Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:338 · Visa register
Förordning (1991:338) om vissa dryckesförpackningar
Departement: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1292
Ikraft: 1991-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:220
Upphävd: 2006-01-01
Inledning 1 § Termer och begrepp som används i lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar har samma betydelse i denna förordning. Tillsyn 2 § Naturvårdsverket utövar tillsynen över efterlevnaden av de villkor om återanvändnings- och återvinningsnivåer som uppställs i de hanteringstillstånd som har meddelats med stöd av lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar. I övrigt utövar Statens jordbruksverk tillsynen enligt den lagen och de villkor som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (1998:1292). Hanteringstillstånd 2 a § Jordbruksverket prövar frågor om hanteringstillstånd enligt 2 § lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar. Förordning (1996:820). Avgift 3 § Den som har hanteringstillstånd enligt lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar skall för varje kalenderår betala en årsavgift till Statens jordbruksverk för verkets tillsynsverksamhet. Årsavgiften är 10 000 kronor. Om ett hanteringstillstånd meddelas när mer än hälften av kalenderåret har förflutit, skall avgiften för återstoden av året tas ut med 5 000 kronor. Förordning (1995:556). 4 § Betalning av årsavgiften sker efter beslut och debitering av statens jordbruksverk. Avgifterna uppbärs och redovisas av verket. 5 § Om det finns särskilda skäl, får statens jordbruksverk sätta ner eller efterskänka årsavgiften. 6 § Beslut om betalning av årsavgiften får verkställas enligt utsökningsbalken. Överklagande 7 § Ett beslut av Jordbruksverket i fråga om hanteringstillstånd får överklagas hos regeringen. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1175). Övergångsbestämmelser 1995:213 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1995:556 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 skall avgift betalas med 15 000 kronor. Meddelas hanteringstillstånd efter den 1 januari 1996 gäller bestämmelserna i 3 §.