Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:773 · Visa register
Lag (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1990-06-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:821
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111
Upphävd: 2011-01-01
1 § Till inkomstpension och tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension, som tillkommer den som är född år 1953 eller tidigare, utges ett särskilt pensionstillägg för år räknat enligt vad som sägs i denna lag. I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan m.m. Lag (2004:821). 2 § Det särskilda pensionstillägget utges till förälder som har vårdat sjukt eller handikappat barn under minst sex vårdår och därvid har avstått från förvärvsarbete. Det särskilda pensionstillägget kan förutom till förälder utges till någon annan som i övrigt uppfyller förutsättningarna enligt första stycket och som under vårdåren 1. har varit särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet, 2. med socialnämndens medgivande har haft hand om barnet för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det, eller 3. har varit gift med barnets förälder eller har haft barn med denne, om de varaktigt bott tillsammans. Den som var särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet när det fyllde 18 år eller vid den tidigare tidpunkt då det ingick äktenskap skall för tid därefter likställas med en vårdnadshavare enligt andra stycket 1. Lag (1994:1449). 3 § Med ett vårdår avses ett kalenderår före den 1 januari 1999 under vilket 1. föräldern under större delen av året har vårdat ett sjukt eller handikappat barn och 2. barnet under större delen av året har fått hel förtidspension eller helt sjukbidrag tillsammans med handikappersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2001. Förälderns rätt att tillgodoräknas vårdår påverkas inte av avbrott i vården under den del av dygnet då barnet vistas i förskola, skola, dagcenter eller liknande, eller av kortare avbrott i övrigt i vården som varit utan väsentlig betydelse för förälderns bundenhet till vårduppgiften. Lag (1998:707). 4 § Storleken på det särskilda pensionstillägget beräknas på grundval av det antal vårdår som föräldern räknas till godo. Till grund för beräkningen av pensionstillägget får läggas högst femton vårdår. Vid beräkningen bortses från år för vilket föräldern 1. under större delen av kalenderåret har fått förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, 2. har tillgodoräknats pensionspoäng enligt lagen om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1999 eller pensionsrätt enligt lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 3. inte har tillgodoräknats pensionspoäng på grund av bristande eller underlåten avgiftsbetalning, 4. skulle ha tillgodoräknats pensionspoäng om undantagande från försäkringen för tilläggspension enligt 11 kap. 7 § lagen om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1982 inte hade gällt för honom eller henne. För år efter det då föräldern har fyllt 64 år får vårdår inte tillgodoräknas honom eller henne. Detsamma gäller för år då föräldern före den månad under vilken han eller hon har fyllt 65 år har tagit ut ålderspension enligt 6 kap. lagen om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2001. Lag (1998:707). 5 § För sex tillgodoräknade vårdår är det särskilda pensionstillägget per kalenderår fem procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. För varje vårdår som tillgodoräknas därutöver ökar tilllägget med fem procent av prisbasbeloppet. För den som har börjat uppbära särskilt pensionstillägg före den månad då han eller hon fyller 65 år minskas tillägget med 0,5 procent för varje månad som, då tillägget börjar utges, återstår till den månad då han eller hon fyller 65 år. För den som har börjat att uppbära särskilt pensionstillägg efter den månad då han eller hon har fyllt 65 år ökas tillägget med 0,7 procent för varje månad som, då tillägget börjar utges, förflutit från den månad när han eller hon fyllt 65 år, dock längst till och med den månad när han eller hon fyllt 70 år. För den som är född år 1937 eller tidigare och som inte skulle ha tillgodoräknats oavkortad folkpension enligt bestämmelserna i 5 kap. 3 § andra stycket och 5 § fjärde stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2003 utgör särskilt pensionstillägg till ålderspension samma andel av det särskilda pensionstillägget, beräknat enligt första-tredje styckena, som folkpensionen skulle ha utgjort av oavkortad sådan pension. För den som är född år 1938 eller senare och som inte kan tillgodoräknas 40 års försäkringstid för garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension utgör särskilt pensionstillägg till ålderspension samma andel av det särskilda pensionstillägget, beräknat enligt första- tredje styckena, som garantipension enligt 4 kap. 6 § lagen om garantipension utgör eller, om förutsättningarna för rätt till garantipension förelegat, skulle utgöra av oavkortad sådan pension. Lag (2000:802). 6 § Om inte annat följer av denna lag skall vad som föreskrivs om garantipension i lagen (1998:702) om garantipension eller i annan författning tilllämpas på särskilt pensionstillägg. Detta skall dock inte gälla i fråga om samordning med sådan livränta som avses i 5 kap. 4 § lagen om garantipension. I fråga om inkomstskatt gäller särskilda föreskrifter. Lag (2000:802). 7 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna lag. Lag (2004:821). Övergångsbestämmelser 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 2. Till grund för rätt till eller beräkning av särskilt pensionstillägg får inte läggas vård som getts före år 1964. 3. Med ett vårdår enligt 3 § likställs varje kalenderår från och med år 1964 till och med år 1973, under vilket föräldern har vårdat sjukt eller handikappat barn som inte uppnått 16 års ålder och barnet har fått vårdbidrag i form av invaliditetsersättning a) i fråga om år 1964 under sex månader, och b) i fråga om övriga år under större delen av året. 4. Med handikappersättning likställs invaliditetstillägg enligt 9 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i detta lagrums lydelse före den 1 juli 1975. 5. En förälder som är född år 1927 eller tidigare får tillgodoräknas vårdår även för det år under vilket han fyllt 65 år, om han inte enligt 6 kap. 1 § tredje stycket nämnda lag har tagit ut ålderspension före den månad under vilken han fyllt 65 år. Lag (1992:276). 1992:276 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om särskilt pensionstillägg för tid före ikraftträdandet. 1992:1279 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om särskilt pensionstillägg som avser tid före ikraftträdandet. 1993:1345 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om särskilt pensionstillägg för tid före ikraftträdandet. 1994:1449 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om särskilt pensionstillägg för tid före ikraftträdandet. 3. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt förordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelserna i deras nya lydelser. 1998:707 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om särskilt pensionstillägg som avser tid före ikraftträdandet. 3. För personer som är födda år 1937 eller tidigare skall för tid till och med utgången av år 2002 äldre bestämmelser i 1, 5 och 6 §§ tillämpas. Lag (2000:787). 2000:802 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla för tid före ikraftträdandet.