring i utrikesförvaltningen. Sammansättning 3 § Nämnden består av nio ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Organisation 4 § Nämnden har en sekreterare. Kansligöromålen vid nämnden utförs av personal som är anställd vid Regeringskansliet. Förordning (1997:16). Förordnande av ledamöter, m. m. 5 § Regeringen utser ordförande bland utrikesförvaltningens tjänstemän. Expeditionschefen i utrikesdepartementet är självskriven ledamot. Övriga ledamöter utses av chefen för utrikesdepartementet. Två av dessa utses efter förslag av personalorganisationerna vid utrikesdepartementet. I övrigt skall riksdagen, statsförvaltningen, arbetsmarknadens organisationer, näringslivet och utbildningsväsendet vara företrädda bland nämndens ledamöter. Förordnandena ges för tre år. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. 6 § Expeditionschefen utser nämndens sekreterare. Ärendenas handläggning 7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. 8 § Vid nämndens sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden. 9 § Nämndens ordförande, expeditionschefen och sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena, pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar samt frågor om huruvida skrivelser med överklagande har kommit in i rätt tid. Överklagande 10 § Antagningsnämndens yttranden får inte överklagas.