Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:93 · Visa register
Förordning (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1991-02-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:955
Ikraft: 1991-04-01
1 § Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har beslutat om vissa principer för god laboratoriesed (Good Laboratory Practice, GLP) vid provning av kemikalier. Beslutet innebär att medlemsländer där sådan provning utförs till skydd för hälsa och miljö ska skapa en nationell organisation genom vilken det kan säkerställas att laboratorierna uppfyller krav på GLP. Förordning (2014:1317). 2 § I denna förordning avses med GLP (Good Laboratory Practice) de principer som lagts fast av OECD för organisationen av laboratorieundersökningar samt för planläggning, utförande, kontroll, registrering och rapportering av sådana undersökningar, GLP-laboratorier laboratorier som vid opartisk bedömning visar sig uppfylla krav på GLP, GLP-myndighet en myndighet som prövar och fastställer att laboratorier uppfyller kraven på GLP, utövar tillsyn över dessa GLP-laboratorier och i övrigt fullgör de uppgifter som ankommer på GLP-myndighet. 3 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är GLP-myndighet. Förordning (2014:1317). 4 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om verksamheten vid laboratorierna och om prövningen av deras kompetens samt om de avgifter för prövning och tillsyn som GLP-laboratorierna ska betala till myndigheten. Innan styrelsen meddelar föreskrifter om avgifter ska den ge Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:1317). 5 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:955). Övergångsbestämmelser 1995:191 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.