Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1115 · Visa register
Lag (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Departement: Finansdepartementet V
Utfärdad: 1990-11-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1470
Ikraft: 1991-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:46
Upphävd: 2004-04-01
1 § Lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 2 § Genom lagen (1990:1114) om värdepappersfonder upphävs aktiefondslagen (1974:931) och lagen (1978:428) om aktiesparfonder. 3 § Fondbolag enligt aktiefondslagen (1974:931) och lagen (1978:428) om aktiesparfonder som vid ikraftträdandet av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder förvaltar aktiefond resp. aktiesparfond, får inom fem månader från ikraftträdandet ansöka om tillstånd att utöva fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder. Fondbolag som har ansökt om tillstånd inom den angivna tiden, får fortsätta verksamheten enligt bestämmelserna i de gamla lagarna intill dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt. 4 § För aktiefonder och aktiesparfonder som skall upphöra med verksamheten skall bestämmelserna i de gamla lagarna tillämpas. 5 § De fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt aktiefondslagen (1974:931) skall senast den 1 april 1996 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i värdepappersfonden. Intill dess skall bestämmelserna i 33 § aktiefondslagen tillämpas på utelöpande andelsbevis. Den som företer andelsbevis för registrering efter den i första stycket angivna tiden skall för att bli registrerad som andelsägare göra troligt att han varken kände till eller borde ha känt till att registrering skulle ha skett dessförinnan. En tvist mellan fondbolag och innehavare av andelsbevis om registrering enligt andra stycket skall handläggas enligt lagen (1929:145) om skiljemän. Fondbolaget skall bekosta skiljemannaförfarandet, om inte innehavarens talan är uppenbart ogrundad. Lag (1995:1470). 6 § Sådan verksamhet som regeringen har gett tillstånd till enligt 3 § aktiefondslagen (1974:931) får fortsätta intill den 1 januari 1993. 7 § Om det i en lag eller i en annan författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder eller denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften. 8 § Fordran på grund av en utdelningskupong till fondandelsbevis enligt aktiefondslagen (1974:931) preskriberas tre år efter förfallodagen. Lag (1993:545). Övergångsbestämmelser 1993:545 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. 2. Fordran på utdelning enligt utdelningskupong till fondandelsbevis för vilken preskription enligt äldre bestämmelser inte inträtt när denna lag träder i kraft preskriberas vid utgången av år 1996.