Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:976 · Visa register
Förordning (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1314
Ikraft: 1991-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:140
Upphävd: 2012-07-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till kontakttolkutbildning och till utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar vid ett studieförbund eller en folkhögskola. Frågor om statsbidrag prövas av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Förordning (2006:1314). Villkor för statsbidrag 2 § Statsbidrag får lämnas till ett studieförbund eller en folkhögskola för kontakttolkutbildning och utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar om studieförbundet eller folkhögskolan uppfyller villkoren för att få statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Statsbidrag får lämnas under förutsättning att utbildningarna håller en hög kvalitet. Förordning (2006:1314). 3 § Har upphävts genom förordning (2006:1314). Statsbidragets fördelning 4 § Tolk- och översättarinstitutet skall vid fördelningen av statsbidraget särskilt sträva efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas på de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst. Statsbidragets omfattning 5 § Vid fördelningen av statsbidraget skall Tolk- och översättarinstitutet beakta behovet av 1. kontakttolkar inom olika områden, 2. en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar, och 3. fördjupningskurser och kompletteringskurser av olika slag. Förordning (2006:1314). 6 § Tolk- och översättarinstitutet får besluta om att statsbidrag skall lämnas också för anordnarens kostnader för deltagarnas resor. Statsbidrag får även lämnas för kostnaderna för inackordering och för stipendier, förutsatt att deltagaren inte kan få studiestöd. Statsbidrag får dock alltid lämnas för kostnaderna för inackordering och för stipendier om deltagaren går en kurs i ett språk för vilket en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar inte kan anordnas. Med deltagare avses i denna paragraf även den som deltar i en utbildning för lärare, språkhandledare eller bedömare för kontakttolkar. Förordning (2006:1314). Ansökan och beslut om statsbidrag 7 § En ansökan om statsbidrag enligt denna förordning skall vara skriftlig. 8 § Beslut om statsbidrag skall innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning. Särskilda föreskrifter 9 § En sådan verksamhet som får statsbidrag enligt denna förordning står under tillsyn av tolk- och översättarinstitutet. 10 § Den som fått statsbidrag är skyldig att lämna tolk- och översättarinstitutet sådana sakuppgifter och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering. 11 § Utbetalade bidrag inklusive ränta skall helt eller delvis betalas tillbaka om bidraget har beviljats på grund av oriktiga uppgifter från bidragstagaren eller om denne bryter mot villkoren. Beslut om sådan återbetalning fattas av tolk- och översättarinstitutet. Överklagande 12 § Tolk- och översättarinstitutets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 13 § Har upphävts genom förordning (2006:1314). Övergångsbestämmelser 2006:1314 Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2007. De nya bestämmelserna i 6 § skall tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas efter detta datum.