Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1278 · Visa register
Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1991-09-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1063
Ikraft: 1992-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:1131
Upphävd: 2018-01-01
1 § En kommun skall lämna ersättning för somatisk långtidssjukvård, somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård enligt lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, i enlighet med vad som sägs i denna förordning. Förordning (1995:1502). Vad som i förordningen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting. Förordning (1995:1502). 2 § Ersättningen skall lämnas till det landsting där patienten vårdas. Om somatisk långtidssjukvård eller psykiatrisk vård har anordnats vid en enskild vårdinrättning på uppdrag av ett landsting, skall ersättningen för vården lämnas till det landsting som givit uppdraget. 3 § För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersättning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2017 med följande belopp. Landsting Kronor per påbörjat vårddygn Stockholms läns landsting 3 762 Södermanlands läns landsting 2 562 Östergötlands läns landsting 2 346 Jönköpings läns landsting 2 891 Kalmar läns landsting 3 159 Skåne läns landsting 3 652 Hallands läns landsting 4 057 Värmlands läns landsting 2 419 Örebro läns landsting – för vårdplats på Universitetssjukhuset Örebro 2 553 – för vårdplats på Karlskoga lasarett 2 846 – för vårdplats på Lindesbergs lasarett 2 567 Dalarnas läns landsting 2 740 Gävleborgs läns landsting 2 552 Västernorrlands läns landsting 2 673 Västerbottens läns landsting – för vårdplats på Lycksele lasarett 3 081 Norrbottens läns landsting 2 978 För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården. Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård. Förordning (2016:1063). 4 § Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso- och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år 2017, lämnas med a) 5 042 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård, b) 3 638 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och c) 4 277 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård. Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp. I fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 3 638 kronor för varje vårddygn. För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården. Förordning (2016:1063). 5 § Skatteverket skall under oktober månad varje år lämna regeringen underlag för omräkning av beloppen enligt 3 och 4 §§. Underlaget skall innehålla uppgift om den beräknade procentuella förändringen av skatteunderlaget för det innevarande året jämfört med året dessförinnan dels för riket, dels för varje landsting. Förordning (2005:1182). Övergångsbestämmelser 1992:1217 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser 1992. 1993:1346 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser åren 1992 och 1993. 1994:1520 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 1995:1502 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 1996:1461 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 1997:1211 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 1998:1632 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 1999:1216 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2000:1328 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2001:1122 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2002:984 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2003:1120 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2004:1252 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2005:1182 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2006:1406 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2007:1234 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2009:42 Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för betalningsansvar som avser tid från och med den 1 januari 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2009:1246 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2010:1647 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. Förordning (2010:1647). 2011:1144 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2012:693 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2013:998 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2014:109 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2014. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2014:1377 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2015:752 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2016:1063 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.