Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1224 · Visa register
Förordning (1991:1224) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1991-08-08
Ikraft: 1991-09-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:130
Upphävd: 2010-04-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvudmän som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik (trafikhuvudmän) för åtgärder som främjar miljö, energieffektivitet och samordning inom lokal och regional kollektiv persontrafik. 2 § Bidrag lämnas till 1. merkostnaden vid ombyggnad eller anskaffning av fordon för åtgärder som minskar fordonens miljöstörande egenskaper eller gör dem mer energisnåla, 2. investeringar i planerings-, trafiklednings- och informationssystem samt andra åtgärder som underlättar en samordning mellan kollektiva trafikmedel. 3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel med 50 procent av kostnaderna för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas dock inte för åtgärder som har påbörjats före den 1 september 1988. 4 § Ansökningar om bidrag prövas av vägverket. 5 § Bidrag betalas ut av vägverket. Hälften av bidraget betalas ut när trafikhuvudmannen har anmält till vägverket att arbetet påbörjats och hälften när anmälan skett om att arbetet slutförts. 6 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning beslutas av vägverket. Övergångsbestämmelser 1991:1224 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1991, då förordningen (1988:933) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik skall upphöra att gälla. 2. Har enligt den upphävda förordningen bidrag till en viss investering tagits upp i en av länsstyrelsen fastställd plan, skall vägverket betala ut hälften av bidragsbeloppet om kommunen eller trafikhuvudmannen före utgången av december 1992 anmäler till vägverket att arbetet påbörjats. Vägverket skall betala ut återstoden när kommunen eller trafikhuvudmannen har anmält att arbetet slutförts. Om enligt den upphävda förordningen hälften av ett bidragsbelopp redan har betalats ut vid den nya förordningens ikraftträdande, skall vägverket betala ut återstoden när anmälan skett om att arbetet slutförts. 3. Vid utbetalningar enligt 2 skall iakttas att det sammanlagda bidraget för en viss investering inte får överstiga 50 procent av den verkliga bidragsgrundande kostnaden enligt den upphävda förordningen. 4. Ansökningar enligt den upphävda förordningen som har kommit in till länsstyrelsen före denna förordnings ikraftträdande skall överlämnas till vägverket. Har ansökningen gjorts av en kommun skall den anses gjord av trafikhuvudmannen i det län där kommunen finns, om inte trafikhuvudmannen avstår från bidragsyrkandet.