Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1160 · Visa register
Förordning (1991:1160) om förordnandepension m.m.
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1991-06-20
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1038
Upphävd: 1995-10-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl. (pensionsplanen) med anslutande bestämmelser (Statens arbetsgivarverks cirkulär 1991 A 12) skall tillämpas på den som har en sådan tjänst, med beteckningen p (p-tjänst), som anges i bilaga A eller B till förordningen. Vid avgång från en p-tjänst skall uppdrag som statsråd och tjänst som statssekreterare anses utgöra p-tjänster. I 2--17 §§ föreskrivs om tillägg till och undantag från pensionsplanen. Förutsättningarna för förordnandepension 2 § Om en arbetstagare som avgår från en p-tjänst har rätt till ålders- eller sjukpension enligt pensionsplanen, har han i stället rätt till förordnandepension. 3 § Rätt till förordnandepension har också den som har haft en eller flera p-tjänster i oavbruten följd i minst tolv år och inte i samband med avgången går över till en annan tjänst med statlig pensionsrätt eller tjänstepensionsrätt som omfattas av samordningsbestämmelser i pensionsplanen. Vid beräkningen av tolvårsperioden enligt första stycket skall man räkna bort hela den tid då arbetstagaren på egen begäran har varit tjänstledig, om denna tid sammanlagt är längre än ett år. Detta gäller inte sjukledighet eller ledighet för vård av barn. Om ett förordnande löper ut och det inte blir förnyat av någon annan anledning än på arbetstagarens egen begäran, har arbetstagaren rätt till förordnandepension även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda. 4 § Finns det särskilda skäl, kan regeringen besluta om förordnandepension åt den som -- i samband med avgång från en p-tjänst gått över till en anställning med sådan pensionsrätt som angivits i 3 §, -- haft förordnandetjänst i mindre än tolv men minst sex år, -- haft förordnandetjänster i minst tolv år men inte i oavbruten följd eller -- på egen begäran beviljats avsked före anställningstidens utgång. 5 § Förordnandepensionen betalas ut från och med dagen efter avgången från tjänsten, om inte regeringen beslutar annat. Samordningen av tjänstepensionsförmåner 6 § Om det finns särskilda skäl, kan regeringen besluta om undantag från samordning av pensionsrätt enligt denna förordning och annan tjänstepensionsrätt. Beräkningen av förordnandepension 7 § Vid beräkning av förordnandepensionen skall de bestämmelser i pensionsplanen tillämpas som gäller vid beräkning av den förmån som förordnandepensionen trätt i stället för, om inte annat följer av 8--13 §§. 8 § Hel förordnandepension skall för tid före den månad då arbetstagaren fyller 65 år, om inte pensionen trätt i stället för en sjukpension, utgöra -- 65 procent av pensionsunderlaget till den del detta svarar mot högst 20 basbelopp och -- 32,5 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 20 men inte 30 basbelopp. Hel förordnandepension skall för tid från och med den månad då arbetstagaren fyller 65 år utgöra -- 10 procent av pensionsunderlaget till den del detta svarar mot högst 7,5 basbelopp, -- 65 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 7,5 men inte 20 basbelopp och -- 32,5 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 20 men inte 30 basbelopp. Förordning (1992:112). 9 § Har arbetstagaren innehaft en p-tjänst i minst tolv år, betalas hel förordnandepension ut, om inte annat följer av 11 §. 10 § Har arbetstagaren innehaft en p-tjänst i mindre än tolv år, minskas pensionen med 0,625 procent för varje helt fjärdedels år som tjänstetiden understiger tolv år, dock högst 15 procent. Ytterligare minskning kan ske enligt 11 §. För en militär tjänsteman skall förordnandepensionen, i stället för att minskas enligt första och andra styckena, multipliceras med en tjänstetidsfaktor som beräknas enligt pensionsplanen. Detta gället dock endast om pensionens belopp därigenom blir högre. Förordning (1992:112). 11 § Har arbetstagaren vid avgången inte fyllt 55 år, skall pensionsbelopp enligt 9 och 10 §§ minskas med en sjättedel för varje hel och påbörjad 5-årsperiod varmed levnadsåldern vid avgången understiger 55 år, om arbetstagaren innehaft tjänsten i mindre än 18 år, och antingen avböjt förnyat förordnande när ett tidigare förordnande löpt ut eller på egen begäran fått sitt förordnande upphävt. Minskningen sker dock med högst tre sjättedelar. 12 § Regeringen får besluta att förordnandepension inte skall minskas eller minskas mindre än som följer av 10 eller 11 §. Om arbetstagarens tilläggspension, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, sänks därför att pensionspoäng inte tillgodoräknats för de år då förordnandepension har betalats ut, får regeringen besluta om kompensation för detta. 