Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:482 · Visa register
Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1991-05-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:307
Ikraft: 1991-07-01
1 § Denna lag och folkbokföringslagen (1991:481) träder i kraft den 1 juli 1991 då folkbokföringslagen (1967:198) skall upphöra att gälla med de begränsningar som följer av denna lag. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet. 2 § Ett kyrkobokföringsärende hos pastorsämbetet som inte har avslutats före ikraftträdandet skall prövas av skattemyndigheten. 3 § I fråga om överklagande och underställning av ett beslut i ett kyrkobokföringsärende som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 4 § Den som är kyrkobokförd enligt den gamla lagen skall på motsvarande sätt anses som folkbokförd enligt den nya lagen. 5 § har upphävts genom lag (1992:354). 6 § har upphävts genom lag (1992:354). 7 § har upphävts genom lag (1992:354). 8 § Bestämmelsen i 62 § gamla lagen får tillämpas efter ikraftträdandet i ärenden om kyrkobokföring och mantalsskrivning som avser tid före ikraftträdandet. 9 § Intill den 1 januari 1992 skall straffet för brott som avses i 40 § nya lagen i stället för penningböter vara böter, högst femhundra kronor. 10 § har upphävts genom lag (1999:307).