Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:471 · Visa register
Lag (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1989-06-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:482
Ikraft: 1989-06-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:482
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
1 § För byggnadsarbete, som påbörjas under tiden den 27 maj 1989--den 30 juni 1991, skall investeringsskatt betalas till staten, om arbetet utförs i annan kommun i Stockholms län än Norrtälje, Södertälje och Nynäshamn samt i Uppsala och Håbo kommuner i Uppsala län och arbetet helt eller till övervägande del avser 1. bensinstation, reparationsverkstad för motorfordon, parkeringshus eller sådan parkeringsanläggning som ej inrättas i anslutning till ny bostadsbebyggelse, 2. butiks-, kontors-, bank-, hotell- eller restauranglokaler, 3. förvaltningsbyggnad, 4. kyrkliga eller andra samlingslokaler eller nöjeslokaler, 5. sporthall eller annan idrottsanläggning, 6. bostadshus som uppförs utan statligt stöd och inte är avsett uteslutande för fritidsändamål, eller 7. bostadshus som är avsett uteslutande för fritidsändamål, om arbetet ingår i ett byggnadsföretag som omfattar mer än ett sådant hus. Rivning av byggnad anses vid tillämpning av denna lag inte som byggnadsarbete. Lag (1991:1106) 2 § Investeringsskatt enligt 1 § skall inte betalas för 1. byggnadsarbete med en total byggnadskostnad understigande fem miljoner kronor, 2. lokaler som ingår i låneunderlag eller pantvärde enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, eller åtgärder för vilka räntebidrag kan lämnas enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus, 3. byggnadsarbete till den del konjunkturutjämningsfond enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning eller allmän investeringsfond får tas i anspråk för arbetet i enlighet med beslut enligt 4 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond, 4. byggnadsarbete till den del arbetet är föranlett av åläggande från myndighet, 5. byggnadsarbete till den del arbetet är föranlett av sådan tvångsförsäljning som anges i 2 § lagen (1978:970) om uppskov med beskattning av realisationsvinst, 6. byggnadsarbete till den del arbetet är föranlett av skada för vilken ersättning utgår enligt försäkringsavtal, eller 7. byggnadsarbete för krigsorganisationen. Lag (1990:147). 2 a § Investeringsskatt enligt 1 § skall inte heller betalas till den del arbetet avser bostäder som ingår i underlag enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, eller för vilka räntebidrag kan lämnas enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus. Vid tillämpning av denna bestämmelse skall andelen bostäder anses vara två gånger den i första stycket framräknade andelen. Andelen bostäder skall dock aldrig anses överstiga två tredjedelar av byggnadsarbetet. Lag (1990:147). 3 § Investeringsskatt skall betalas av den för vars räkning arbetet utförs (byggherren). Finns det för visst byggnadsarbete flera byggherrar, svarar de solidariskt för investeringsskatten. Har byggnad eller annan anläggning som avses med skattepliktigt arbete bytt ägare innan arbetet har slutförts, är även den nye ägaren att anse som byggherre. Staten betalar inte investeringsskatt. Lag (1990:147). 4 § Investeringsskatt tas ut med 30 procent av byggnadskostnaden för skattepliktigt arbete. Investeringsskatten fastställs av skattemyndigheten i det län där byggnadsplatsen är belägen och betalas till denna skattemyndighet. Preliminär skatt utgår med 30 procent av den beräknade byggnadskostnaden. Slutlig skatt fastställs när arbetet har slutförts. Preliminär och slutlig skatt avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Lag (1990:406). 5 § Innan skattepliktigt byggnadsarbete påbörjas skall byggherren till skattemyndigheten lämna skriftlig deklaration med uppgift om den beräknade byggnadskostnaden. Skattemyndigheten skall fastställa preliminär skatt och förelägga byggherren att betala in denna inom viss angiven tid eller, om arbetet inte har påbörjats, senast när detta sker. När skattepliktigt byggnadsarbete har slutförts, skall byggherren till ledning för fastställande av slutlig skatt till skattemyndigheten omgående lämna deklaration med uppgift om den verkliga byggnadskostnaden. Om den slutliga skatten överstiger den preliminära, skall skattemyndigheten förelägga byggherren att genast inbetala det överskjutande beloppet. Överstiger den preliminära skatten den slutliga, skall skattemyndigheten förordna om återbetalning eller avkortning av överskjutande belopp. På begäran av byggherren skall skattemyndigheten meddela särskilt beslut i fråga om visst byggnadsarbete är skattepliktigt eller inte. Investeringsskatt får inte fastställas av skattemyndigheten efter utgången av sjunde året efter det år då byggnadsarbetet slutfördes. Förekommer anledning att fastställa investeringsskatt med avvikelse från deklaration skall byggherren om möjligt ges tillfälle att yttra sig. Lag (1990:406). 