13 § Om denna förordning inte varit tillämplig och arbetstagaren skulle ha haft rätt till en ålderspension enligt pensionsplanen, skall förordnandepensionens belopp utgöra minst det belopp som ålderspensionen skulle ha uppgått till. Minskningen av förordnandepension med inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete 14 § En förordnandepension skall på det sätt som anges i 15 § minskas med sådan inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete som pensionstagaren har för tid som infaller före den månad då pensionstagaren fyller 65 år. Detta gäller dock inte inkomst på vilken löneavdrag med hänsyn till pensionen skall göras enligt första avdelningen 17 § 1 mom. sektoravtalet för civila statsförvaltningen (SA-C) och motsvarande bestämmelser i andra kollektivavtal. Med inkomst av anställning och av annat förvärvsarbete avses 1. inkomst som är pensionsgrundande enligt 11 kap. 2 och 3 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring, 2. sådan inkomst av anställning utomlands som inte beskattas i Sverige, 3. kompletterande delpension, 4. sådan pension eller livränta som annars inte samordnas med tjänstepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser, eller 5. andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag än som avses i 1--4. Förordning (1991:1878). 15 § Minskningen beräknas som skillnaden mellan å ena sidan 65 procent av inkomsten och å andra sidan ett belopp som för år räknat svarar mot två gånger det basbelopp som enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för det år förordnandepensionen avser. Om förordnandepensionen är avkortad enligt 10 och 11 §§ avkortas också minskningen på motsvarande sätt. 16 § Pensionstagaren är skyldig att underrätta statens löne- och pensionsverk om sina inkomstförhållanden, när årsinkomsten av förvärvsarbete beräknas överstiga ett belopp som motsvarar två gånger basbeloppet. Beräkningen av kompletterande efterlevandepension 17 § För hel kompletterande efterlevandepension fordras 20 tjänsteår. Bilaga A Förteckning över tjänster som är förenade med rätt till förordnandepension Tjänster Myndighet m.m. Generaldirektör Landshövding Överbefälhavare Försvarsmakten Militärbefälhavare Försvarsmakten Generalläkare Försvarsmakten Chef för enheten för operations- Försvarsmakten ledning i högkvarteret Arméchef i högkvarteret Försvarsmakten Marinchef i högkvarteret Försvarsmakten Flygvapenchef i högkvarteret Försvarsmakten Chef för enheten för avvägning Försvarsmakten i högkvarteret Chef Militärhögskolan Chef Försvarshögskolan Överdirektör Totalförsvarets pliktverk Generaltulldirektör Generaltullstyrelsen Riksgäldsdirektör Riksgäldskontoret Riksarkivarie Riksarkivet Riksbibliotekarie Kungl. biblioteket Riksantikvarie Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer Museidirektör Statens historiska museum Överintendent Statens konstmuseer Museichef Naturhistoriska riksmuseet Universitetskansler Kanslerämbetet Direktör Statens kulturråd Direktör Arbetslivsfonden Ordförande Statens va-nämnd Ordförande Allmänna reklamationsnämnden Jämställdhetsombudsman Jämställdhetsombudsmannen Barnombudsman Barnombudsmannen Handikappombudsman Handikappombudsmannen Rikspolischef Rikspolisstyrelsen Säkerhetspolischef Säkerhetspolisen Länspolismästare Stockholms län Länspolismästare Göteborgs och Bohus län Länspolismästare Malmöhus län Förvaltningsdirektör Regeringskansliets förvaltningskontor Förordning (1995:435). Bilaga B Förteckning över tjänster som är förenade med rätt till förordnandepension tills den som innehade tjänsten den 30 september 1990 har avgått från tjänsten Tjänster Myndigheter Chef för huvudavdelning Försvarets materielverk Överdirektör Överstyrelsen för civil beredskap Överdirektör Styrelsen för psykologiskt försvar Chef för huvudavdelning Försvarets forskningsanstalt Överdirektör för socialtjänstfrågor Socialstyrelsen Överdirektör Riksförsäkringsverket Överdirektör Riksskatteverket Huvudredaktör Svenskt biografiskt lexikon Överdirektör Arbetsmarknadsstyrelsen Överdirektör Arbetarskyddsstyrelsen Överdirektör Statens delegation för rymdverksamhet Överdirektör Statistiska centralbyrån Förhandlingschef Statens arbetsgivarverk Direktör Energiforskningsnämnden Överdirektör Statens kärnbränslenämnd Förordning (1993:816). Övergångsbestämmelser 1991:1160 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Bestämmelserna i 3 § andra stycket skall dock inte tillämpas i fråga om sådana ledigheter som börjat löpa före den 1 december 1989. Bestämmelserna i 14 § om minskning av förordnandepension gäller inte för den som hade en förordnandetjänst den 30 juni 1987. Så länge det allmänna pensionsavtalet den 9 december 1974 för statliga och vissa andra tjänstemän gäller för officerare, skall för de tjänster som infördes i bilaga A genom förordningen (1991:1878) om ändring i denna förordning hänvisningar i förordningen till pensionsplanen i stället avse nämnda avtal. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:1041) om förordnandepension m. m. Förordning (1992:112). 1991:1878 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Bestämmelserna i 3 § andra stycket skall dock inte tillämpas i fråga om sådana ledigheter som börjat löpa före den 1 december 1989. Bestämmelserna i 14 § om minskning av förordnandepension gäller inte för den som hade en förordnandetjänst den 30 juni 1987. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:1041) om förordnandepension m. m. 1992:112 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992. Bestämmelserna i deras nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1992. 1994:1241 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Den tillämpas dock från och med den 1 juli 1994.