Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:328 · Visa register
/r1/ Lag (1990:328) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning m. m.;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1990-05-10
Ändring införd: t.o.m. SFS1992:648
Ikraft: 1991-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS1992:680
Upphävd: 1993-04-01
/r3/ Inledande bestämmelser 1 § Preliminär A-skatt skall betalas för inkomst som utgör ersättning för artistisk verksamhet vid tillställning eller ljudupptagning eller ersättning för sådan verksamhet för ljudradio eller television, även om inkomsten inte utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av tjänst enligt 3 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272). Detsamma gäller inkomst som utgör royalty eller liknande ersättning för verksamhet som nyss nämnts. Bestämmelserna om ersättning för artistisk verksamhet gäller även ersättning till professionell idrottsman. 2 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte, om skatt tas ut enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl. Utges ersättning som avses i 1 § av fysisk person eller dödsbo, skall preliminär A-skatt betalas endast om ersättningen utgör omkostnad i rörelse. Riksskatteverket får medge att preliminär A-skatt inte skall betalas för ersättning som tillkommer viss juridisk person. Lag (1991:597). /r3/ Artistisk verksamhet 3 § Vad som skall anses vara artistisk verksamhet bedöms med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning samt omständigheterna i övrigt. Hit hänförs exempelvis utövande av musik, sång, skådespeleri, recitation och dans. /r3/ Avdrag för preliminär skatt 4 § Avdrag för preliminär A-skatt enligt denna lag görs med 40 procent av det utbetalade beloppet, om inte mottagaren visar att någon annan beräkningsgrund bestämts för avdraget. Skatteavdrag görs inte på särskilt beräknad reseersättning, i de delar den avser kostnaden för själva resan. Avdrag görs inte från ersättning som, sedan särskild reseersättning enligt första stycket frånräknats, understiger 200 kronor. I fråga om ersättning som skall fördelas på flera gäller gränsen var och en av dem. Öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag bortfaller. Den som utbetalar ersättningen skall lämna kvitto på varje skatteavdrag. /r3/ Inbetalning av preliminär skatt, m. m. 5 § Den som har gjort skatteavdrag enligt 4 § skall betala in det innehållna beloppet till artistskattekontot. Inbetalningen görs med särskilt inbetalningskort senast fjorton dagar efter det att avdraget gjorts. Inbetalning vid samma tillfälle för flera skattskyldiga får göras i en post om en särskild förteckning samtidigt sänds in till skattemyndigheten i Örebro län. Om det finns särskilda skäl, får riksskatteverket bestämma att inbetalningen skall göras tidigare eller senare eller på något annat sätt. På inbetalningskortet eller förteckningen skall anges ersättningens storlek, dagen för utbetalningen och mottagarens namn samt i övrigt lämnas uppgifter enligt fastställt formulär. 6 § Om inte innehållen skatt betalas in inom föreskriven tid, skall ett skriftligt meddelande lämnas inom den föreskrivna tiden till skattemyndigheten i Örebro län om storleken av den innehållna skatt som sålunda borde ha inbetalats. Lag (1992:648). 7 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 58 § uppbördslagen (1953:272) i fall som avses i 5 § beräknas dröjsmålsavgift från utgången av den för inbetalning föreskrivna tiden. Lag (1992:648). 8 § För den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 4 § gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om arbetsgivare i uppbördslagen (1953:272). Jämkning av skatt enligt 45 § uppbördslagen skall, om inte särskilda omständigheter föranleder annat, i första hand avse annan skatt än preliminär skatt enligt 1 § denna lag. Övergångsbestämmelser 1991:597 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ersättning beträffande vilken avgift tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1908:128 s. 1) om särskilda förmåner och rättigheter eller om befrielse från sådan avgift skall åtnjutas enligt bestämmelse i samma lag. 1992:648 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.