Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:415 · Visa register
Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1990-05-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:83
Ikraft: 1990-07-01
1 § Springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt tillstånd. Lag (1993:180). 2 § Tillstånd till införsel av sådana föremål som avses i 1 § får ges endast om sökanden kan visa att föremålet här är avsett att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål. Tillstånd får också ges beträffande batonger av det slag som enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag, om föremålet förs in till landet för att ingå i sådan utrustning. 3 § Polismyndigheten prövar tillstånd till införsel enligt denna förordning. Förordning (2014:1142). 4 § I fråga om föremål som omfattas av denna förordning ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenlagen (1996:67) gälla i tillämpliga delar: - 1 kap. 8 §, - 1 a kap. 7 §, - 2 kap. 11 §, 12 § andra meningen, 14 och 15 §§, - 10 kap. 1 och 2 §§, och - 11 kap. 2 § f. Dessutom ska det som föreskrivs om skjutvapen i följande paragrafer i vapenförordningen (1996:70) gälla i tillämpliga delar: - 2 kap. 6 och 11 §§, - 3 kap. 1 § första stycket och 2 §, och - 4 kap. 4 och 6 §§. Förordning (2020:83). 5 § Om påföljd för olovlig införsel av föremål som omfattas av denna förordning och försök till sådant brott finns föreskrifter i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1271). 6 § Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1142). 7 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna förordning. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (1992:213). Övergångsbestämmelser 1996:75 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. I fråga om överklagande gäller äldre bestämmelser, om polismyndighetens beslut meddelats före ikraftträdandet.