6 § Deklaration som avses i 5 § första stycket skall innehålla uppgift om byggnadsarbetets art och tidpunkten när arbetet skall igångsättas samt den beräknade byggnadskostnaden och sättet för beräkningen av denna. Deklaration som avses i 5 § andra stycket skall innehålla uppgift om tidpunkten när arbetet har slutförts samt den verkliga byggnadskostnaden och sättet för beräkningen av denna. Deklaration skall avges på heder och samvete. Riksskatteverket fastställer formulär till deklaration. 7 § Får skattemyndigheten kännedom om att skattepliktigt byggnadsarbete påbörjats eller avslutats utan att deklaration har lämnats enligt 5 §, skall skattemyndigheten anmana byggherren att lämna sådan deklaration. Efterkommer byggherren inte anmaningen, får skattemyndigheten vid vite förelägga honom att fullgöra deklarationsskyldigheten. Vite utdöms av länsrätten. Byggherren är skyldig att utöver deklaration lämna skattemyndigheten de övriga uppgifter som behövs för tillämpningen av denna lag. Kan preliminär eller slutlig skatt inte bestämmas på grundval av byggherrens uppgifter, skall skattemyndigheten bestämma skatten till skäligt belopp. Lag (1990:406). 8 § Byggnadsarbete anses påbörjat när det har påbörjats på byggnadsplatsen. Det anses slutfört när anläggningen i huvudsak har tagits i bruk för sitt ändamål. Har arbetet utlämnats på entreprenad, anses det slutfört senast när den slutliga ekonomiska uppgörelsen har skett, dock inte senare än ett år efter det år då slutbesiktning sker. Om byggnadsarbete nedläggs eller avbryts för att återupptas först ett år därefter eller senare, anses arbetet slutfört när det nedlades eller avbröts. Återupptas arbetet sedan mer än ett år har förflutit, anses nytt arbete vara påbörjat. 9 § I byggnadskostnaden för arbete, som byggherren utför i egen regi, inräknas även skälig andel av s.k. indirekt byggnadskostnad, såsom administrationskostnad. Hänsyn tas dock inte till ränta på eget kapital. Har byggherren för arbetet använt virke från egen fastighet eller tillgång som har varit avsedd för omsättning eller förbrukning i annan rörelse än byggnadsrörelse, inräknas virkets eller lagertillgångens saluvärde i byggnadskostnaden. Investeringsskatten inräknas inte i byggnadskostnaden. Lag (1990:147). 10 § På framställning av skattemyndigheten skall investeringsskatt, som inte har betalats inom av skattemyndigheten angiven tid, indrivas i den ordning som föreskrivs i uppbördslagen (1953:272) om indrivning av restförd skatt. Därvid utgår restavgift enligt 58 § 1 mom. första stycket nämnda lag. Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får äga rum vid indrivning av investeringsskatt eller restavgift. När särskilda omständigheter föranleder det, får skattemyndigheten meddela befrielse från skyldighet att betala restavgift. Därvid skall bestämmelserna i 58 § 2 mom. första stycket uppbördslagen tillämpas. Lag (1990:406). 11 § För kontroll av att uppgiftsskyldighet enligt denna lag har fullgjorts får riksskatteverket eller skattemyndigheten förordna om revision. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 8--14 §§ taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision. Lag (1990:406). 12 § Har någon i samband med skattepliktigt byggnadsarbete vidtagit åtgärd som kan antas ha tillkommit i syfte att undgå eller erhålla lindring i investeringsskatten, fastställs skatten som om åtgärden inte hade vidtagits. Lag (1990:147). 13 § Skattemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos länsrätten. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till skattemyndigheten inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Skattemyndighetens beslut gäller utan hinder av att det överklagats. Har skattemyndighetens, länsrättens eller kammarrättens beslut överklagats får skattemyndigheten medge anstånd helt eller delvis med inbetalning av investeringsskatten. Beslut av skattemyndigheten som avser anstånd med inbetalning av investeringsskatt eller föreläggande av vite enligt 7 § får inte överklagas. Lag (1990:406). 14 § Vid inkomsttaxeringen får avdrag inte ske för investeringsskatt. Skatten får inte heller inräknas i anskaffningsutgiften för anläggningen i fråga vid beräkning av avdrag för värdeminskning. Lag (1990:147). Övergångsbestämmelser 1989:471 Denna lag träder i kraft den 15 juni 1989. Vid tillämpning av 8 § andra stycket skall -- i stället för vad som anges i nämnda stycke -- byggnadsarbete som återupptas efter utgången av juni 1991 anses som ett nytt arbete. Lag (1991:1106). 1990:147 Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990. Bestämmelserna om utvidgat geografiskt tillämpningsområde och höjd skattesats samt den nya bestämmelsen i 2 a § tillämpas i fråga om byggnadsarbete som påbörjas efter den 8 februari 1990. 1996:482 Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om byggnadsarbeten som påbörjades under tiden den 27 maj 1989-den 30 juni 1991.